ەكونوميكا جاڭالىقتارى

"سامۇرىققا" تاعى تاپسىرما

قر پرەزيدەنتi نۇرسۇلتان نازارباەۆ كەشە "سامۇرىق" مەملەكەتتiك اكتيۆتەردi باسقارۋ جونiندەگi قازاقستاندىق حولدينگi" اق باسقارماسىنىڭ توراعاسى قانات بوزىمباەۆتى قابىلدادى.

كەزدەسۋ بارىسىندا ق.بوزىمباەۆ پرەزيدەنتتi "سامۇرىق" كومپانياسى توبى جۇمىستارىنىڭ اعىمداعى جىلدىڭ بiرiنشi جارتىسىنداعى ناتيجەسi، حولدينگتiڭ كەلەشەكتەگi دامۋى تۋرالى حاباردار ەتتi. تەمiرجول سالاسىنداعى iرi ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ iسكە اسىرىلۋ بارىسى تۋرالى بايانداعان توراعا: "لوكوموتيۆ قۇراستىرۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسىن، ەلەكتروۆوزداردى جاڭارتۋ جوباسىن، ەكiباستۇزدا جاڭا ۆاگون قۇراستىرۋ ءوندiرiسiن قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. بۇل جوبالاردى iسكە اسىرۋ، جولاۋشىلار ۆاگوندارىن ەسەپتەمەگەندە، "قازاقستان تەمiرجولى" ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ جىلجۋ قۇرامىنا دەگەن قاجەتتiلiكتەردi تولىقتاي جابۋعا مۇمكiندiك بەرەدi" دەدi. سونىمەن قاتار بالقاش جىلۋ ەلەكتر ستانساسى مەن مويناق گيدروەلەكتر ستانساسىنا قاتىستى ماسەلەلەر دە ءسوز بولدى. مەملەكەت باسشىسى توراعاعا اتالعان جوبالاردى iسكە اسىرۋدى جەدەلدەتۋدi تاپسىردى.

قىسقا دايىندىق

دۇيسەنبi كۇنگi ۇكiمەتتiك وتىرىستا نەگiزiنەن قىسقى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق ماسەلەسi ءسوز بولدى. ۇكiمەت باسشىسى تيiستi ورىندارعا ۇستiمiزدەگi جىلدىڭ 1 قازانىنا دەيiن جىلىتۋ ماسەلەسi تۇگەل شەشۋگە نۇسقاۋ بەردi.

"ەنەرگەتيكا جانە مينەرالدىق رەسۋرستار مينيسترلiگi جىلىتۋ ماۋسىمىنا ازiرلiك بارىسىن باقىلاۋدا ۇستاپ، جاعدايدى اپتا سايىن حابارلاپ وتىرۋى تيiس. كولiك جانە كوممۋنيكاتسيا مينيسترلiگi "قازمۇنايگاز" ۇك-مەن، "قازاقستان تەمiرجولى" اق-مەن بiرلەسە وتىرىپ، وتىن جەتكiزۋدi قامتاماسىز ەتسiن". تيiستi ورىندارعا وسىلايشا پارمەن بەرگەن پرەمەر-مينيستر ءماسiموۆ جىلىتۋعا قاتىستى بارلىق ءتۇيiن ۇستiمiزدەگi جىلدىڭ 1 قازانىنا دەيiن شەشiمiن تابۋ كەرەكتiگiن ايتتى. رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قازiرگi تاڭدا ەلiمiزدەگi ەلەكتر ستانسالارىندا 2،7 ملن. توننا كومiر مەن 132 مىڭ توننا مازۋت بار. سونداي-اق، جەر استىنداعى ساقتاۋ قويمالارىنان 1 ملرد. 557 تەكشە متەر گاز الىنعان. ءماسiموۆ اسiرەسە، مەكتەپ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، اۋرۋحانا، بالاباقشا سياقتى باسقا دا الەۋمەتتiك نىسانداردىڭ قىسقى ماۋسىمعا دايىندىعى جiتi باقىلاۋدا بولۋى كەرەكتiگiن كولدەنەڭ تارتتى. اكiم-قارالارعا ارنايى تاپسىرما بەرگەن پرەمەر قىستىڭ كوزi قىراۋدا سان سوعىپ قالماۋ ءۇشiن قاجەتتi شارالاردى تۇگەل قاراستىرۋدى ەسكەرتتi. وتىرىس بارىسىندا قر بiلiم جانە عىلىم مينيسترi ج.تۇيمەباەۆ رەسپۋبليكاداعى مەكتەپتەردiڭ 81 پايىزىنىڭ جەكە جىلۋ ورتالىقتارىن پايدالاناتىندىعىن جانە ولاردىڭ 47 پايىزى قىسقا دايىن ەكەندiگiن جەتكiزدi.

ماۋسىمداعى قىمباتشىلىق — 0،9 %

بiزدiڭ ۇكiمەت جىل سوڭىنا دەيiن ينفلياتسيانى اۋىزدىقتاۋعا ۋادە بەردi. بiر ەمەس، بiرنەشە رەت. الايدا، قاراپايىم حالىقتىڭ قالتاسىنا سالماق سالعان قىمباتشىلىقتىڭ "جۋاسيتىن" ءتۇرi جوق. كۇن سايىن باعا تومەندەۋدiڭ ورنىنا، وسە تۇسۋدە. قر ستاتيستيكالىق اگەنتتiگiنiڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ينفلياتسيا 2008 جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا 0،9 پايىزعا جەتكەن.

اگەنتتiك تاراتقان رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، وتكەن ايدا ازىق-تۇلiك تاۋارلارى نارىعىندا نان ونiمدەرi مەن ءداندi-داقىل ونiمدەرiنiڭ باعاسى 1،8%-عا وسكەن. كۇرiش — 8،2%، ارپا — 1،9%، ۇن — 1،6%، ماكارون ونiمدەرi — 1،3%، نان — 0،3%، قانت — 2،7%، ماي مەن ماي ونiمدەرi — 1،2%، ەت ونiمدەرi — 1،1% قىمباتتاسا، جۇمىرتقا — 6،8%، جەمiس-جيدەك — 2%، كوكونiس 1،1%، ءسۇت ونiمدەرi — %0،1%-عا تومەندەپتi. كوكتەم مەن كۇزدە جانار-جاعار ماي باعاسىنىڭ قۇنى شارىقتاپ كەتەتiنi كەيiنگi كەزدەرi اجەتكە اينالعانداي. مىسالى، ماۋسىمدا ديزەلدiك وتىن 11،6%-عا، ال جانار-جاعار ماي 7،3%-عا بiر-اق شىعانداعان. اگەنتتiكتiڭ مالiمدەۋiنشە، حالىقتىڭ كۇندەلiكتi تۇتىناتىن وزگە دە تاۋارلارى قىمباتتاعان كورiنەدi: كiر جۋاتىن جانە تازالايتىن زاتتار — 1،6%، كiتاپتار مەن گازەت-جۋرنالدار — 0،8%، ءدارi-دارمەك — 0،6%، كيiم مەن اياق كيiم — 0،3%. تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق قىزمەت 0،8%-عا وسسە، جارىق 2،7%-عا كوتەرiلگەن. ال، گاز — 1،7%، سۋىق سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ — 0،4، كاناليزاتسيا — 0،2%، ءۇيدi ۇستاۋ شىعىنى — 0،1%-عا قىمبات. اۆتوكولiك قىزمەتi — 2،8%، تەمiرجول مەن اۋە قاتىناسى — 2%. سونىمەن قاتار مەيرامحانالار، شاشتاراز، مادەنيەت ورىندارىنىڭ قىزمەتi دە وسكەن. ستاتيستيكالىق اگەنتتiك وكiلدەرi 2007 جىلدىڭ ماۋسىمىمەن سالىستىرعاندا، بيىلعى ماۋسىم ايىندا ازىق-تۇلiك تاۋارلارى 29،1%-عا وسكەنiن ايتادى. ونىڭ iشiندە، ۇن — 83%، كۇرiش — 76،9%، نان — 46،2%، ءداندi-داقىل — 20،3%، جۇمىرتقا — 33،8%، ەت پەن ەت ونiمدەرi — 21،4% ت.ب.

ءنازيا جويامەرگەنقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button