ءان-ابىزعا بەرIلگەن اس

الماتىدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىق ءارتiسi، قازاق ۆالسiنiڭ كورولi ءشامشi قالداياقوۆتىڭ تۋعان كۇنiنە وراي، كومپوزيتورعا ارناپ اس بەرiلiپ، ارۋاعىنا قۇران باعىشتالدى. شارانى ءشامشi قالداياقوۆ اتىنداعى حالىقارالىق ءان فەستيۆالi ديرەكتسياسى وتكiزدi.

جيىن بارىسىندا اي سايىن شىعاتىن ۇلتتىق مادەنيەت جانە عىلىمي-تانىمدىق ء"شامشi" جۋرنالىنىڭ دا تانىستىرىلىمى بولدى. اسقا كەزiندە ونەر يەسiمەن قاتار جۇرگەن، ۇلى كومپوزيتوردىڭ مۇراسىنا جاناشىرلىق تانىتقان، كەزiندە بiر داستارقاننان ءدام تاتقان، اينىماس دوس بولعان زيالى قاۋىم وكiلدەرi مەن باق باسشىلارى جانە اندەرiن ناسيحاتتاپ جۇرگەن ونەر ادامدارى قاتىستى. ولاردىڭ اراسىندا ومiرزاق ايتباەۆ، ءشامشا بەركiمباەۆا، اشiربەك سىعاي، امالبەك تشان، مۇحتار شاحانوۆ، كوپەن امiربەك، ماقپال ءجۇنiسوۆا، باعدات سامەدينوۆالار بار. جينالعاندار قازاق ۆالسiنiڭ كورولi جايلى ەستەلiكتەر ايتىپ، حالىق ءارتiسiنiڭ وتكەن ومiرiنە توقتالدى. سونداي-اق، ۇلتقا، ەلدiڭ ەرتەڭi مەن قازاق تiلiنە، ونەرi مەن مادەنيەتiنە قاتىستى پiكiرلەرiن دە ورتاعا سالدى. ارينە، ەڭ الدىمەن جاڭا جۋرنالعا "قۇتتى بولسىن" دەسiپ، جىلى لەبiزدەرi مەن iزگi تiلەكتەرiن جەتكiزدi.

— ء"شامشi" جۋرنالى جارىق كورگەنiن قۋانا قۇپتايمىز. تەك وسى جۋرنال باستان-اياق انانى دا، مىنانى دا ماقتاۋعا قۇرىلماسا ەكەن. قازاققا ماقتانعاننان، ءمۇيiز شىعاتىن بولسا، باياعىدا-اق شىعاتىن ەدi. بiزگە ءدال قازiر كەرەگi — سىن. سىن بولعاندا دا، ءبارiمiزدi وياتا الاتىن اششى ءارi ويلى سىن قاجەت. مۇنداي ماقالالاردى الداعى ۋاقىتتا جاڭا باسىلىم بەتiنەن كورەمiز دەگەن سەنiمدەمiز، — دەدi بەلگiلi قايراتكەرلەرiمiزدiڭ بiرi امالبەك تشان.

"تۇركiستان-اقپارات".

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button