قاڭتاردان باستاپ جەكە تابىس سالىعىن ەسەپتەۋ وزگەردى

2019 جىلعى 1 قاڭتاردان باستاپ قىزمەتكەردىڭ سالىق سالىناتىن تابىسى وسى تابىستىڭ سوماسىنىڭ 90% مولشەرىندە جەكە تۇلعانىڭ كىرىسىنەن الىنىپ تاستالادى. بۇل تۋرالى قازاقپارات الماتى قالاسىنىڭ مكد سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

«بۇل ەرەجە قىزمەتكەردىڭ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭدا بەلگىلەنگەن جانە ءتيىستى قارجى جىلىنىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ قولدانىستا بولعان ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ 25 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اسپايتىن تابىسىنا قولدانىلادى. ياعني، 2019 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ قىزمەتكەردىڭ سالىق سالىناتىن تابىسى 90% -عا ازايادى. قالعان ەڭبەك اقى 10% ستاۆكا بويىنشا جەكە تابىس سالىعىنا تيەسىلى بولادى. سوندىقتان سالىق جۇكتەمەسى 10 ەسە ازايادى»، – دەلىنگەن دەپارتامەنتتىڭ حابارلاماسىندا.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button