جاڭا وقۋ جىلى رەكتوردىڭ دارIسIمەن اشىلدى

جاڭا وقۋ جىلىن ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتiنiڭ رەكتورى، اكادەميك باقىتجان تۇرسىن ۇلى جۇماعۇلوۆ ەلiمiزدiڭ باس جوعارى وقۋ ورنىنىڭ تابالدىرىعىن جاڭا اتتاعان ستۋدەنتتەرگە ارنالعان "ۋنيۆەرسيتەتتiك بiلiمنiڭ ەلiمiزدiڭ دامۋىنداعى رولi" اتتى دارiسiمەن باستادى. — بiز وتە قىزىقتى ءارi جاۋاپكەرشiلiگi مول كەزەڭدi باستان كەشiرۋدەمiز. قازاقستان الەمدiك قاۋىمداستىقپەن بiلiمگە نەگiزدەلگەن ىنتىماقتاستىق ورناتىپ وتىر. بۇل جوعارى وقۋ ورنى مەن عىلىمي قاۋىمداستىقتى شابىتتاندىراتىن جاعداي – دەدi، اكادەميك باقىتجان جۇماعۇلوۆ مىرزا ءسوز باسىندا.

وسىعان دەيiن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتi نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ تاپسىرماسى اياسىنداعى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتiنiڭ 2009-2011 جىلدارعا ارنالعان دامۋ ستراتەگياسى بەكiتiلiپ، ونى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ناقتى iس-شارالار قولعا الىنعان بولاتىن. بiلiم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ حالىقارالىق اككرەديتاتسياسى بiلiم بەرۋ مەن عىلىم مەنەدجمەنتiنiڭ جاڭا ساتىسى، الەمنiڭ ەڭ ۇزدiك ۋنيۆەرسيتەتتەرiنiڭ رەيتiنگiسiنە ەنۋ — ەلiمiزدiڭ باس وقۋ ورنىنىڭ العا قويعان تاباندى ماقساتتارى وسىلاي جالعاسا بەرەدi. قازۇۋ-نiڭ رەكتورى باقىتجان جۇماعۇلوۆتىڭ پiكiرiنشە، بۇعان قول جەتكiزۋگە ۋنيۆەرسيتەتتiڭ تولىقتاي مۇمكiندiگi جەتەرلiك. ويتكەنi، بولاشاعى ايقىندالىپ، جوعارى كاسiبي جانە عىلىمي بiلiكتiلiك پەن زور ىنتا-جiگەر ءدال وسى بiلiم شاڭىراعىندا شوعىرلانعانى بەلگiلi.

— بiز ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتiنiڭ وقىتۋشىسى مەن ستۋدەنتi دەگەن مارتەبە كوپتەگەن ماراپاتتار مەن سىيلىقتاردا بيiك تۇراتىن دارەجەگە جەتۋiمiز كەرەك، – دەپ جiگەرلەندiردi ۋنيۆەرسيتەت ۇجىمى مەن ستۋدەنت قاۋىمدى.

سونداي-اق، ءال-فارابي اتىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتiڭ وقىتۋشىلارىنىڭ مەملەكەتتiك ماراپاتتاردى يەلەنۋi مەرەكەلiك كوڭiل-كۇيدi ودان ءارi كوتەرە ءتۇستi. رەكتور ۋنيۆەرسيتەتتiڭ 11 پروفەسسورىنا "استانانىڭ 10 جىلدىعى" مەرەيتويلىق مەدالiن جانە 6 پروفەسسورعا "قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بiلiم بەرۋ iسiنiڭ قۇرمەتتi قىزمەتكەرi" ءتوس بەلگiسiن سالتاناتتى تۇردە تابىستادى.

بiلiم كۇنi ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ-دىڭ فاكۋلتەتتەرiندە دە كەڭiنەن اتاپ ءوتiلدi. بيىلعى جىلى مەملەكەتتiك بiلiم بەرۋ گرانتتارى بويىنشا تالاپكەرلەردi قابىلداۋدا ۋنيۆەرسيتەت العاشقى ورىندى يەلەنگەن. 14 فاكۋلتەتكە 4 مىڭ ستۋدەنت قابىلدانعان، ونىڭ iشiندە اقىلى بولiمدەگiلەر دە بار.

بiرiنشi كۋرس ستۋدەنتتەرi داستۇرگە اينالعان فاكۋلتەت دەكاندارى مەن كافەدرا مەڭگەرۋشiلەرiمەن، پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامىمەن تانىسۋمەن قاتار، ءوز ماماندىعى بويىنشا زور تابىستارعا جەتكەن، ۋنيۆەرسيتەت ماقتانىشىنا اينالعان تۇلەكتەرمەن دە كەزدەستi. زاڭ فاكۋلتەتiندە الماتى قالاسىنىڭ IIد باستىعى ەرلان تۇرعانباەۆ، فيلولوگيا فاكۋلتەتiندە قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ توراعاسى نۇرلان ورازالين، بيولوگيا فاكۋلتەتiندە "ەكومەد" كلينيكاسىنىڭ باسشىسى سالتانات بايقوشقاروۆا، جۋرناليستيكا فاكۋلتەتiندە جۋرناليستەر وداعىنىڭ توراعاسى سەيiتقازى ماتاەۆ، حالىقارالىق قاتىناستار فاكۋلتەتiندە قر پرەزيدەنتi جانىنداعى قسزي ديرەكتورى بولات سۇلتانوۆ، شىعىستانۋ فاكۋلتەتiندە "ەۋرازيا قىپشاقتارى" قورىنىڭ پرەزيدەنتi بولات كومەكوۆ قوناقتا بولىپ، وزدەرiنiڭ سۇيiكتi ماماندىقتارىنىڭ قىر-سىرىمەن ءبولiستi.

سول سياقتى بۇل كۇنi فاكۋلتەتتەردiڭ جاڭا وقۋ جىلىنا كەشەندi دايىندىعىنا ارنالعان بايقاۋ مارەگە جەتiپ، بiرiنشi ورىندى فيلوسوفيا جانە ساياساتتانۋ فاكۋلتەتi، ەكiنشi ورىندى حيميا فاكۋلتەتi، ءۇشiنشi ورىندى ەكونوميكا جانە بيزنەس فاكۋلتەتi مەن بيولوگيا فاكۋلتەتi ءوزارا ءبولiستi.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button