اكIمدIكتەگI جۇزدەسۋ

"قازىنا" قورى مەن بانكتەردiڭ وكiلدەرi الماتىدا باس قوستى

وڭتۇستiك استانادا تاعى بiر كەلەلi كەڭەس ءوتتi. بۇل جولعى كەڭەستە "قازىنا" قورى مەن ەكiنشi دەڭگەيدەگi بانكتەردiڭ كiشi جانە ورتا بيزنەستi 50 ملرد. تەڭگەگە قارجىلاندىرۋى جونiندەگi باعدارلامانىڭ جۇزەگە اسۋ بارىسى تۋرالى ءسوز بولدى.

كەڭەسكە الماتى قالاسىنىڭ اكiمi احمەتجان ەسiموۆ جانە "دامۋ" قورى باسشىلارى، الماتى قالاسى مەملەكەتتiك ورگاندارى مەن بيزنەس-اسسوتسياتسياسى باسشىلارى قاتىستى. كەزدەسۋ بارىسىندا قالا اكiمi قر پرەزيدەنتi مەن ۇكiمەتتiڭ ەكونوميكانىڭ باستى سەكتورى بولىپ تابىلاتىن كiشi جانە ورتا بيزنەسكە ۇنەمi قارجىلىق قولداۋ كورسەتۋ جونiندەگi اكiمدiكتەرگە بەرگەن تاپسىرماسىن جينالعانداردىڭ ەسiنە سالا كەتتi.

بۇگiندە كاسiپكەرلiكتi نەسيەلەۋ دەڭگەيiنiڭ ءالi دە تۇبەگەيلi شەشiمiن تابا الماي كەلە جاتقانى بەلگiلi. كاسiپكەرلەردiڭ كاپيتال اينالىمدارىنىڭ تومەندەۋiنە بايلانىستى كiشi جانە ورتا بيزنەس سۋبەكتiلەرiنiڭ ءوندiرiس دەڭگەيi تومەندەدi، سونىڭ سالدارىنان بيۋدجەتكە تۇسەتiن سالىق كولەمi دە ازايىپ وتىر.

بيىلعى جىلدىڭ جەتi ايى iشiندە قالا بيۋدجەتiنە كiشi جانە ورتا بيزنەس سۋبەكتiلەرiنەن سالىق تۇرiندە 248،9 ملرد. تەڭگە تۇسكەن. بۇل جالپى قالالىق ءتۇسiمنiڭ 62،3 پايىزىن قۇرايدى. الايدا، 2007 جىلدىڭ وسى مەرزiمiمەن سالىستىرعاندا سالىق ءتۇسiمi 13،6 پايىزعا تومەندەگەن.

قر ۇلتتىق بانكiنiڭ مالiمەتi بويىنشا، بيىلعى جىلدىڭ العاشقى جارتى جىلدىعىندا كiشi جانە ورتا بيزنەسكە الماتى قالاسى بويىنشا ەكiنشi دەڭگەيلi بانكتەر 302،9 ملرد. تەڭگە نەسيە بولگەن، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 55،7 پايىزدى قۇرايدى.

ال قازiرگi كەزدە ۇكiمەت "قازىنا" قورىنا 50 ملرد. تەڭگە ءبولiپ وتىر. سونىمەن قاتار زاەم الۋشىلار ءۇشiن 12،5 پايىز قايتارىم جانە بiر زاەمششيككە 3 ملن. اقش دوللارىنا دەيiن ليميت بەلگiلەنگەن.

وسىعان وراي، "دامۋ" قورى باسقارماسىنىڭ توراعاسى گوسمان امريننiڭ ايتۋى بويىنشا، كاسiپكەرلiكتi قولداۋدىڭ ءۇش باعدارلاماسى جانە "تۇراقتى" جۇمىس جاساپ جاتقانى بار. ۇستiمiزدەگi جىلدىڭ بiرiنشi جارتى جىلدىعىندا العاشقى بولiنگەن قارجى – 48،8 ملرد. تەڭگە ويداعىداي جۇزەگە اسىرىلعان. رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن ءبولiنiپ وتىرعان 50 ملرد. كiشi جانە ورتا بيزنەستiڭ رەسۋرستار باعاسىن تومەندەتiپ، شيەلەنiستi كەزەڭگە دەيiنگi قايتارىم دەڭگەيiن 12،5 پايىزعا جەتكiزiپ وتىر. كiشi جانە ورتا بيزنەستi قارجىلاندىرۋدا جوبالىق شەكتەۋ جوق. "قازىنا" مەن "دامۋ" قورلارى قارجىلاندىرۋ ماسەلەسiن الدىڭعى كەزەككە قويىپ وتىر. مۇنىمەن قاتار، قازاقستان ەكونوميكاسىندا قاجەتتi جوبالار دا قارجىلاندىرىلىپ، ولارعا قارجىنىڭ 50 پايىزى جۇمسالاتىن بولادى.

كوميسسيا شەشiمiمەن 12 قارجى ۇيىمى انىقتالىپ، ونىڭ 8-i اتالمىش باعدارلاماعا قاتىسۋعا نيەت بiلدiرiپ وتىر. قازiردiڭ وزiندە 6 وتiنiشكە قول قويىلىپتى. قالعاندارىنا دا تاياۋ كۇندەردە قول قويىلاتىن بولادى. وسى اپتادا كiشi جانە ورتا بيزنەسكە نەسيە ءبولۋ پروتسەسi قارالادى. گ.امريننiڭ ايتۋى بويىنشا، ءۇشiنشi باعدارلاما بەلگiلi شەكتەۋلەرi بار تiكەلەي قارجىلاندىرۋمەن اينالىسادى. ول ءوز اياسىندا ءوندiرiس، كولiك پەن بايلانىس، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيا سالالارىن قامتيتىن بولادى.

قالا اكiمi احمەتجان ەسiموۆ ءوز كەزەگiندە قالا اكiمدiگiنiڭ ءوز باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىراتىندىعىن، ول ءۇشiن قوسىمشا 200 ملن. تەڭگە بولiنەتiندiگiن ايتا كەتتi. جالپى، "دامۋ" قورىنىڭ قارجىسىن قوسا ەسەپتەگەندە بۇكiل سوما 400 ملن.-عا جۋىق تەڭگەنi قۇرايتىن بولادى.

احمەتجان ەسiموۆ: "الماتى قالاسىنىڭ اكiمدiگi بۇل ماسەلەنi بiرiنشi بولىپ كوتەردi. ۇكiمەت وعان دەر كەزiندە نازار اۋدارىپ، كiشi جانە ورتا بيزنەستi قارجىلاندىرۋ ماسەلەسiنiڭ دۇرىس شەشiلۋiنە ىقپال ەتتi. بۇعان العىستان باسقا ايتارىمىز جوق. بارلىعىمىز بiرiگiپ، بۇل باعدارلامانى جۇزەگە اسىرىپ، بولاشاقتا بiزدiڭ كاسiپكەرلەردi قولداۋ بارىسىندا باستاما كوتەرەتiن بولامىز"، – دەدi.

گ.تۇرعانبايقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button