“توقتاعۇلدىڭ” سۋى مەن كورشIلەردIڭ شۋى

كەيiنگi كەزدەرi بiرەسە جەر داۋىن، بiرەسە سۋ داۋىن كوڭiرسiتiپ قويىپ، قازاقتاردىڭ قىتىعىنا جيi تيiپ جۇرگەن ايىرقالپاقتىلار اپتا باسىندا بايبالامعا تاعى باستى. قاقاعان قىس ايلارىندا «ەشكiمگە سۋ بەرە المايمىز، جىلۋ وندiرۋگە كەرەك» دەپ تامشى تاتىرماپ ەدi. كوكتەمگi ەگiس باستالار شاقتا «ء;الاۋلايلارىن» «توقتاعۇلدىڭ سۋى تارتىلىپ بارادى، ىسىراپ قىلىپ جاتىرسىڭدار. سۋ بەرمەيمiز»-گە وزگەرتتi.

قىرعىزداردىڭ بولجامدارىنا سەنسەك، ورتالىقازيالىق ايماقتاعى ەڭ ۇلكەن سۋ قويماسى سانالاتىن توقتاعۇلدىڭ قازiرگi حالi مۇشكiل. ارناسى كۇننەن كۇنگە تارىلىپ، كەۋiپ بارادى. كورشiلەس ەلدەردi سۋمەن قامتاماسىز ەتiپ كەلگەن ايىرقالپاقتىلار اۋىلى ارالاس، قويى قورالاس جاتقانداردىڭ سۋدى ىسىراپ ەتكەندەرiنە الاڭدايتىن كورiنەدi: «ء;امۋداريا مەن سىرداريانىڭ سۋىن ەلەكتر جارىعىن وندiرۋگە جۇمساپ، ەگiندi سۋعارۋعا توقتاعۇلدىڭ سۋىن پايدالانادى. قانشا سۋ ىسىرىپ بولۋدا». «سۋ تاپشىلىعىنىڭ» كوكتەم مەن كۇزدە «اسقىنۋى» تەگiن ەمەس. كورشiلەردiڭ وسال جەرiن جاقسى بiلەتiن قىڭىر مiنەزدi قىرعىزدار وسىنداي ساياسي ويىندار ارقىلى وزدەرiنiڭ كەرەگiنە قولدى وڭاي جەتكiزەدi. ايتپاقشى، قىس ايلارىندا جارىق ءوندiرۋ ءۇشiن سۋدىڭ كوپ مولشەردە كەرەكتiگiن ايتقان ولار بiزدi سۋدان قىسقان. ەندi كوكتەمدەگi كەسiرلiگi مىناۋ. جۋىردا بiزدiڭ ۇكiمەت «كوكساراي» سۋ قويماسىن سالۋ تۋرالى شەشiم قابىلدادى. بۇل ماسەلە تەز ارادا جۇزەگە اساتىن بولسا، قىرعىزداردىڭ قىسىمى مەن ارىنى باسەڭسiپ قالارى بەلگiلi.

سونىمەن قاتار قازاقستان ۇكiمەتi ورتالىق ازيا ايماعىندا سۋ-ەنەرگەتيكالىق كونسورتسيۋمىن قۇرۋعا مۇددەلi. بۇل باستامانى وتكەن اپتادا مينيسترلەر كابينەتiنiڭ كەزەكتi وتىرىسىندا ۆيتسە-پرەمەر ومiرزاق شوكەەۆ كوتەردi: «بiز سۋ-ەنەرگەتيكالىق كونسورتسيۋمىن قۇرۋ وتە ماڭىزدى ەكەندiگiنە ورتالىق ازياداعى سەرiكتەستەرiمiزدiڭ كوزiن جەتكiزۋگە تىرىسامىز». شوكەەۆتiڭ ايتۋىنشا، 2006 جىلدان بەرi ەۋرازەق شەڭبەرiندە ورتالىقازيالىق ايماقتاعى ەلدەردiڭ سىرداريا مەن ءامۋداريا وزەندەرiنiڭ سۋ قورلارىن پايدالانۋ جونiندەگi كەلiسiمدەردi رەتتەۋگە قاتىستى زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگiزiلiپ جاتقان كورiنەدi. الايدا، ءالi كۇنگە دەيiن مەملەكەتتەر اتالعان كونسورتسيۋمنىڭ تiپتi، جوباسىن دا بەكiتپەگەن. ەۋرازەق مەملەكەتارالىق كەڭەسiنiڭ شەشiمiنە سايكەس، حالىقارالىق تاۋەلسiز ساراپشىلار جۇمىسقا كiرiسەتiن بولدى. كونسورتسيۋم قۇرۋ ماسەلەسi «كوكساراي» سۋ قويماسى سالىنسا دا، سالىنباسا دا، جۇزەگە اسىرىلماقشى. ءسiرا، بiزدiڭ ۇكiمەتتiڭ دە قابىرعاسىنا ايىرقالپاقتىلار مەن الا شاپاندىلاردىڭ سۋ ماسەلەسiندە «شومiشتەن قىسقانى» قاتتى باتسا كەرەك.

ءبارiن ايت تا، بiرiن ايت، قىرعىزدار ەكونوميكاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيانىڭ 46،7 پايىزى قازاقتاردىڭ ۇلەسiندە ەكەنiن ايت. تەك ايىرقالپاقتىلاردىڭ جاقسىلىقتى جيi «ۇمىتىپ» قالاتىنى وكiنiشتi…

ءنازيا جويامەرگەنقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button