نىسانوۆتى نىساناعا العان كIم؟ نەمەسە وڭتۇستIكتە "نۇر وتانعا" ۇستازدار نەگە نارازى؟

شىمكەنت قالاسىنىڭ بiلiم بەرۋ ءبولiمiن سىبايلاس جەمقورلىق قانشالىقتى جايلاعانىن قۇزىرلى ورگاندار انىقتاي جاتار. ونسىز دا جاس ۇرپاققا تاربيە بەرەتiن ۇستازداردى جاپپاي قارالاۋ ناۋقانى شىمكەنتتە تولاستار ەمەس.

وسىدان بiرنەشە اي بۇرىن شىمكەنتتەن شۋ شىقتى. بiلiم سالاسىندا ورىن العان كەلەڭسiزدiكتەرمەن تاباندى كۇرەس جۇرگiزبەك بولعان قالالىق بiلiم بەرۋ ءبولiمiنiڭ مەڭگەرۋشiسi عابيت نىسانوۆ "جەمقورلىققا بەلشەسiنەن باتقان" بولىپ شىقتى. بۇل جايىندا "نۇر وتان" حدپ شىمكەنت قالالىق فيليالىنىڭ ساياسي كەڭەسiنiڭ بيۋروسى مەن وسى پارتيانىڭ سىبايلاس جەمقورلىقپەن كۇرەسەتiن قوعامدىق كەڭەسiنiڭ قاۋلىسىندا ناقتى ايىپتار تاعىلدى.

دەگەمەن نىسانوۆ وزiنە تاعىلعان ايىپتاردىڭ نەگiزسiز ەكەندiگiن ناقتى فاكتiلەرمەن دالەلدەۋگە تىرىسادى. ويتكەنi مەكتەپتەردە بالالاردان اقشا جيناۋ جونiندەگi كەلەڭسiزدiكتەرگە ءوزiن كiنالiمiن دەپ سانامايدى.

ول قالالىق بiلiم بەرۋ ءبولiمiنiڭ مەڭگەرۋشiسi بولىپ تۇرعاندا ءوزiنiڭ ء№و-38 21.04.2008ج. بۇيرىعىندا "قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى "بiلiم تۋرالى" زاڭىنىڭ 62 بابى، 2،3 تارماقتارىنىڭ نەگiزiندە جالپى بiلiم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى بiرiنشi باسشىلاردىڭ اتا-انالاردان جانە پەداگوگ قىزمەتكەرلەردەن اقشا جيناۋىنا قاتاڭ تۇردە تىيىم سالىنسىن" دەلiنگەن.

عابيت نىسانوۆتى "كوررۋپتسيونەر" ەتiپ ايىپتاۋدىڭ تۇبiندە ايسبەرگ سەكiلدi كوزگە كورiنبەيتiن ساياسي ويىندار جاتقاندىعىن دا جاسىرۋعا بولمايدى. شىمكەنتتەگi وسى جايعا بايلانىستى ساياسات اۋىلىندا جۇرگەندەر كەشەگi قالالىق جانە وبلىستىق ماسليحاتقا ۇمiتكەر رەتiندە تiركەلiپ وتە الماي قالعان ادامداردىڭ نىسانوۆتى نىساناعا الىپ، اياقتان شالۋى دەپ تە توپشىلايدى. ۇستازدار سايلاۋ كەزiندە وتە ىقپالدى ساياسي كۇش ەكەندiگiندە داۋ جوق.

قازiرگi كەزدە بۇرىنعى قالالىق بiلiم بەرۋ مەڭگەرۋشiسi عابيت نىسانوۆتى ايىپتاعان "نۇر وتان" پارتياسىنا نارازى بولىپ، پارتيا مۇشەلiگiنەن شىعۋعا ۇيعارعان ۇستازدار قاۋىمى كوبەيiپ جاتىر. ماسەلەن، №77 ا.اسقاروۆ اتىنداعى ورتا مەكتەپتiڭ 34 ازاماتى "بiلiم سالاسى قىزمەتكەرلەرiنiڭ اراسىندا "نۇر وتان" پارتياسىنىڭ شەشiمiمەن باسشىلار ورنىنان الىنادى" دەگەن قاۋەسەت سوزدەر تارالىپ، قالىپتى جۇمىس جاساۋعا كەدەرگi بولۋدا. سوندىقتان بiزدەر "نۇر وتان" حالىقتىق دەمكوراتيالىق پارتيا مۇشەلiگiنەن شىعۋعا ۇيعاردىق" دەگەن "نۇر وتان" حدپ توراعاسىنىڭ بiرiنشi ورىنباسارى ءا.جاقسىبەكوۆكە، وڭتۇستiك قازاقستان وبلىستىق "نۇر وتان" حدپ توراعاسى ن.اشiموۆكە جازعان حاتتارىندا. تەك بiر عانا مەكتەپ ۇجىمى عانا مۇنداي شەشiمگە كەلiپ وتىرماعانى بايقالادى.

"…سوڭعى كەزدەرi شىمكەنت قالالىق "نۇر وتان" حدپ-نىڭ فيليالى بiلiم بەرۋ سالاسىنا تاعىپ وتىرعان ايىپتارى دۇرىس دەپ ەسەپتەيمiز. سەبەبi، بiلiم سالاسى ايقاي-شۋدىڭ، ارىزداساتىن، سوتتاساتىن جەر ەمەس" — دەگەن №66 "قازىعۇرت" ورتا مەكتەبiندەگi 11 "نۇر وتان" حدپ مۇشەسi. وسىلاي "نۇر وتان" پارتياسىنا نارازىلىعىن بiلدiرگەن مەكتەپتەر جەتكiلiكتi. سولاردىڭ قاتارىندا №64 مەكتەپ گيمنازياسى، سىپاتاەۆ اتىنداعى مەكتەپ، №72، №13، №34 مەكتەپ ۇيىمدارى بار.

نىسانوۆ قىزمەتكە كەلمەي تۇرىپ ورىن العان بiلiم سالاسىنداعى بىلىقتارعا جاۋاپ بەرۋگە تيiس پە دەگەن زاڭدى سۇراق تۋادى.

قازiرگi ۋاقىتتا نىسانوۆ سوت ارقىلى ءوزiنiڭ اق ەكەندiگiن دالەلدەۋگە ۇمتىلۋدا. دەگەنمەن، ۇستازدار مەن "نۇر وتان" پارتياسى اراسىنداعى تەكە-تiرەس نەمەن اياقتالاتىنى تۇسiنiكسiز.

بالتابەك تYيەتاەۆ

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button