الماتىنىڭ جىل مۇعالIمI

ناۋرىزدىڭ 17-سiندە رەسپۋبليكا سارايىندا "جىل مۇعالiمi الماتى – 2008" بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسىن جاريالاۋ جانە قالا اكiمiنiڭ قاتىسۋىمەن جەڭiمپازداردى سالتاناتتى تۇردە ماراپاتتاۋ كەشi بولىپ ءوتتi.

بۇل بايقاۋ 2005 جىلى الماتى قالاسىنىڭ اكiمi يمانعالي تاسماعامبەتوۆتىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان بولاتىن. بۇل جولى ءادiل-قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىندا قالا اكiمiنiڭ ورىنباسارى س.سەيدۋمانوۆ، الماتى قالاسىنىڭ بiلiم دەپارتامەنتiنiڭ ديرەكتورى ر.شيماشەۆا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىق ءارتiسi ا.ءاشiموۆ، اباي اتىنداعى قازۇپۋ-نiڭ رەكتورى ت.سادىقوۆ جانە وتكەن جىلعى بايقاۋدىڭ جەڭiمپازدارى بار. سونىمەن قاتار، ماماندىق يەسiنiڭ ىجداھاتتى سايىسىندا بالالاردان دا ءادiل-قازى القاسى قۇرىلىپتى. ولار №56 مەكتەپتiڭ وقۋشىسى ەلەنا دميتريەۆا مەن №175 مەكتەپتiڭ وقۋشىسى ەرنات جولداسوۆ. جالپى، بايقاۋدىڭ ماقساتى – مۇعالiمدەردiڭ ماماندىعىن ناسيحاتتاۋ مەن كوتەرمەلەۋ. ەكi كەزەڭنەن، ونىڭ iشiندە اۋداندىق جانە قالالىق كەزەڭدەرگە بولiنگەن بايقاۋعا جالپى سانى 56 مۇعالiم قاتىسىپتى. تارتىستى دوداعا ءوز-وزدەرiن ۇسىنعاندارى دا بار. قازان ايىنان باستالعان تارتىستا ماماندىقتىڭ يەلەرi وزدەرiنiڭ پاندەرiن تەرەڭ يگەرۋi، ۇستازدىق مارتەبەنiڭ قىر-سىرىنىڭ جان-جاقتىلىعى، كاسiبي بiلiكتiلiگi، ماماندىقتا يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋداعى وزiندiك جولدارى بويىنشا باق سىناستى.

سوڭعى مارەدە، ياعني رەسپۋبليكا سارايىندا 10 مۇعالiمنiڭ ونەرلەرiن تاماشالادىق. ولار ءتۇرلi نوميناتسيالار بويىنشا ماراپاتتالدى. كەشتە ونەرi تمد ەلدەرiنە جانە حالقىمىزدىڭ قالىڭ جۇرتشىلىعىنا ءماشھۇر ەسكەندiر حاسانعاليەۆ، روزا رىمباەۆا سىندى دارىندى انشiلەر اۋەزدi اندەرiمەن كورەرمەننiڭ كوڭiلiن ماسايراتىپ تاستادى.

سونىمەن قاتار، جىل بويىنا بايقاۋعا قاتىسقان قازاق تiلi جانە ادەبيەتi ءپانiنiڭ بiلiكتi مۇعالiمدەرi دە تiلدi قولداۋشىلار تاراپىنان قوماقتى قارجى سىيلىعىنا يە بولدى.

قورىتىندىلاي كەلە، 3-ورىندى مەدەۋ اۋدانىنداعى №12 مەكتەپتiڭ فيزيكا ءپانiنiڭ مۇعالiمi ارناگۇل مۇسرازقىزى ماليكوۆا يەلەندi. ال 2-ورىن تۇركiسiب اۋدانىنىڭ №76 مەكتەبiنiڭ ۇستازى، باستاۋىش سىنىپتاردىڭ مۇعالiمi ناتاليا ۆالەرەۆنا فيليمونوۆانىڭ قانجىعاسىنا بايلاندى. 1-ورىندى المالى اۋدانىنان ءوز-ءوزiن ۇسىنعان ءارi بايقاۋعا ەكiنشi جىل قاتىسىپ وتىرعان قازاق تiلi مەن ادەبيەتiنiڭ دارىندى ۇستازى بولات تۇرسىنالى ۇلى ساتاەۆ جەڭiپ الدى. وعان قالا اكiمiنiڭ ءوزi تەمiر تۇلپاردىڭ كiلتiن تاپسىردى. ال باس جۇلدە مەدەۋ اۋدانىنا قاراستى №159 مەكتەپتiڭ ينفورماتيكا ءپانiنiڭ مۇعالiمi گۇلگاز وڭالبەكقىزى تۇڭعىشباەۆاعا بۇيىردى. ول يمانعالي نۇرعالي ۇلىنىڭ قولىنان ەكi بولمەلi پاتەردiڭ كiلتiن الدى.

جانسايا قۇرمانعاليقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button