بەردiبەك ساپارباەۆ: مەنIڭ قولىمدا نە تۇر؟!

وبلىستاردى، اۋدانداردى، اۋىلداردى ارالاپ، پرەزيدەنت جولداۋىن ناسيحاتتاپ، ءتۇسiندiرiپ قايتۋعا شىعار الدىندا، ماجiلiستە ۇكiمەت وتىرىسى بولدى. وعان ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ مينيسترi بەردiبەك ساپارباەۆ مىرزا قاتىستى. ەرتەڭ الدارىنان اۋىل حالقى شىعىپ زەينەتاقى تۋرالى سۇراقتاردى قارشا بوراتاتىنىن دەپۋتاتتار دا ءتۇسiندi.

ماسەلەن، دەپۋتات ب. بايماعامبەتوۆا: "اۋىلداردا زەينەتاقى مولشەرiن تۇسiنبەيتiندەر كوپ. بiز ولارعا قالاي ايتساق تا ءبارiبiر ولار بiزدi تۇسiنبەيدi. سەنبەيدi. ولار جەرگiلiكتi ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ دەپارتامەنتiنiڭ قىزمەتكەرلەرiنە دە سەنبەيدi" دەپ اعىنان جارىلعان. وعان مينيستردiڭ: "بiرiنشiدەن، زەينەتاقى جۇمىسشىنىڭ ەڭبەكاقى مولشەرiمەن تاعايىندالادى. ەكiنشiدەن، زەينەتاقى ەڭبەك وتiلiنە بايلانىستى. ەگەر ەڭبەك ءوتiلi 25 جىلدان كوپ بولسا، زەينەتاقىعا كوەففيتسيەنت قوسىلادى. اۋەلi، ەڭبەكاقىنىڭ 65 پايىزى ەسەپكە الىنىپ، ودان كەيiن ەڭبەك ءوتiلi قارالادى. ەڭبەك وتiلiنە بايلانىستى 10 پايىز قوسىلادى. ياعني، زەينەتاقى ەڭبەكاقىنىڭ 75 پايىزىن قۇرايدى. ال، 25 پايىزى ەڭبەكاقىنىڭ بiر ايلىق ەسەپتiك كورسەتكiشiمەن شەكتەلەدi" دەگەن تۇسiندiرۋلەرi سەبەپ بولسا كەرەك. ارنايى ەكونوميكالىق بiلiمi بارلار بولماسا قالعان جۇرت مۇنداي جاڭىلىتپاشقا تۇسiنە قويماس. ءماجiلiس دەپۋتاتى نۇرتاي سابيليانوۆ مىرزا: "ەرتەڭ اۋىلعا بارعاندا زەينەتاقى الاتىن بiر ميلليوننان استام زەينەتكەرگە نە جاۋاپ بەرەتiنiمiزدi بiلۋiمiز كەرەك. مەنiڭ ويىمشا زەينەتاقى تاعايىنداۋ مەتوديكاسىن قايتا قاراماساق، 2009 جىلى 25پايىز، 2010 جىلى 25 پايىز، 2011 جىلى 30 پايىز زەينەتاقى كوبەيگەندە دە وسى داۋ الدىمىزدان شىعادى دا تۇرادى. بiر ميلليوننان اسا زەينەتكەردiڭ ارقايسىسىنىڭ ۇيiندە كەم دەگەندە ءتورت-بەس ادامنان بار، بۇلاردى اشۋلاندىرماۋىمىز كەرەك" دەپ نىعىرلاي سويلەگەندە، مينيستر ب. ساپارباەۆ مىرزا: "مەنiڭ قولىمدا نە تۇر؟! تومەنگi زەينەتاقى الاتىنداردىڭ 70 پايىزى اۋىلداردا تۇرادى. 2003 جىلى زەينەتاقى مەن جاردەماقىنى تاعايىنداعان مينيستر ارالارىڭىزدا وتىر. ماعان زەينەتاقىنى قايتا تاعايىنداۋ جونiندە زاڭ شىعارىپ، مەن ونى ورىنداماسام وندا جاۋاپتى بولار ەدiم" دەگەندە دەپۋتاتتاردىڭ ارىنى باسىلىپ قالدى. زەينەتاقىعا قاتىستى سۇراقتار جان-جاقتان جاۋىپ، قارا تەرگە تۇسكەن مينيستر زەينەتاقى قالاي تاعايىندالادى، اقشا مولشەرi قايدان الىنادى، ءبارiن-ءبارiن تاپتiشتەپ جەرiنە جەتكiزە قايتا-قايتا ءتۇسiندiرiپ الەك بولىپ، اقىرىندا مينيستر دە دەپۋتتارمەن بiرگە ەل ارالاپ قايتاتىن بولىپ تاراسقان ەدi.

وكiنiشكە قاراي، ەل ارالاپ قايتقان دەپۋتاتتاردىڭ العاشقى ءماجiلiس وتىرىسىندا زەينەتاقى جونiندەگi ماسەلە ودان دا كوپ بولىپ، بiلەكتەرiن سىبانا كiرiسكەن حالىق قالاۋلىلارى جيىرمادان اسا دەپۋتاتتىق ساۋالداردى قارشا بوراتتى. وسى ساۋالداردىڭ جارتىسىنان كوبi تاعى زەينەتاقى تاعايىنداۋدىڭ ماسەلەسiنە ارنالعان. تاعى دا دەپۋتات سابيليانوۆتىڭ داۋىسى جارقىن-جارقىن شىعىپ: "ەلدi ارالاپ جۇرگەنiمدە بiر نارسەگە كوزiم جەتتi. ول — اتا-اجەلەرiمiزدiڭ، اعا-اپالارىمىزدىڭ بiزگە دەگەن رەنiشi. ولار ءومiر بويى ەتكەن ەڭبەكتەرiنiڭ جەمiسiن كورە الماي: "قارنىمىز اشقانىنا ەمەس، قادiرiمiزدiڭ قاشقانىنا قاپالانىپ ءجۇرمiز" دەيدi. ءاربiر ايتقان ناقتى دالەلدەرiنە جاۋاپ بەرە الماي قالدىم. زەينەتكەرلەردiڭ زەينەتاقىسىن دۇرىس ەسەپتەمەۋ، اربiردەن سوڭ ەلباسىمىزدىڭ جۇرگiزiپ وتىرعان ساياساتىن جوققا شىعارادى. سوندىقتان ۇكiمەت پەن پارلامەنت بiرلەسiپ زەينەتاقىنى قايتا تاعايىنداۋدىڭ جاڭا مەتوديكاسىن زاڭداستىرىپ ادiلدiك ورناتۋىمىز كەرەك" دەدi ول.

دەپۋتاتتاردىڭ باسى قاتىپ، ءارi-ءسارi كۇيگە ءتۇسiپ، ەندi ولار قاسقىر دا توق، قوي دا امان بولۋدىڭ جولىن قاراستىرىپ جاتىر.

توعايباي نۇرمۇرات ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button