حالىقتان ەشكIم ۇلكەن ەمەس نەمەسە بIزدIڭ بيلIك ەردوعاننان ۇلگI الا ما؟

اتام قازاقتىڭ "اكiم بول، حالقىڭا جاقىن بول" دەگەن ناقىل ءسوزi شەنەۋنiكتەر ساناسىندا كومەسكi تارتىپ بارا جاتىر. وكiنiشكە قاراي، ارينە. ال الەمدiك تاجiريبەدە ەل بيلەۋدiڭ ءادiسi مەن تاسiلiنە قاتىستى ۇلگi ەتەرلiك جايتتار جەتەرلiك. تەك بiزدiڭ بيلiك باسىنداعىلاردا تىڭدايتىن قۇلاق، جۇزەگە اسىراتىن ىنتا مەن تالاپ بولسا.

تۇرiك توپىراعىنداعى ساياسي ناۋقاندا جەڭiسكە جەتكەن ادiلەت جانە دامۋ پارتياسىنىڭ باسشىسى، تۇركيا پرەمەر-مينيسترi رەدجەپ تايپ ەردوعان پارتيا تاراپىنان تاعايىندالعان ايماق باسشىلارى (اۋدان، اۋىل اكiمدەرi) الدىندا ءسوز سويلەدi: "ۇكiمەت باسشىسى دا، پرەزيدەنت تە قاراپايىم حالىقتىڭ قولى جەتپەيتiن بiرەۋ بولماۋى تيiس. بiزدiڭ iرگەمiز حالىقتان اجىرامايدى، حالىقپەن ارامىزعا كەدەرگiلەر قويا المايمىز. وتىرعان جايلى ورىنتاقتار، ءزاۋلiم عيماراتتار مەن كولiكتەرiمiزگە تاعىلعان قىزىل جالاۋشالار – بiزدi حالىقتان ارتىق كورسەتەتiن ەرەكشەلiكتەر ەمەس. وعان جول بەرە المايمىز، جول بەرمەۋiمiز كەرەك" ("Hic kimse erisilmez olmasln"، "اكsام" گازەتi، 7.08.2007). اكiمدەر الدىندا وسىلايشا اعىنان جارىلعان پرەمەر ءوزiنiڭ شەنi ۇلكەن شەنەۋنiك بولسا دا، قارابايىر تiرلiك كەشەتiن كورشiلەرiمەن قويان-قولتىق ارالاسۋعا ارلانبايتىنىن ايتادى. كۇنi كەشە عانا "مانتى جەپ كەتسiن" دەپ بالاسىن ۇيiنە جۇگiرتiپ جiبەرگەن بiر كورشiسiنiڭ شاڭىراعىنان ءدام تاتقانىن مىسال ەتەدi. لاۋازىمىن بۇلداپ، "تومەندەگiلەرگە" شەكەسiنەن قارايتىن شەنەۋنiكتەرگە شۇيلiگەدi. ولاردى قاتاڭ سىنعا الادى. تۇركياداعى بارلىق اكiم-قارا، مينيستر بiتكەندi وزدەرiنە سەنiم ارتقان ازاماتتارمەن بiر دەڭگەيدە بولۋعا شاقىرادى. بۇل بالكiم بiرەۋلەرگە ەرسi، ەندi بiرەۋلەرگە "ەرتەگi" سەكiلدi كورiنەر. بiراق تۇرiك پرەمەردiڭ كوپقاباتتى ۇيلەردiڭ بiرiندەگi ءتورت بولمەلi پاتەردە تۇراتىنىن، ونىڭ ادامگەرشiلiك قۇندىلىقتاردى شەن مەن شەكپەننەن جوعارى باعالايتىنىن بiلەتiندەر بۇعان تاڭدانباسا كەرەك. ەردوعاننىڭ حالىق پەن شەنەۋنiكتەردiڭ تەرەزەسi تەڭ بولۋى تيiس دەگەن ءسوزi قازاق ەلiندەگi جامباسى جىلى ورىنعا تيiسiمەن-اق وزدەرiن حالىقتىڭ ق ۇلىنداي ەمەس، پاتشانىڭ ۇلىنداي سەزiنەتiن اكiم-قارا، شەندi-شەكپەندiلەرگە ۇلگi بولسا قانەكي! قازiر قاراپايىم ازاماتتارعا مينيسترلەر تۇرماق، تiپتi، وبلىس، اۋدان اكiمدەرiنiڭ ەسiگiنەن سىعالاۋدىڭ ءوزi مۇڭ. ولاردىڭ كوپشiلiگiنiڭ اكiمشiلiككە تيەسiلi عيماراتتارعا قويعان كۇزەتi الەمگە ايگiلi قىتاي قورعانىنان كەم ەمەس. ەلمەن توننىڭ iشكi باۋىنداي ارالاساتىندارى مەن كەزدەسۋگە ۋاقىت تاباتىندارى تىم سيرەك. (ارينە، كەيiنگi كەزدەرi "ناۋقانعا" اينالعان اكiمدەردiڭ جىل سايىنعى ەسەپ بەرۋ جيىنىن ايتپاعاندا). ەل ارالاپ، سايلاۋشىلارىنىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن تىڭداعاننان گورi سەنات پەن ماجiلiستە ماۋجىراپ وتىرعاندى ۇناتاتىن كەيبiر حالىق قالاۋلىلارى دا "سەن تيمەسەڭ، مەن تيمەن بادىراق كوزدiك" ساياساتتى ۇستانۋعا بەيiم. وكiنiشكە قاراي، بيلiگi مەن حالقىنىڭ اراسىندا كوپiر ەمەس، تەرەڭ قۇز جاتقان قايران قازاق قوعامى وزدەرi سايلاپ العان اكiمدەرiنەن دە، دەپۋتاتى مەن ۇكiمەتiنەن دە حالىققا قالتقىسىز قىزمەت جاساۋدى تالاپ ەتۋگە قاۋقارسىز.

ءنازيا جويامەرگەنقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button