دەمالا بIلۋ دە كەرەك

سوڭعى كەزدە بانك سالاسى قىزمەتكەرلەرi بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى وكiلدەرiمەن قارىم-قاتىناستى دۇرىس جولعا قويا باستاعان سىڭايلى. ويتكەنi، قاراپايىم حالىققا بانك جۇيەسiنiڭ قىزمەتتەرiمەن ەتەنە جاقىنداستىرىپ نەمەسە جان-جاقتى ءتۇسiندiرiپ بەرەتiن دە باق وكiلدەرi ەمەس پە؟ تiپتi، كەز كەلگەن بانك جونiندە ماعلۇمات پەن قاجەتتi اقپاراتتىڭ حالىققا قانشالىقتى جەتiمدi بولۋى دا سول تىنىمسىز ەڭبەكتiڭ ارقاسى دەۋگە بولادى.

الايدا، ەڭبەگi – ەش، تۇزى – سور قاۋىمنىڭ كوڭiلiن اۋلاپ، بiر ۋاقىت جانىن سەرگiتۋ دە ارتىقتىق ەتپەيدi. وسىنى ەلەپ-ەسكەرگەن «اليانس بانك» ءوزi باس بولىپ، جاز مەزگiلiنiڭ سوڭعى اپتاسىندا جۋرناليست قاۋىمنىڭ باسىن قوستى. ارنايى باعدارلامامەن جوسپارلانعان بۇل كۇنi بانك قىزمەتكەرلەرi مەن باق وكiلدەرi تازا اۋامەن تىنىستاپ، بiر-بiرiنە كوتەرiڭكi كوڭiل-كۇي سىيلادى. سالاۋاتتى ءومiر سالتى – سپورتتى سەرiك ەتكەندەر تەننيس، فۋتبول، دارتەس، سۋدا ءجۇزۋ سياقتى سپورت ويىنىنىڭ ءتۇر-تۇرiمەن شۇعىلدانىپ، بويلارىنا كۇش-قۋات العانداي بولدى. بار قىزىق باق وكiلدەرi مەن بانك قىزمەتكەرلەرiنiڭ جەكە توپ بولىپ فۋتبول ويناۋىندا جاتتى. بۇل جولى تارازىنىڭ باسى بانك قىزمەتكەرلەرiنە ەمەس، جۋرناليستەرگە قاراي اۋىپ كەتتi. دالiرەگiندە، 1:0 ەسەبiمەن باق وكiلدەرi جەڭiس تۇعىرىنان بiر-اق شىقتى. «ارينە، مۇنداي شارانى وتكiزۋ قوعاممەن تىعىز بايلانىستى ودان ءارi جاقىنداستىراتىنى انىق»، – دەيدi، «اليانس بانك» باسقارما توراعاسى داۋرەن جۇماعالي ۇلى كەرەيباەۆ:

– باق وكiلدەرi مەن بانكيرلەردiڭ دە جۇمىسى اۋىر. ۇنەمi قىزۋ جۇمىستىڭ iشiندە قايناپ جۇرەمiز. ارينە، بiر ۋاقىت ادام دەمالماسا دا، شارشاپ-شالدىعىپ جۇرەدi. سوندىقتان دا بۇل كۇنi شارۋانىڭ ءبارiن ىسىرىپ تاستاپ، جاقسىلاپ دەمالۋعا ارناعىمىز كەلدi. بiز مۇنىڭ ناتيجەسiندە باق وكiلدەرiمەن ەتەنە بايلانىستى ارتتىرىپ، تەرەڭiرەك تانىسۋعا مۇمكiندiك الامىز، – دەگەندi ايتادى.

«تازا اۋا – جانعا داۋا». تابيعاتى سۇلۋ، اسەم الماتىنىڭ باۋرايىندا ساف اۋامەن تىنىستاپ، جاندى سەرگiتiپ، جادىراتۋ دا ءوزiمiزدiڭ قولىمىزدا. بiراق كۇيبەڭ تiرلiگi كوپ مىنا قوعامدا بiر ۋاقىت دەمالۋ دا ادام اعزاسىنا وتە پايدالى ەكەنiن ەسكەرە بەرمەيمiز-اۋ. نەگiزiندە مۇندايدى الدىن-الا جوسپارلاماي-اق، اياق استىنان ۇيىمداستىرۋ ۇتىمدى ءارi قىزىقتى بولادى دەگەن داۋرەن كەرەيباەۆ: «بۇل ءداستۇردi بiز باستادىق. ەندi دەمالىس شارالارىن وتكiزۋدi ۇزبەي، ءاردايىم جالعاستىرۋعا تىرىسامىز» دەيدi.

د.مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button