ТҰЖЫРЫМДЫ ТУЫНДЫ

Қаржаубай Сартқожаұлының «Байырғы түрiк жазуының генезисi» атты монографиясы – түркология саласындағы жаңалықты еңбек

Кез-келген ғылым атаулының, оның iшiнде қоғамтану саласындағы танымдық iлiмдердiң ұлттық идея мен мүдде, таным аясы тұрғысынан тұжырымдалып, тұғырлы iлiмге айналуы өте күрделi үрдiс. Өйткенi iргелi iлiм – сол қоғамның барлық болмысын қамтиды және сол ұлттың рухани тарихаты дүниежүзiлiк мәдениет мағрифаитында мойындалуы тиiс.

Бұл – нақты заттай және көркем ойлау қабiлетi арқылы шешiм қабылдауға жетелейтiн тәуелсiз сана, тәуелсiз ойлау жүйесi, тәуелсiз таным, тәуелсiз идея, тәуелсiз тарихат, тәуелсiз руханият, тәуелсiз пiкiр, тәуелсiз қорытынды, тәуелсiз тұжырым сияқты алғышарттарды талап ететiн, жалпыұлттық өркениеттi анықтайтын парасат деңгейi.

Көшпелiлер әлемiмен, түркi дүниесiмен тiкелей тамыр тартып жатқан қазақ елi үшiн сондай түбiрлi iлiмннiң бiрi – түркология. Бiздiң тәуелсiздiгiмiздiң тұғыры мен тарихының өзi осы түркi руханиятымен қатпарласып, астасып, араласып жатыр. Қазақ елiнiң тектiк, танымдық, ұлттық тарихын суыртпақтағымыз келсе, ең алдымен жүгiнетiн жөргегiмiз, жатқызатын тiгiсiмiз, сөгетiн көбемiз осы. Онсыз әдебиеттану, тiлтану, мәдениеттану, дiнтану, тарихтану, қоғамтану, пәлсафа, аймақтану, жағырафиятану, саясаттану, заңтану сияқты iргелi ғылымдардың iргетасын қалай алмаймыз. Бүгiнгi таңдағы аталған ғылымдардың жаттанды, яғни, сақ, скиф тайпалары ирантiлдес, ғұн тайпасы – монғол-шүршiт тiлдес деген пiкiрлерi Қазақстан тарихында сондай бiр сенiмдiлiкпен баса айтылмас едi. Мұның себеп-салдары неде, неге осынша өзiмiздi өзiмiз тексiздендiруге жол бердiк, таным тамырымызды неге таяздан iздедiк?

Танымдық түйткiлдiң басты себебi, бiзде қазақстандық түркологияның тұжырымдамасын былай қойғанда, бұл iлiмнiң тұғыры негiзделе қаланбапты. Өздерiн түркiтанушы ретiнде танытатындар бар және олардың саны көп, бiрақ нағыз түркiтанушы жоқтың қасы. Көне түркi жазба ескерткiштерiн түпнұсқадан оқып, тiлтану тұрғысынан зерттеп, тiкелей аударма жасаған А. Құрысжанов, Ғ.Айдаров, А. Аманжолов сияқты тұлғаларымыздың еңбектерiнен кейiн түркiтану iлiмi тоқырап қалғандай екен. Өйткенi, олар әлемде 18 мыңнан аса көне түркi жазба ескерткiштерi мен таңбаларының 5-6 мәтiнiн ғана, оның өзiнде Томсен, Радлов, Малов, Рамстед, Самойлович, Айдаров аударған нұсқаларды ғана малданып, соны жаңғыртумен ғана шектелiп келедi. Яғни, белгiлi мәтiннiң оқылуы мен тоқылуына шолу жасап, диiрменнен өткен кебектi (иә, кебектi! Өйткенi дәнi ғылыми айналымға түсiп кеткен) қайтадан араластырып, өзiнше електен өткiзгенсiп, баяндап берудi машық етiп алыпты.

Бұл – бiздегi түркология iлiмiнiң тарихы басқа ұлт өкiлдерiнiң көзiмен жазылған, солардың пiкiрiн пайдаланып қана тәуелдi тұжырым жасап келемiз деген сөз. Өзге-өзге, түркiтанудың тәуелсiз де iргелi, тұғырлы тұжырымдамасы қазақ қоғамтану ғылымы үшiн аса мүдделi iлiм саласы болып табылуы тиiс едi. Басқаны былай қойғанда, осы уақытқа дейiн немiс, француз, орыс, қытай, монғол, түрiк, кырғыз ғалымдары түпнұсқадан аударған көп томдық мәтiндердiң өзi қазақ жұртшылығы үшiн беймәлiм қалпында болған. Сол аудармаларды көшiрiп басып, ғылыми түсiнiктеме жасап, тым құрығанда "кебегiн қалқып" беру де ойымызға оралмапты. Бұған "Отырар кiтапханасы" ғылыми орталығының ғылыми жобасы бойынша Қаржаубай Сартқожаұлы қанаттаса жүргiзген "Қазақ жазуы тарихы" туралы зерттеу мен "Жазу тарихы мұражайы" оқу-әдiстемелiк мұрағатын жасақтау барысында көзiм анық жеттi. Әлмсақтан осы заманға дейiн түркi, оның iшiнде қазақ елi де пайдаланған 16 түрлi әлiпбиде (алфавитте) жазылған, Тұрфаннан, Дунхуаңнан, Ши-аньнан, Енесей аңғарынан, Пенжикенттен табылған мұралар – әфсаналар, драмалық дастандар, жоқтаулар, тәңiрлiк тәпсiрлер, азасөздер мен аманат сөздер Қытайда 30 том етiп жариялану үстiнде. Түркi әлемiнiң тұғыры саналатын қазақ мемлекетi мұндай мұрадан қалай тыс қалады? Әлгi түркiтанушыларымыз қайда? Қытайдағы ғылыми сапармен жүрген жетi айдың iшiнде және ондағы түркiтанушы тарихшы, тiлшi, әдебиетшi ғалымдармен тереңдеп ашық әңгiмелескен кезде ойға түйгенiм жоғарыдағы 30 том еңбек тек қана ұйғыртану мен монғолтану тұрғысынан түсiндiрiледi екен. Түркiтану деген сөз астарлап та айтылмайды. Қытайдың маңдайалды түркiтанушысы, түркология саласы бойынша Бас сыйлықтың иесi, қазақ тiлiн мақалдап, тектеп, түбiрлеп сөйлейтiн Гың-шы мин ғұламаның, тектi дегдардың маған күйiне әрi аманат ете отырып:

– Менiң қазақ ғалымдарына таң қалатын бiр жайым бар. Қазiргi түрiк, әзiрбайжан, өзбек, түрiкмен, ұйғыр, монғол, татар сияқты халықтардың түркi мұралары боп табылатын жазба ескерткiштерiнде тiкелей қазақ халқының мұрагерлiк құқы бар. Қай жағынан алып қарасаң да тарихи дерек те, мәтiн де, тiлi де соған негiз калайды. Туыстас тұқымдарың оларды меншiктеп алды. Менiң осындай пiкiрiме ұйғыр шәкiрттерiм қарсы шығып, мақала жазып та жатады. Егерде мына тәуелсiздiк тұсында негiздеп, құқықтық тектерiңдi дәлелдей алмасаңдар, онда ол мұралардан мүлдем айырылғадарың. Еуропа ғалымдарының пiкiр-тұжырымдары қалыптасып қалады. Оны өзгерту меншiктеуден де қиынға соғады. Көшпелi қазақ дегеннен құтыла алмайсыңдар. Қазақтардың жариялаған түркология туралы зерттеулерiнен тұрақты мағлұмат алып тұрамын. Ондай еңбектi көре алмадым. Жалқаусыңдар ма, паңсыңдар ма, жоқ шынымен сауттарың жетiспей ме?- деген сөзiнiң мәнiн ендi түсiнгендеймiн.

Көрнектi түрколог, кырық жылдан берi түркi тарихын археологиямен, тарихпен, тiлмен, әдеби жазба үлгiлермен, көркемөнермен, жазу тарихымен байланыстыра зерттеп келе жатқан Қаржаубай Сартқожаұлының "Байырғы түрiк жазуының генезисi" атты "Арыс" баспасынан шыққан көлемдi монографиясын оқып отырып сұрақтар ойыма оралды және түйткiлдi түйiндердiң себебiне көзiм жеткендей болды.

Шындығында да бiзде түркологияда өзiндiк жаңалық ашқандар жоқтың қасы екен-ау. Қаржаубайдың кiтабынан Алтайдың Ресей қапталынан 260, монғол Алтайынан 20, Орталық Монғолиядан 40-тан астам жазу табылғаны, олардың оқылғаны туралы мағлұмат алғанда, менi Алтайдың Қытайдағы аңғары мен Қазақстандағы төскейi тұсынан бiр жазудың табылмағаны таңғалдырды. Ендi табыла қоюы қиын. Өйткенi, күнгейi мен төскейiн су қоймасы басып қалған. Ол үлкен арман болсын, ал жаңағы 320 жазудың мәтiнi неге бiзге осы күнге дейiн бейтаныс? Осындайда Гың шы-мин дегдардың сөзi есiме түсiп оларға: "Бiрiңе түсiңде аян берiп, бiрiңе әулие жол көрсетiп, бiрiңе "ассистентiң" көмектесiп "көсем болған ғұламалар" сендер қайдасыңдар?. Жорта жорысаңдар да жолда қалмасаңдаршы?"– дегiм келедi.

Мiне, Қаржаубайдың зерттеу монографиясын оқи отырып өзiммен-өзiм таласып, өзiме-өзiм сұрақ қойып, жауабын таба алмаған алғашқы үстiрт әсерiм осындай ойға жетеледi. Тауыса оқып, қайталай парақтап, тереңiне таман байырқалағанда байқағаным, жоғарыдағы түйткiлдi жайлардың бiреуiне, түркi жазуының шығу тегiне, оның тарихи жолына, қалыптасу кезеңдерiне, пайда болған тарихи шарттарына, түркiнiң ойлау жүйесiнiң тұрақтануына, әр қарiптiң дыбысталуы мен тұлғалануына, тұрлаулануына, бәдiзделуiне қатысты пiкiрлер "Байырғы түрiк жазуының генезисi" атты монографияда барынша жан-жақты қамтылып, тұжырым дәрежесiнде зерттелiптi.

Ұлттық сананың тәуелсiз ойлау жүйесiн анықтайтын рухани кепiлдiктiң бiрi – сол жұрттың жазуы болып табылды. Бұл реттен алғанда түркi елiнiң тасқа басылған жазба ескерткiштерi кез келген өркениеттiң мысын басатын, мойындататын заттай айғақ. Алайда осы уақытқа дейiн түркология ғылымында үш түрлi пiкiр орын алған. Бiрiншiсi: көшпелiлер әлемi соңына мәдени мұра қалдыруға қабiлетсiз қоғам, сондықтан да олардың жазуды ойлап табуы мүмкiн емес. Бұл – Кiшi Азиядан барған ирантiлдестердiң ықпалымен жасалған – деген өктем пiкiр. Екiншiсi: Соғды жазуын негiз етiп алынған-мыс – деген қисынсыз қисын. Үшiншiсi: көшпелiлер өзiндiк ойлау жүйесiне қабiлеттi, тағы жылқыны қолға үйретiп, темiр қортудың амалын тауып, үзеңгiнi пайдалану арқылы адамзаттың даму тарихына ұлы өзгерiс әкелген. Еуразия кеңiстiгiн игеру барысында өзiндiк жазуды ойлап тапқан – деген пайымды пiкiр. Осы үш пiкiрдiң өзiнен-ақ бүгiнгi түркология iлiмiнiң әлi де тәуелсiз ғылыми бағыт ретiнде қалыптаспай отырғанын танытады. Бұл – түркi тектес ұлттардың денi тәуелсiздiк алып отырған бүгiнгi таңда, Гың шы-мин ғұлама айтқандай, ұлттық санамызға сын.

Шынымен де түркi жұрты өз жазуын ойлап табуға дәрменсiз бе едi? Қуаты күштi бiр қағанның бұйрығымен мәжбүрлi түрде жүзеге асты ма? Скиф (сақ), ғұн тайпаларының дербес қарпi болғаны туралы жыл қайыруымыздан бұрынғы VIII ғасырдан бастап миладидiң V ғасыры аралағындағы тарихи деректердiң барлығына неге еуропалықтарға күдiк-күмән тудырады? Сөздiң дыбысталуы, таңбалануы, сөйлемге ұласуы, мемлекеттiк мәмiле жүргiзу сатысына көтерiлуi, оған мүдделi еткен тарихи алғы шарттары, алғашқы жазу үлгiлерi, тарихи жазба ескерткiштер мен жазба мұралары, олардың даму жолы, түп төркiнi, оның дәуiрлiк кезеңдерi Қ. Сартқожаұлының "Байырғы түркi жазуының шығу генезисi" атты монографиясында жинақтала қарастырылыпты. Түркi жазуына қатысты айтылған әлем түркологтарының пiкiрi салыстырыла отырып, нақты ғылыми мәселе қояды. Мәселенi ғылыми тұрғыдан қоя бiлу бiр басқа да, оны заттай айғақтар арқылы ойын дәйектеп, пiкiрiн дамытып, корытынды жасап, тұжырым жасау – ғылымның түпкi мақсаты. Қ. Сартқожаұлы өзiнiң зерттеулерiнде ой-пiкiрiн тұжырымдық деңгейге көтере бiлген және әр тұжырымы дәлелдi де тиянақты.

Мұның басты себебi Қаржаубай Сартқожаұлының өзi зерттеген тақырыпты кемелiне келтiре игеруiнде жатыр. Ол түркi тарихын, түркi тiлiн, түркi жазба ескерткiштерiн – археология, археографика, эпиграфика, тарих, тiлтану iлiмдерiмен үйлестiре отырып салыстырулар жасаған. Ол өзiнiң қырық жылға жуық Монғолия мен қазақ даласында, Енесей мен Байкал аңғарында, Шиань мен Алтайда жүргiзген далалық қазба жұмыстарының нәтижесiне сүйенiп жинақталған деректер мен мәтiндердi пайдаланып, түркi жазуының шығу тегiн тектеп берген. Әсiресе, соның өзi тауып, мәтiндерiн ажыратып, ғылыми айналымға түсiрген 40-тан астам түркi жазуын оқу барысындағы зерттеу тәжiрбиесi көмекке келген. Сондай-ақ тарих пен тiл, археология мамандықтарын тел игеруiнiң игi ықпалы осы еңбектен анық байқалады. Түркi тiлiнiң шығу тегiн тектейтiн iлiм салаларының тоғысуы нәтижесiнде жүргiзiлген зерттеу қазақ түркологиясы тарихындағы жаңа бетбұрысты еңбек болып табылатыны еш күмән тудырмайды. Монографияда байырғы түрiк тiлiне фонологиялық сараптама жасағанда ертеорта ғасырда өмiр сүрген түрiктердiң дүниетаным-философиясын алға тарта зерттеу әдiстемесi ретiнде ала бiлген. Еңбекте түркiлiк түйсiк, түркiлiк ойлау, қабылдау, сезiну, қорыту ерекшелiгi қандай екендiгi ғылыми тұрғыдан ашылған. Сол дәуiрдегi түркiлiк дүниетаным (екi негiз) шеңберiнде олар жазу емлесiн жасап шыққан екен. Бүгiнгi түбiрi бiр тiлдес 38 түркi халықтары барлығы бiрдей еуропа дүниетанымымен әлiпби емле-ережесiн құрап, тiл бiлiмiнiң грамматикасын жасап қолданып отыр. Ал көне түркiлер түркiлiк түйсiк-дүниетанымын негiзге ала отырып, тiлтану грамматикасын жасапты. Мысалы, жекелеген сөздердi айтылымына қарай жуан, жiңiшке деп бөлiп сөз құрайтын дыбыстарды да солайша жiктей отырып, байырғы түрiк тiлiнiң дыбыс үйлесiм (сингорманизм) заңдылығын қолдана бiлiптi. Бұл құпияны ежелгi түркi зиялылары жақсы сезiнiп, түсiнiптi. Сондықтан да негiзгi арқау 10 дауыссыз дыбыстың әрқайсысын жiңiшке, жуан айтылымына сай екi түрлi таңбамен белгiлеген. Ол дауыссыз дыбыстар жуан, жiңiшке айтылымымен берiлетiн дауысты дыбыстар арқылы жанданып (жан бiтiп) сөз құрайды. Осылайша Қ.Сартқожаұлы дыбыс үйлесiм (сингорманизм) заңдылығы бүкiл түркi тiлiнiң негiзгi ерекшелiгi екенiн көрсетiп берген. Бұған дейiн бұл заңдылық туралы байырғы түркi бiтiг (руна) ерекшелiгi туралы бұлайша ғылыми сараптама жүргiзгенiн өз басым бiлмейдi екенмiн. Әдiстемесiнiң (методикасының) өзi де соны. Олай болса, бұл тiл ғылымындағы үлкен жаңалық. Философтар ойлана қарап, шұқшия сараптайтын дүние сияқты. Монографияда Орхон жазу мәтiнiнiң тiлi түркi тiл саласының iшiндегi қыпшақ тiл тобына жататынын ғылыми түрде дәлелдеп берген. Онымен қатар Орхон түрiктерiнiң билеушi тайпасы қыпшақтар екенiн тарихи мәлiметтер арқылы этникалық тегiне дейiн айқын көрсеткен. Олай болса, Орхондық Көк Түркiлер бүгiнгi қазақтың тiкелей бабалары болмақ. Бұл тұжырымды Гың шы-мин ғұлама оқыса разы болып қалар едi. Неге бiз осындай жаңалықты көре бiлмеймiз? Неге бiз осындай ғалымдарымызды құрметтей алмаймыз? Әрине, тiл мен тарих маманы болмағандықтан да бұдан ары тереңдеп талдауға мүмкiндiгiмiз шектеулi болды. Алайда монографияның ғылыми маңызы жоғары екендiгi жоғарыда осы шолудан да анық аңғарылады ғой деп ойлаймын.

Жоқты жона алмайсың. Алайда барды бар деп дер кезiнде айта алмайтын, мүмкiн айтқымыз келмейтiн бiр керенау мiнезiмiз бар. Түркология iлiмi тоқырап қалды десек те Қ. Сартқожаұлының "Байырғы түрiк жазуының генезисi" сияқты пайымды зерттеулер оған жан бiтiрiп отыр. Мiне, осындай орайды пайдаланып пiкiр козғап, ойды ортаға салып, өткендi екшеп, барымызды бағаласақ, бағамдасақ нұр үстiне нұр болар едi. Қ. Сартқожаұлының бұл еңбегi тiл бiлiмi атты алып керуенге салмақты жүк салған туынды деп есептеймiн.

Т. Жұртбай, профессор,филология ғылымдарының докторы

Редакция таңдауы

125 жыл бұрын төртем тапқан қазақ әйелі

Адам баласының ең басты парызы − дүниеге ұрпақ әкелу. Өйткені адамзаттың тіршілігі солай жалғасады. Осы орайда, қазақ халқының «Байлық − қолда еріген мұз, бала...

Түрікменстаннан 153 қандасымыз Қазақстанға көшіп келді

ҚР Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстанның Түрікменстандағы Елшілігінің ұйымдастыруымен Түрікменстандағы қандастарымыз атамекен Қазақстанға көшіп келді. Мемлекеттік органдар құжат, көлік мәселелір шешіп, барлығы 153 азаматты,...

Қырғыздар Мұқағалиға құрмет көрсетті

22 ақпанда Бішкекте, Алықұл Осмонов атындағы ­­Қырғыз Республикасы Ұлттық кітапханасын­дағы Абай атындағы қырғыз-қазақ мәдени орталы­ғында Мұқағали Мақатаевтың 90 жыл­дығына арналған «Ең бірінші бақытым –...

Депутаттарды қайта оқыту неге керек?

Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев Мәжіліс отырысында «Қазақ­стан Республикасының кейбір заң­на­малық актілеріне аудандық, қалалық жә­не ауылдық билік деңгейлерінің дер­бестігі мен жауапкершілігін кеңейту мә­селелері бойынша...
kun rayy

Наурыз айында күн райы қандай болады?

Еліміздің көптеген аймақтарында күнтізбелік көктем белгіленген мерзімде келеді. Бұл туралы «Қазгидромет» орталығы мәлімдеді.  Консультативтік...
whatsapp image 2021 03 01 at 15.00.53

Таразда Алғыс айту күніне орай 1000 түп ағаш көшеті отырғызылды

Алғыс айту күніне орай былтыр ғана облыс орталығында бой көтерген «Қазақ халқына...
da231ec3 9d48 42a2 b471 9311f41996d1

Қызылордада үйі өртеніп, нәрестесі қаза болған отбасыға баспана берілді

Қызылордада үйі өртеніп, нәрестесі қаза болған Текебаевтар отбасына жаңа баспана берілді. Oқиға биыл...

Жаңалықтар

Наурыз айында күн райы қандай болады?

Еліміздің көптеген аймақтарында күнтізбелік көктем белгіленген мерзімде келеді. Бұл туралы «Қазгидромет» орталығы мәлімдеді.  Консультативтік болжамға сәйкес 2021 жылғы наурызда Қазақстан Республикасының басым бөлігінде циклондардың өтуімен және...

Таразда Алғыс айту күніне орай 1000 түп ағаш көшеті отырғызылды

Алғыс айту күніне орай былтыр ғана облыс орталығында бой көтерген «Қазақ халқына мың алғыс» монументінің маңында мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Онда қалалық зиялы қауым өкілдері,...

Қызылордада үйі өртеніп, нәрестесі қаза болған отбасыға баспана берілді

Қызылордада үйі өртеніп, нәрестесі қаза болған Текебаевтар отбасына жаңа баспана берілді. Oқиға биыл 18 ақпанында облыс орталығындағы Әл-Фараби мөлтек ауданында орын алды. Оқиға орнына шұғыл жеткен...

Алматыда КамАЗ көлігі жер астына түсіп кетті

Алматыда КамАЗ жүк көлігі жер астына түсіп кетті. Оқиғаның видеосын куәгерлер таратты, ал дәрігерлер көлік жүргізушісі жарақат алғанын айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz. Әлеуметтік желілерде...

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ. Адамға алғыс айтқанымыз – Аллаға шүкір еткеніміз

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын! Аллаға мадақ, пайғамбарға салауаттар болсын! Елімізде шуақты көктемнің алғашқы күні алғыс айту мерекесімен басталады. Баршаңызды бірлік пен мейірімге...

Асқар Мамин «Роскосмос» басшысы Дмитрий Рогозинмен кездесті

Премьер-Министр Асқар Мамин «Роскосмос» ғарыш қызметі жөніндегі мемлекеттік корпорациясының бас директоры Дмитрий Рогозинді қабылдады, – деп хабарлады primeminister. Тараптар ғарыш саласындағы Қазақстан – Ресей ынтымақтастығының...

«Nur Otan» партиясының жанынан 9 жаңа қоғамдық кеңес құрылады

Осылайша, олардың жалпы саны 14-ке жетті, – деп хабарлады партияның баспасөз қызметі. «Nur Otan» партиясының Лидері, Елбасы Н.Назарбаевтың партияның «Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!»...

Талдықорған қаласына жаңа әкім тағайындалды

Алматы облысы әкімінің өкімімен Жасыбаев Ержан Бәкірбайұлы Талдықорған қаласының әкімі болып тағайындалды. Бұл туралы Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Ержан Бәкірбайұлы Жасыбаев 1965 жылы...

Белгілі әнші Индира Еділбаева «Nur Otan» партиясын таңдады

«Nur Otan»-ның құрылғанына 22 жыл толуына орай, партияның Алматы қалалық филиалы белсенді және жігерлі алматылықтармен толықты. Партияның жаңа өкілдері қатарында денсаулық сақтау, мәдениет және...

Әуе компанияларының табысы 41% азайды

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі әуе компанияларының жылдық табысы 41% төмендегенін, ал жолаушылар тасымалы қызметі 6 пайызға арзандағанын хабарлады. Биыл қаңтарда еліміздің әуе компанияларының кірісі...

Белгілі журналистің еміне қаржы жиналуда

Бүгін «Қазақстан» телерадиокорпорациясы «Мың алғыс» қайырымдылық телемарафонын өткізеді. Шараның негізгі мақсаты – көмекке мұқтаж жандарға көпшіліктің атсалысуымен қолұшын созу, мейірімділікті, қайырымдылықты насихаттау, қайырымды жандарға алғыс...

Атырау дәрігерлері Алғыс айту күніне орай челлендж бастады

«Мерекелік шараға өңірдегі 35 медициналық ұйымның қызметкерлері қатысты»,-деп хабарлайды Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі. «Туған елге мың алғыс!» челленджі өңірде бір апта бұрын...

Дәрігерлердің жалақысы 561 мың теңгеге жетеді – министр

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой 2023 жылы дәрігерлердің жалақысы 561 мың теңгеге жететінін айтты. Ведомство басшысы Президенттің биылдан бастап дәрігерлердің жалақысын кезең-кезеңімен көтеру міндетін қойғанын...

Әлем тұрғындарының қанша пайызында коронавирусқа қарсы антидене бар екені анықталды

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас ғылыми қызметкері Сумия Сваминатан Жер бетіндегі тұрғындардың қанша пайызында коронавирусқа қарсы антидене бар екенін айтты, деп хабарлайды РИА Новости.  Ұйым...

Әлемдік ақпарат кеңістігіндегі Қазақстан имиджі

Ақпарат кеңістігінде мемлекеттің имиджі мен медиаобразын жасау – дамушы елдердің алдында тұрған күрделі міндеттердің бірі. Қазақстан тәуелсіздік алған 30 жыл ішінде дүние жүзінің алпауыт...

Қазақстанда мерзімді әскери қызметке шақыру басталды

Осы көктемде 13 500-ден астам 18-27 жас аралығындағы мерзімді қызметтегі әскери қызметші ел Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының қатарын толықтырады. Қорғаныс ведомствосы...

ҚазҰУ ректоры француз ғалымдарына бірлескен археологиялық зерттеулер жасауды ұсынды

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры Жансейт Түймебаев Қазақстандағы Франция Республикасының Төтенше және Өкілетті елшісі Дидье Канеспен кездесіп, ғылым-білім  және мәдени бағыттар бойынша өзара ынтымақтастықты тереңдету...

Ресейдің ең бай депутаты қамауға алынды

Ресейдің Сахалин облыстық Думасының миллиардер депутаты Дмитрий Пашов қамауға алынды, деп хабарлайды РИА Новости.  Сот оған екі ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану...

«Борат 2» ең үздік комедия ретінде «Алтын глобус» лауреаты атанды

Лос-Анджелес пен Нью-Йоркте кино және теледидар саласындағы "Алтын глобус" сыйлығының 78-ші марапаттау рәсімі өтті. Коронавирус пандемиясына байланысты марапаттау тарихта алғаш рет виртуалды форматта өтті.  Ең...

Түркістандағы қайғылы оқиғаға қатысты алғашқы мәліметтер жарияланды

Түркістан қаласында орын алған қайғылы жағдайдың себебін анықтау үшін құзырлы органдардан құрылған топ болған жайтты жан-жақты тексеріп жатыр. Орын алған оқиғаның мән-жайын анықтаумен айналысатын...

15 жыл бойы қос азаматтығын жасырып келген павлодарлық жазаланды

Қос азаматтығын жасырып келген Павлодар облысы Железинка ауданының тұрғыны айыппұл арқалады, деп хабарлайды Pavlodarnews.kz. Аудандық соттың баспасөз қызметінің мәліметінше, Железинка аудандық полиция бөлімінің көші-қон қызметінің...

Бұл – қазақ халқының шексіз дархандығының жарқын үлгісі.

Джамалайл ЭЛИМХАНОВ, «Емир-Ойл» ЖШС басқарма басшысы: Қазақстан Тәуелсіздік алған сәттен бастап Тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаев әрбір азаматтың өз Отанында қауіпсіз және жарқын өмір сүруі үшін және...

COVID-19: Елорда «сары» аймаққа енді

ҚР Үкіметі жанындағы Қазақстанда коронавирустың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия 2021 жылдың 1 наурызы күнгі қазақстан амақтарындағы эпидемиялық жағдайды бағалау матрициасын жариялады. Бұл туралы...

Бүгін «Nur Otan» партиясының құрылғанына 22 жыл толды

Бүгін «Nur Otan» партиясының құрылғанына 22 жыл толды. Партияның құрылуы мен қалыптасу тарихы Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. 1998 жылғы 21 қазанда Қазақстан...

ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің жаңа орынбасары тағайындалды

ҚР Үкіметінің қаулысымен Ержан Ерікұлы Біржанов ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл туралы ҚР Премьер-Министрінің баспасөз қызметі хабарлады. Ержан Біржанов 1979 жылы Солтүстік...

Алматы түрмесінен қашқан сотталушы Ақтөбеде ұсталды

Алматыдағы бас бостандығынан айыру орындарының бірінен қашып шыққан адам Ақтөбеде қолға түсті, деп хабарлайды ҚР Ішкі істер министрлігі Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметі. «Алматы...

«Nur Otan» қатары жаңа мүшелермен толықты

Партияның 22 жылдық мерейтойы қарсаңында «Nur Otan» облыстық филиалында салтанатты түрде партия билеттері табыс етілді. Партияның аймақтық филиалының төрағасы, облыс әкімі Әбілқайыр Сқақов партия...

«Тұмар-2021» ұлттық телевизиялық байқауына өтінімдер қабылдау басталды

Бүгіннен бастап tvtumar.kz сайтында «Тұмар-2021» ұлттық сыйлығын алуға өтінімдер қабылдау басталды. Сыйлыққа 2020 жылы қазақстандық телеарналардың эфиріне шыққан телевизиялық жобалар қатыса алады. Өтінімдерді республикалық және...

Америкалық телеарна Трамптың саяси жоспарларын ашты

АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп елде жаңа партия құру мүмкіндігін қарастырмайтынын жариялайды. Оның саяси жоспарларын американдық Fox News телеарнасы ашты. "Біз жаңа партиялар құрмаймыз және...

Президент: Біртұтас және еңбекқор ұлт болсақ, көздеген мақсаттарымызға жетеміз

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады. «Құрметті отандастар! Сіздерді Алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын! Елбасы 2015 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиясында жариялаған осы...

Ақтауда жәндіктерді уламақ болған әйел көршісі мен оның 10 айлық сәбиін өлтірді

Пәтердегі жәндіктерді уламақ болған Ақтау тұрғыны көршісі мен оның 10 айлық сәбиін өлтіріп қойды. Бұл туралы Қоғамдық коммуникациялар орталығына сілтеме жасап Lada.kz хабарлады.  Зарарсыздандыру құралынан...

Елбасы қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады, деп хабарлайды Elbasy.kz. Қымбатты отандастар! Алғыс айту күні Қазақстан халқының бірлігін паш етеді,...

2020 жылдың ең танымал құпиясөздері анықталды

2020 жылы қандай құпиясөздер жиі қолданылды? Бұл сауалға DLBI деректер ағынын барлау қызметін жасаған зерттеуге сілтеме жасай отырып "Известия" басылымы жауап берді.  Рейтинг көшбасшысы тағы...

Жел, көктайғақ: Еліміздің 9 өңірінде ескерту жарияланды

1 наурызда елорда мен 8 өңірде ауа райына байланысты ескерту жарияланды, деп хабарлайды "Қазгидромет". 1 наурызда Нұр-Сұлтан қаласында жел, көктайғақ болады. Оңтүстік - батыстан соққан...

1 наурыз: Атаулы күндер мен оқиғалар

Бүгін – елімізде Алғыс айту күні. Бұл мереке  ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылғы 14 қаңтардағы Жарлығымен бекітілген. 1995 жылдың 1 наурызында елімізде...

125 жыл бұрын төртем тапқан қазақ әйелі

Адам баласының ең басты парызы − дүниеге ұрпақ әкелу. Өйткені адамзаттың тіршілігі солай жалғасады. Осы орайда, қазақ халқының «Байлық − қолда еріген мұз, бала...

Бүгін – Жамбыл Жабаев дүниеге келген күн

Бұдан 175 жыл бұрын 99 жасына дейін жүрегінен жыр төгілген ақын,  дүлдүл жырау, жүйрік жыршы, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жамбыл ЖАБАЕВ (1846-1945)  дүниеге келді. Ол...

NASA Марстың алғашқы панорамасын жариялады

АҚШ-тың Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы (NASA) Ровер Perseverance түсірген Марстың алғашқы панорамалық суреттерін жариялады. NASA алдағы апталарда көптеген қызықты суреттері жариялайтынын мәлімдеді.  

Қожа Ахмет Ясауидің мөрі мен шежіресі табылды

«ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұйымдастырған «Ясауи ізімен» ғылыми-экспедициясы аясында Өзбекстан Республикасының Наманган қаласынан Қожа Ахмет Ясауи шежіресінің бір...

Түрікменстаннан 153 қандасымыз Қазақстанға көшіп келді

ҚР Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстанның Түрікменстандағы Елшілігінің ұйымдастыруымен Түрікменстандағы қандастарымыз атамекен Қазақстанға көшіп келді. Мемлекеттік органдар құжат, көлік мәселелір шешіп, барлығы 153 азаматты,...

«Наконец-то» Бекшин алматылықтарға үндеу жасады

Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин наурыздағы мерекелер алдында қала тұрғындарына үндеу жасады, - деп хабарлайды өңірлік СЭБД баспасөз қызметі. Бекшин үндеуінде алматылықтардан...

Армениядан жеткізілген көліктердің тіркеу мерзімі ұзартыла ма?

Қазақстанға Армениядан жеткізілген көліктерді тіркеу мерзімі 1 наурызға дейін ұзарды, - деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. ІІМ мәліметінше, Қазақстанда 2020 жылдың 1 ақпанына...

Ақпарат министрі кәсіби журналистиканы дамыту туралы жоспарын айтты

Еліміздің жоғары оқу орындарындағы журналистика факультеттерінің оқу бағдарламалары зерделенеді. Бұл туралы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева inbusiness.kz сайтына берген сұхбатында айтты. Министрдің айтуынша, қоғамдық...

Қытай келісімдерді елемей, қазақ пойыздары қараусыз қалып жатыр

"Жүк жөнелтушілердің бастамасымен Қытайға тауарларды қабылдауға уақытша тыйым салу енгізілді", – деп хабарлайды «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы (ҰК)»АҚ баспасөз қызметі. «ҚХР-мен шекарадағы бекеттерде жағдай...

Ресейде тіркелген көліктер Қазақстанда жүре алмай ма?

  Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Қазақстанның Бас прокуратурасы атынан жалған бұйрық таратылған деп хабарлайды  тengrinews.kz сайты. Аталған «құжатта» Ресейде тіркелген автокөлік иелеріне Қазақстан аумағында жалпы сенімхатсыз...

ЕСКІ ЖАРАНЫҢ АУЗЫН ТЫРНАУ ЕСТІНІҢ ІСІ МЕ…

Адам баласы туғанда бір-бірінен артық-кемі жоқ қызыл шақа болса да, өсе келе олардың бәрі өз бетінше өзгеріп, даралана бастайды. Өйткені уақыт ағымындағы түрлі әсерлер...

Елімізге Түрікменстаннан 153 қандасымыз көшіп келді

Бүгін Түрікменстан Республикасынан 153 қандасымыз тарихи Отанына көшіп келді, деп хабарлайды mangystaumedia.kz. 2020 жылы әлемде орын алған пандемияға байланысты елімізде көшіп–қонушылар ағыны кейінге қалдырылған болатын....

Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп Таиип Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдады

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп Таиип Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп Таиип...

Мәди Манатбек жаңа қызметке тағайындалды

Шымкент қаласы әкімінің өкімімен Ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының басшысы міндетін атқарушы болып Мәди Манатбекұлы тағайындалды. Мәди Манатбекұлы 1978 жылы 25 мамырда дүниеге...

Бас прокуратура үндеу жариялады

Әлеуметтік желіде жекелеген тұлғалар елдің әртүрлі аймақтарында заңсыз митингіге   шақырып жатыр. Осыған байланысты ҚР Бас прокурорының орысбасары Б.Б. Дембаев үндеу жариялады. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының...

Вице-министрдің не үшін қамалғаны белгілі болды

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Сәкен Мұсайбековтің ұсталуына қатысты түсінік берді. «Мәдениет және спорт вице-министріне қатысты сотқа дейінгі тергеу...

Елбасы Түркия президентін құттықтады

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайип Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Elbasy.kz.  Әңгіме барысында Елбасы Режеп Тайип Ердоғанды туған күнімен құттықтап, зор...

Полиция қызметкерлері жүкті әйелді автокөлікте босандырып алды

Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері келіншекті автокөлікте босандырып алды. БҚО полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгібековтің мәлім еткеніндей, оқиға 26 ақпанға қараған түні Самара-Шымкент автожолы...

Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойы басталды

Бүгін жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойын республика көлемінде ресми түрде мерекелеу басталды. ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев елордадағы Жамбыл ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, Қ.Қуанышбаев атындағы...

COVID-19: Әлемде екпе салдырғандар саны індет жұқтырғандардан екі есе көп

Әлемде коронавирусқа қарсы екпе алған адамдардың саны пандемия басталғалы індет жұқтырғандардың жалпы санынан екі есе көп, деп хабарлайды ТАСС.  Қазіргі уақытта шамамен 227 миллион адам...

Әзірбайжан Таулы Қарабақта әуежай құрылысын бастады

Әзірбайжан билігі Таулы Қарабақта халықаралық әуежай құрылысы басталатынын мәлімдеді. Нысан Иранның шекарасына жақын жерде, Шуша қаласынан 60 шақырым қашықтықта орналасқан Физулиде бой көтереді. Ел президенті...

Алғыс айту күні: Елордада мерекеге орай қандай шаралар өтетіні белгілі болды

Елімізде 1 наурызда Алғыс айту күні атап өтіледі. Бұл мерекеде елордалық театрлар медицина қызметкерлерін, эпидемиологтарды, педагогтарды, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін спектакль көруге шақырады, деп...

Жол карталарын іске асыруға мониторинг жүргізу үшін цифрлық платформа әзірленеді – Б.Байбек

«Nur Otan» партиясы Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Facebook желісіндегі парақшасында партияның алдағы кезеңге арналған жоспарларымен бөлісті. Оның айтуынша, 1 наурызда «Nur Otan» партиясының құрылғанына...

Ақтөбе облысында 22 жүк цистернасы жолдан шығып кетті

Бүгін, 26 ақпанда сағат 11:55-те Шалқар ауданының Ұлпан теміржол станциясында 43 вагон құрамының 22 жүк цистернасы жолдан шығып кетті. Оның ішінде 13 цистерна аударылып, ұзындығы...

Винсент Ван Гогтың «Монмартрдағы көше көрінісі» картинасы сатылымға шығарылды

Винсент Ван Гогтың әйгілі картинасы – "Монмартрдағы көше көрінісі" саудаға шығарылды. Сурет бұрын-соңды көпшілік назарына ұсынылмаған, картина қайтадан сатылғанға дейін, Қытайда содан кейін Голландияда...

Қызылордада сауна әкімшісі жеңгетайлықпен айналысқан

Қызылордада жеңгетайлықпен айналысқан азаматша ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz. "Қызылорда қаласында жедел-профилактикалық іс-шаралар жүргізу барысында пайдакүнемдік мақсатта жеңгетайлықпен айналысып жүрген азаматша анықталды. Облыс орталығындағы сауналардың...

Білікті хирург қандасымыз: Орыс тілін білмегендіктен базар жағалап кеттім

https://youtu.be/zzD6QU3BF6M Сюжет авторы Нұржан ТҰРҒЫМБАЙ Тілші Ділда Уәлибек

1 наурызда әскерге шақыру басталады: Қорғаныс министрлігі негізгі өзгерістерді атады

13 мыңнан астам 18-27 жас аралығындағы мерзімді қызметтегі әскери қызметші көктемгі шақыру кезінде еліміздің Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының қатарын толықтырады....

Қырымбек Көшербаев Жамбыл ескерткішіне гүл шоғын қойды

Елордада Ж.Тәшенов және Амман көшелерінің қиылысында Жамбыл Жабаевтың ескерткішіне гүл шоғын қою рәсімі өтті. ҚазАқпараттың хабарлауынша, шараға ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев, Мәдениет және спорт...

Қырғызстан президенті Путинге не сыйлағанын айтты

Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Ресейге жұмыс сапары кезінде Владимир Путинге қылыш сыйлады. Бұл туралы ол "Россияская газетаға" берген сұхбатында айтты. "Бұл қылышты Қырғызстанның ең мықты...

Елімізде азық-түлік жеткізу нарығы 75 пайызға өскен

2020 жылы Қазақстанда азық-түлік жеткізу нарығы 75% - ға өсті. Бұл туралы Chocofood қызметінің директоры Николай Щербак хабарлады, деп хабарлайды LS. Карантинге байланысты Қазақстанда азық-түлік...

Әлемде коронавирус құрбандарының саны 2,5 миллионнан асып жығылды

Әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 113,5 млн-ға жетті.  Джонс Хопкинс университетінің дерегінше, індет жұқтырғандардың 89 миллионы емделіп шықса, 2 507 624-і қайтыс болды. COVID-19 жұқтырғандар саны бойынша...

Семейде 1879 жылы салынған тарихи ғимарат өртенді

Ғимараттағы өрт тек таң ата ауыздықталған. https://youtu.be/AwAQx5E_MLA Өрт 26 ақпанда Абай даңғылында 00 сағат 46 минут шамасында басталған. Өртті сөндіруге барлығы 19 техника, 55 адам жұмылдырылды....

Алматы облысында Ан-2 ұшағы мәжбүрлі түрде қонды

"Азия Континенталь" әуе компаниясының Ан-2 әуе кемесі Боралдай - Кеген бағыты бойынша РРК5481 санитарлық рейсін орындау кезінде Боралдай автомобиль жолынан шығысқа қарай 1,5 км...

Омбыда Халықаралық ана тілі күні атап өтілді

2021 жылғы 24 ақпанда халықаралық ана тілі күніне орай Қазақстанның Омбыдағы Консулдығының басшысы Ырысқали Дәуренбек «Омбы қазақтары» аумақтық қоғамдық ұйымының басшылығы, жергілікті қазақ тілі...

Елімізде сүт өндірісі бойынша қай өңір көш бастап тұр?

Шығыс Қазақстан облысы сүт өндірісі бойынша республикада көш басында тұр. Бұл туралы ШҚО әкімі Даниал Ахметов халыққа есеп беру барысында айтты. «Соңғы бес жылда...

Ең сұлу волейболшылар рейтингі: Ресейлік спортшы Сабина Алтынбекованы басып озды

Грек басылымы Gazzetta планетаның ең сұлу волейболшы аруларының рейтингін жариялады. Рейтингте 25 жастағы ресейлік Алиса Маненок көш бастады, деп хабарлайды Politic. Бұған дейін аталған рейтингте...

Теміртау қаласының әкімі тұрғындардан кешірім сұрады

Теміртау қаласын жылумен қамтамасыз ететін ЖЭО-2 жұмысында ақау болып, тұрғындар аязда жылусыз қалды. Келтірілген қолайсыздық үшін Теміртау қаласының әкімі Қайрат Бегімов өңір халқынан кешірім сұрады. Мамандар...

2020 жылы 13 мың этникалық қазақ көшіп келді

2021 жылы Қазақстанда Көші-қон саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы әзірленеді. Бұл туралы ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде ведомство басшысы...

Әлемдік ТОП-50 қатарына енген Қазақстан дзюдошылары

Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Тель-Авивте өткен әлемдік «Үлкен шлем» турнирінен кейін дзюдошылар рейтингін жаңартты, деп хабарлайды Olympic.kz. Жаңартылған рейтинг бойынша ТОП-50 қатарына енген қазақстандық дзюдошылар...

Президент Kaspi.kz компаниясының негізін қалаушыларды қабылдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Kaspi.kz компаниясының негізін қалаушыларды қабылдады, – деп хабарлады Ақорда. Кездесу барысында Вячеслав Ким мен Михаил Ломтадзе Қасым-Жомарт Тоқаевқа компанияның қазіргі...

Жамбыл Жабаев – 175: Киевте поэзия кеші өтті

Бұл жайында Қазақстанның Украинадағы елшілігі Facebook парақшасында мәлім етті. Қазақтың көрнекті суырып салма ақыны Жамбыл Жабаевтың туған күні қарсаңында Киевтегі қазақ диаспорасы мен Қазақстанның Украинадағы...

«Nur Otan» Партиялық бақылау комитетін Артур Платонов басқарады

Партия Лидері Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысымен Партиялық бақылау комитетінің төрағасы болып Артур Платонов тағайындалды. Бұл туралы «Nur Otan» партиясы Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек мәлімдеді. «Артур...

Нұр-Сұлтанда банк тонамақ болған күдіктілер ұсталды

Түн ішінде елордадағы банктердің бірінің ғимаратына есігін сындырып кірген екі күдікті ұсталды. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, түнгі сағат 02:30-да ішімдікке еліткен 2 жігіт шыны...

Қарағандылық судьяның ісін Жоғарғы сот қарайды

Қарағанды облыстық сотының судьясы Естай Исабековтің ісі Жоғарғы сотта қаралады. Судьяның әріптестері оның әрекеті судья әдебі кодексіне қайшы келетінін айтады. Алайда оған қатысты шешім...

Бүгін елорда мен Ақмола облысының оқушылары қашықтан оқиды

Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола облысында ауа райына байланысты бірінші ауысымдағы оқушылар мектепке бармайды. «26 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты қала мектептерінің бірінші ауысымындағы 0-9...

Өткен тәулікте 855 адамда коронавирус расталды

Қазақстанда өткен тәулікте 855 адамда коронавирус расталды, – деп хабарлады coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 135, Алматы қаласы - 110, Шымкент қаласы -...

COVID-19: АҚШ-та вакцинаның күшін әлсірететін вирустың жаңа түрі пайда болды

Калифорния технологиялық институты мен Колумбия университеті ғалымдарының пікірінше, коронавирус инфекциясының жаңа нұсқасында кездесетін мутация оған иммундық жүйенің әсерін сезінуге кедергі келтіреді, – деп жазды...

«Ұлы дала таңы» фильмінің түсірілім жұмысы басталды

Алматы облысы Панфилов ауданы Көктал ауылының маңында режиссер Ақан Сатаевтың «Ұлы дала таңы» толықметражды тарихи көркем фильмінің түсірілімі басталды, – деп хабарлады «Қазақфильм» киностудиясының...

Бүгін еліміздің басым бөлігінде қар жауады – Қазгидромет

«Қазгидромет» мамандары 26 ақпанда болатын ерекше метеорологиялық құбылыстарға болжам жасады. Қазақстан аумағының басым бөлігінде фронттардың әсерінен тұрақсыз ауа райы сақталады. Кей уақытта қар жауады....

Марсқа қонған Perseverance тіршілік іздейді

Бейсенбі күні кешке NASA ғарыш агенттігі Марсқа жаңа Perseverance (Персеверанс) роверін қондырды (ағыл. – табанды, қайсар), - деп хабарлайды ВВС. Ровердің Қызыл ғаламшардағы басты міндеті...

Армения Қарулы күштері Пашинянның отставкаға кетуін талап етті

Армения әскері елдің премьер-министрі Никол Пашинян мен оның үкіметінің отставкаға кетуін талап етті, - деп хабарлайды РИА Новости ақпарат агенттігі.  Бас штаб басшысы Оник Гаспарян қол...

Доллар бағасы тағы да арзандады

Теңгеге қатысты доллардың ресми бағамы төмендеді. Ұлттық банк 26 ақпандағы америкалық валюта бағамын атады. Жұмада теңгеге шаққандағы доллардың ресми бағамы 414,77 теңге болады. Бұл ретте...

Қазақстанда аяз 40 градусқа дейін көтеріледі

26 ақпанда Қазақстанның 11 өңірінде ауа райы нашарлап, 35-40 градус аяз болады, деп хабарлайды "Қазгидромет". Жамбыл облысында, Тараз, Жезқазған, Қарағанды ​​облыстарында, Қарағанды, Жезқазған, Солтүстік Қазақстан,...

YouTube видеохостингі ата-ана бақылауы режимін енгізеді

Youtube платформасы ата-ана бақылауын орнатуға мүмкіндік беретін жаңа опцияны ойлап тапты. Бастапқыда YouTube видеохостингін жасаушылар 13+ жастағы бейнеге кіруді шектеді, сонымен қатар ата-аналарға балаларын...

Артур Төлепов әкімнің кеңесшісі болып тағайындалды

Актер Артур Төлепов Алматы қаласы ”Алатау” ауданы әкімінің штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалғанын айтып, халықтан қолдау сұрады. Ол өзінің әкімнің кеңесшісі болып тағайындалғаны жөнінде Instagram...

«Құлағым үсіп қалды». Желіде үскірік аязда жолда қалған қарағандылықтың бейнежазбасы қызу талқылануда (видео)

Әлеуметтік желілерде үсік шалып, аяз салдарынан зардап шеккен қарағандылықтың видеосы кеңінен талқылануда. Instagram желісіндегі shock_krg парақшасына жүктелген видеода ол Қарағанды облысы Шет ауданы Батық ауылына...

Алматының еріктілері қарт адамдарға қар тазалуда көмек көрсетуде

Алматының жастар ресурстары орталықтарының белсенділері мен жас отандықтар қарт адамдар мен коммуналдық қызметкерлерге көмектесу үшін қар тазалау акциясына шықты. Алматыда 24 ақпанда сағат 16.00-дан бастап...

Сауль «Канело» Альварес: «Головкинді сұлатып түсіремін»

Мексикалық былғары қолғап шебері Сауль «Канело» Альварес журналистердің оның Геннадий Головкинге қарсы үшінші кездесу өткізуді қай уақытқа жоспарлап отырғаны туралы сұраққа жауап беруден мезі...

Исламжан Насыров ҚПЛ-дан неге «қашып кеткенін» түсіндірді

Екатеринбургтік "Оралдан" ҚПЛ-ға ауысқан Исламжан Насыров "Тұраннан" (бұрынғы "Арыс") кетіп қалды. Бұл туралы инсайдер Айдын Қожахмет өзінің телеграм-каналында хабарлады. Бәрі жақсы сияқты болған, Насыров матчтардың...

Facebook ақпарат индустриясын қолдау үшін 1 млрд доллар инвестицияламақ

Американың Facebook компаниясы алдағы үш жылда ақпарат индустриясын қолдау үшін 1 млрд доллар қаржыны инвестициялауды жоспарлап отыр. Бұл туралы компанияның жаһандық саясат және коммуникациялар...

Тұрғын үй бағдарламасымен жастарға берілетін баспана құны қанша?

«Отбасы банк» АҚ орталық филиалының директоры Жансұлтан Матай жастарға арналған тұрғын үй бағдарламасы арқылы берілетін баспана бағасы қанша теңгеге айналатынын айтты. «Қазір Нұр-Сұлтан мен Алматыда...

Мемлекет басшысының Ұлттық кеңестің V отырысында сөйлеген сөзі

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің V отырысында сөйлеген сөзін жарияланды. Құрметті жиынға қатысушылар! Ұлттық кеңестің қызметі әуел бастан қоғамның ерекше назарында. Оның жұмысына...

Елбасы Бауыржан Байбекті қабылдады

Кездесуде «Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» сайлауалды бағдарламасын әрі қарай жүзеге асыру мәселелері, сондай-ақ сайлауаралық кезеңдегі партияның жұмыс жоспары талқыланды. «Nur Otan» партиясының Төрағасы...