ماقپالدىڭ "جYرەك نازى"

اسەم الاتاۋ باۋرايى "ماقپال ءان كەشiن وتكiزەدi ەكەن" دەگەندi ەستiگەندە ەرەكشە تۇرلەنiپ سالا بەردi. كوگالا جەلەككە ورانعان تابيعات-انا بۇل كۇنi بار ادەمiلiگi مەن سۇلۋلىعىن ماقپالعا سىيعا تارتىپ تۇرعانداي بولدى. ال وسى كۇندi تاعاتسىزدانا كۇتكەن ماقپال ءۇندi ماقپالدىڭ سىرلى، نازدى اندەرiن تاعى بiر قۇمارىن قاندىرا تىڭداعىسى كەلگەن قاۋىمنىڭ سانىندا شەك جوق. الماتىنىڭ تورiندەگi رەسپۋبليكا سارايى انسۇيەر قاۋىمعا لىق تولدى. ويتكەنi، قازاقتىڭ ءانشi قىزى ماقپال ءجۇنiسوۆانىڭ انiنە شولiركەپ جۇرگەن قاۋىم "جۇرەك نازى" اتتى جەكە ءان-كەشiنiڭ ءوتiلۋiن كوپتەن كۇتكەن ەدi.

"جۇرەك نازى"… كەشتiڭ اتىنىڭ ءوزi ءانشiنiڭ بiراز ۋاقىتتان بەرi باسىنان وتكەرگەن اۋىر باسپالداقتارى مەن كەزەڭدەردi اڭعارتاتىن سياقتى. كەز كەلگەن شىرقالعان ءاننiڭ استارىندا باۋىرعا، دوسقا، زاكەڭە دەگەن جازىلماس ساعىنىشتىڭ لەبi جاتىر.

اسەرلi دە سازدى كەشتi ءوزi جۇرگiزiپ وتىرعان ماقپال ءجۇنiسوۆا كوبiنەسە كەيiنگi كەزدە ومiرگە كەلگەن جاڭا اندەردi ورىندادى. ونىڭ كوبi نەگiزiنەن اقيىق اقىن مۇقاعالي ماقاتاەۆتىڭ سوزدەرiنە جازىلعان ساعىنىشتان تۋعان سازدى اندەردەن تۇردى. بiر ايتا كەتەرلiگi، ماقپال اندەرiن ءوز داۋسىمەن، اسiرەسە، دومبىرامەن ورىنداعاندا كەڭ سارايدىڭ iشiندەگiلەردiڭ دەلەبەسiن بiر قوزدىرىپ تاستاعانداي بولدى. سونداي-اق، كەشتە ءداستۇرلi اندەردi ناقىشىنا كەلتiرە ورىنداعان ەرلان رىسقاليدىڭ تالانتىنا ءتانتi بولعاندار دا قوشەمەتiن ايامادى. ماقپال ءجۇنiسوۆا "ەكi جۇلدىز" ءانiن جۇبانىش جەكسەن ۇلىمەن قوس داۋىستا شىرقاعاندا، ورتا بۋىن وكiلدەرi جاستىق شاققا تاعى بiر ساياحات جاساعانداي اسەر الدى.

"جۇرەك نازى" كەشiنiڭ تاعى بiر ەرەكشەلiگi – ەلiمiزدiڭ تۇكپiر-تۇكپiرiندەگi ماقپال ءجۇنiسوۆالاردى جيناۋى بولدى. ماقپال اپكەسiنiڭ جولىن قۋعان جاس ماقپالدار كيەلi ساحناعا شىعىپ، اننەن شاشۋ شاشتى. كەشتە جاس دارىندى جiگiت ءسابيت جانباەۆتىڭ ءانi مەن سوزiنە جازىلعان "جۇرەك نازى" ءانi تۇڭعىش رەت ورىندالدى.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button