ۇلت تۇلعالارىنا ارنالدى

كەشە الماتى قالاسىنداعى المالى اۋدانىنىڭ اكiمشiلiگi 31 مامىر – قۋعىن-سۇرگiن قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنi قارساڭىندا قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق كونسەرۆاتورياسىندا مادەني شارالار وتكiزدi.

اۋدان اكiمi مارات ۇسەن ۇلى پiرiنبەكوۆ بايانداما جاساپ، بۇل كۇننiڭ ساياسي ءمانiن اشىپ بەردi. سودان كەيiن ءسوز العاندار: توقمۇحامەد سادىقوۆ، ماقاش ءتاتiموۆ، بولات ايۋحانوۆ 1937 جىلى "ۇلتشىل" اتانىپ، جازىقسىز جاپا شەككەن، الدى اتىلىپ، ارتى قيانداعى سiبiرگە ون بەس جىلدان ايداۋعا كەتكەن ۇلت تۇلعالارى تۋرالى ايتتى.

سوڭىندا ونەر ادامدارى جانە وقۋشىلار سول ۇلت تۇلعالارىنىڭ ۇل-قىزدارى مەن نەمەرەلەرiنە ارناپ كونتسەرت قويدى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button