شىمكەنتتە توقتار تولەشوۆكە قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى

شىمكەنتتە توقتار تولەشوۆكە قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى. ەڭبەكشى اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى مىرزالى جوراباەۆ بۇرىنعى «سىرا كورولىن» قىلمىستىق كودەكستىڭ ءۇش بابى بويىنشا كىنالى دەپ تاۋىپ، بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

تولەشوۆ قىلمىستىق كودەكستىڭ 245 بابى، 3 بولىگى «ۇيىمدارعا سالىناتىن سالىقتى جانە (نەمەسە) بيۋدجەتكە تولەنەتiن باسقا دا مiندەتتi تولەمدەردi تولەۋدەن جالتارۋ»، 251-بابى «جەكەشە نوتاريۋستاردىڭ، باعالاۋشىلاردىڭ، جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنىڭ، مەدياتورلاردىڭ جانە اۋديتورلىق ۇيىم قۇرامىندا جۇمىس iستەيتiن اۋديتورلاردىڭ وكiلەتتiكتەردi تەرiس پايدالانۋى» بويىنشا، 28-بابى «قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىققا سىبايلاس قاتىسۋشىلاردىڭ تۇرلەرi» بويىنشا ايىپتى دەپ تانىلدى. قالعان باپتار بويىنشا تاعىلعان ايىپتار مەرزىمىنىڭ وتۋىنە بايلانىستى قىسقارىپ كەتتى. سۋديا اتالعان قىلمىستىق كودەكستىڭ 58-بابىنىڭ 3-بولىگىنە سۇيەنە وتىرىپ جازانى العاشقى استانا قالالىق اسكەري مامانداندىرىلعان سوتىنىڭ ۇكىمىنە سايكەستەندىرىلگەنىن ايتتى. سونىمەن، تولەشوۆكە 21 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قالدىرىلدى. جازا بارىنشا قاتاڭ تۇردە وتەلەتىن بولدى. مەملەكەت پايداسىنا ايىپتالۋشى تولەشوۆتەن وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ تالاپ ەتكەن 1 ملرد 352 ملن تەڭگەسىن جانە باج سالىعى رەتىندە 41 ملن 057 مىڭ تەڭگەنى، سونداي-اق ساراپتامالارعا جۇمسالعان 3 ملن 010 مىڭ تەڭگە وندىرىلەتىن بولدى. ال، مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى تالاپ ەتكەن 1 ملرد 452 ملن 653 مىڭ تەڭگە ازاماتتىق تارتىپپەن قايتا قارالادى. الايدا توقتار تولەشوۆ سۋديانىڭ ۇكىمىمەن كەلىسپەيتىنىن ايتتى. «مەن بۇگىنگى ۇكىممەن كەلىسپەيمىن. ءبۇنىڭ ءبارى بىرەۋگە قاجەت بولعان تەاتر. شاعىم كەلتىرەمىز. ودان بىردەڭە وزگەرە قويمايتىنىنا كوزىم جەتىپ تۇر»،- دەدى توقتار تولەشوۆ.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button