بIلIم دەپارتامەنتIندەگI جاڭالىق

وتكەن اپتانىڭ جاعىمدى جاڭالىقتارىنىڭ بiرi — قالالىق بiلiم دەپارتامەنتiندەگi اۋىس-ءتۇيiس بولدى. قالامىزدىڭ باس مۇعالiمi گۇلميرا ەسIمباەۆا قر پارلامەنتi ءماجiلiسiنiڭ دەپۋتاتى بولىپ كەتتi. وسىناۋ اسا قىراعىلىقتى، بiلiكتiلiكتi، بiلiمدiلiكپەن قاتار ۇيىمداستىرۋ قابiلەتiن قاجەت ەتەتiن كۇردەلi سالانى باسقارۋ، ارينە، وڭاي بولماسا كەرەك. اسiرەسە، كەشەگi توقىراۋدىڭ العاشقى جىلدارى اعارتۋ سالاسىنىڭ ماماندارى بەرەكەلەرi قاشىپ، باسقا سالاعا اۋىسىپ، كوپتەگەن مەكتەپتەردiڭ جابىلىپ قالۋ قاۋپiنەن امان الىپ شىققان بiلiكتi باسشىنىڭ بۇل سالاداعى اتقارعان قىزمەتi كوپ ەدi.

باسشىنىڭ، اسiرەسە، ايەل-باسشىنىڭ ۇيدەگi شارۋاسىنان تۇزدەگiسi باسىم بولعان سول جىلداردا ۇلكەن توزiمدiلiكپەن، بويىنداعى بار كۇش-قۋاتىن بiلiمگە جۇمساۋى ازاماتتىق دەسەك، ارتىق ايتپاسپىز. ول قىزمەت ەتكەن ون ءتورت جىل iشiندە وتىزدان استام مەملەكەتتiك بiلiم مەكەمەسi اشىلىپ، قازاق مەكتەپتەرiنiڭ سانى 13-تەن 40-قا دەيiن وسكەنiن، وسى جىلدار iشiندە 700-گە جۋىق بالانىڭ «التىن بەلگiگە» بiتiرگەنiن تاعى بiر ەسكە سالىپ وتۋگە بولار تiرلiك. سونىمەن قاتار قالا وقۋشىلارى سوڭعى بەس جىل بويى رەسپۋبليكالىق عىلىمي جارىستان، ال سوڭعى ءۇش جىل بويى رەسپۋبليكالىق ءپان وليمپياداسىنان بiرiنشi ورىندى بەرمەي كەلسە، بۇل دا مەكەمە باسشىسىنىڭ قويار تالابىنىڭ، ەڭبەگiنiڭ ناتيجەسi بولار.

سونىمەن، تابانى كۇرەكتەي ون ءتورت جىل باسقارعان گۇلميرا ەستايبەكقىزىنىڭ ورنىنا كiم كەلدi?

قالا اكiمiنiڭ بۇل ورىنعا تاڭداۋى مەملەكەتتiك تiلگە دەگەن ىنتا-ىقىلاسى، تازا قازاقي تاربيەنiڭ ورتاسىنان شىققان بiلiكتi مامانعا ءتۇسۋi دە تەگiننەن-تەگiن ەمەس. ءسويتiپ، قالامىزداعى اتا مەكتەپ سانالار، كەشەگi كەڭەس ءداۋiرiنiڭ وزiندە جالعىز قازاق مەكتەبi سانالعان ش.ءۋاليحانوۆ اتىنداعى 12-مەكتەپ ديرەكتورى راحات شيماشەۆا ورىن-تاققا جايعاستى.

تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، ى.التىنسارين اتىنداعى مەدالدiڭ يەگەرi، قر بiلiم بەرۋ iسiنiڭ ۇزدiگi راحات سەيداحمەتقىزى تاڭداۋدىڭ بيiگiنەن كورiنەر دەگەن قالا باسشىسىنىڭ سەنiمi ۇلكەن جاۋاپكەرشiلiك ارتقان سىندى. ارعى جاعىن ايتپاعاننىڭ وزiندە، ەلiمiزدەگi مادەنيەت، ادەبيەت، ونەر قايراتكەرلەرiن وقىتىپ ۇشىرعان بۇل بiلiم ورداسىن باسقارۋ دا وڭاي شارۋا ەمەس ەدi. سوندىقتان دا تاجiريبەلi iسكەر جاڭا باسشىعا بiز دە سەنەمiز.

تاڭسۇلۋ الدابەرگەنقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button