اقپاراتتار:

الەۋمەتتIك باعىتتاعى تۇرعىن ۇيلەرگە ەلباسى وڭ باعا بەردI

وتكەن ايدىڭ سوڭىندا وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىندا رەسمي ساپارمەن بولعان ەلباسى "اق ورداسى" كورپوراتسياسىنىڭ تۇرعىزىپ جاتقان قۇرىلىس نىساندارىندا بولىپ، ونداعى الەۋمەتتiك باعىتتاعى تۇرعىن ۇيلەرمەن تانىستى. شىمكەنتتە "اسار" ورالمانداردىڭ وزدەرi تۇرعىزىپ جاتقان "اسار" شاعىن اۋدانى بوي كوتەرiپ كەلەدi. مۇندا ارنايى اتباسىن بۇرعان ەلباسى: "ورالماندارعا ارناپ تۇرعىزىلىپ جاتقان قۇرىلىستىڭ بۇل ءادiسi بiزدiڭ كوڭiلiمiزدەن شىقتى. وسى جوبانى ەلiمiزدiڭ باسقا وبلىستارىنا ەنگiزەتiن بولامىز" دەدi.

بۇل شاعىن اۋداندى تۇرعىزۋ ارقىلى 2 مىڭ 800 وتباسىن (19 مىڭ ادام) ارزان باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋ كوزدەلگەن. بۇل ماقساتتا 300 گەكتار جەر بولiنگەن، قازiر 1،7 مىڭ كوتتەدجدiڭ قۇرىلىسى باستالىپ كەتتi. جاڭا باسپانانىڭ بiر شارشى مەترi 250 دوللاردى قۇرايتىن بولادى. بۇل ۇيلەردiڭ باعاسىنىڭ ارزان بولۋىنا بiرنەشە فاكتور سەبەپ بولىپ وتىر. ونىڭ بiرiنشiسi، قۇرىلىس ماتەريالدارىن قۇرىلىس بازاسىنىڭ الاڭىندا ءوندiرiپ،ءوز باعاسىمەن ساتۋ بولسا، ەكiنشiسi، ورالمانداردىڭ ەڭبەك رەسۋرسىن پايدالانۋ بولىپ وتىر. قازiرگi ساتتە ءاربiر وتباسىنا 10 سوتىق جەر تەلiمi ءبولiنiپ، جەردiڭ مەملەكەتتiك اكتiسi جانە باسقا دا قاجەتتi قۇجاتتارى رەتتەلدi.

تۇرعىن ۇيلەردiڭ قۇرىلىسىن 2 جىلدىڭ iشiندە بiتiرۋ جوسپارلانعان. ورالمانداردى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ءار ءۇيدiڭ اۋلاسىندا 3 سوتىق جەرگە تەپليتسا سالىنباق. جوبانى ۇسىنعان ءارi مەردiگەرi وزبەكستاننان كەلگەن ورالماندار اشقان "اق ورداسى" كورپوراتسياسى" جشس.

قازاقستان ازاماتتىعىن جاڭادان 26 مىڭ ادام قابىلدادى

استانانىڭ 10 جىلدىعى قارساڭىندا ەلباسى 26 مىڭ ادامنىڭ قازاقستان ازاماتتىعىن الۋ تۋرالى ءوتiنiشiن قابىل الىپ، ولاردىڭ اڭساعان مۇراتتارىن جۇزەگە اسىردى. 26 مىڭ ادامنىڭ "قازاق ەلiنiڭ ازاماتى" دەگەن قۇرمەتكە يە بولۋى تۋرالى جارلىققا قول قويدى. بۇلاردىڭ كوبi — تۇركيا، وزبەكستان، قىتاي جانە اۋعانستاننان كەلگەندەر. مەملەكەتتiك حاتشى قانات ساۋداباەۆتىڭ ايتۋىنشا، جىل سايىن قازاقستان ازاماتتىعىن الۋعا ۇمتىلۋشىلاردىڭ سانى كوبەيiپ كەلە جاتقان كورiنەدi. ەلiمiزدiڭ جاڭا ازاماتتارىنىڭ جاڭا جاعدايعا، ەڭبەك رىنوگىنا ۇيرەنiپ بەيiمدەلiپ كەتۋiن قامتاماسىز ەتۋگە مەملەكەتتiك ورگاندارعا تاپسىرما بەرiلدi.

جۇمىسسىزدىق ازايىپ بارادى

ماۋسىمنىڭ سوڭىنا قاراي پارلامەنتتە ۇكiمەت ساعاتىن وتكiزگەن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ مينيسترi بەردiبەك ساپارباەۆ جىل باسىنان بەرi ەڭبەكپەن قامتۋ ورگاندارىنا تiركەلگەندەردiڭ 70%-ى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتiلگەندiگi جايىندا باياندادى. مينيستردiڭ سوزiنە قاراعاندا 2008 جىلدىڭ بەس ايىندا 98،5 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلعان. "جىلدىڭ باسىنان بەرi جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ سانى 7،8 ميلليون ادامعا دەيiن ءوسiپ، جۇمىسسىزدىق دەڭگەيi 6،9%-عا دەيiن ازايدى. بىلتىر بۇل كورسەتكiش 7،6 ميلليون ادام بولعانى بەلگiلi. ال، جۇمىسسىزدىق دەڭگەيi 7،3%-دى قۇراعان" دەدi ول.

شەتەل ازاماتىن جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جاڭا ەرەجەسI جاسالدى

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك تۇرعىدا قورعاۋ مينيسترi بەردiبەك ساپارباەۆ بيىلعى جىلدىڭ ماۋسىم ايىنان شەتەلدiك جۇمىسشىلاردى جۇمىسپەن قامتۋ جونiندە جاڭا ەرەجەنiڭ قابىلدانعانىن ءمالiم ەتتi. جۇمىس بەرۋشi شەتەلدiك جۇمىسشىنىڭ تاڭداۋدا ونىڭ بiلiمiن، ءجۇمىسوتiلiن جانە ونداي ماماننىڭ ەلiمiزدە بار-جوعىن انىقتايتىن بولادى. اتالعان مينيسترلiكتiڭ بولجامى بويىنشا، بيىل 132 مىڭ شەتەلدiك جۇمىس كۇشi جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتiلمەك.

"قاراسۋلىقتاردىڭ" جەڭIسI

الماتى قالاسى ماڭىندا "قاراسۋ" اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى جاقىندا جەڭiستەرiن تويلادى. 13 وتباسىنىڭ جەرi اۋكتسيون ارقىلى ساتىلىپ كەتكەن ەدi. قازاقستاننىڭ جوعارى سوتى بۇل iس-شارانى زاڭسىز دەپ تاپتى. ارينە، قاراسۋلىقتار بۇل جەڭiسكە وڭاي قول جەتكiزگەن جوق. دەگەنمەن، تاباندى كۇرەستiڭ ناتيجەسi جەڭiستi تويلاۋعا جەتكiزiپ وتىر. وسىدان ەكi جىل بۇرىن "قاراسۋ" اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى "اباجۋر" دەگەن كومپانيانىڭ بۇل جەر تەلiمدەرiن ساتىپ جiبەرگەندiگiن بiلەدi. ولاردىڭ قولىندا جەرگە يەلiك ەتۋگە قۇقىق بەرەتiن قۇجات بولعانىنا قاراماستان، بiرنەشە سوت شەشiمi "اباجۋر" كومپانياسىنىڭ پايداسىنا شەشiلەدi. ەكi جىل بويىنا تالاي بۋلدوزەر بۇل ۇيلەردi زاڭسىز سالىندى دەگەن جەلەۋمەن كۇرەپ تاستاۋ ءۇشiن اكەلiندi. "مال اشۋى – جان اشۋى" دەگەندەي، ءۇي يەلەرi بۋلدوزەرگە قارسى تاس اتۋعا، جانعىش زاتتار لاقتىرۋعا دايىن وتىردى.

ءازiر جەر تەلiمدەرiنە مەملەكەتتiك اكت جاسالىنباعان، وندا تۇرعىزىلعان ۇيلەر زاڭداستىرىلماعان.

قىتايلىق قازاق اقش عىلىمي قاۋىمداستىعىنىڭ سىيلىعىنا يە بولدى

قىتايلىق قازاق نۇرشات نۇرادجي "Graduate Student Silver Award" ماتەريالداردى زەرتتەۋ جونiندەگi امەريكا قوعامىنىڭ سىيلىعىنا يە بولدى.ول قحر-دىڭ سينتسزيان-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىنىڭ Iلە-قازاق وكرۋگiندە تۋىپ-وسكەن. اتالارى وتكەن عاسىردىڭ زوبالاڭ جىلدارى قازاقستاننان اۋىپ بارعان. نۇرشاتتىڭ اتا-اناسى بالالارىن انا تiلiن قۇرمەتتەۋگە جانە ۇلتتىق ءداستۇردi قاستەرلەۋگە باۋلىپ ءوسiردi. وتباسىنداعى وسىنداي تاربيەنiڭ ارقاسىندا ول قازاق تiلiن بارىنشا جەتiك مەڭگەرگەن. ن. نۇرادجي ماگيستر اتاعىن قىتايدا الىپ، حيميا فاكۋلتەتiندە وقىدى، قحر عىلىم اكادەمياسىندا جۇمىس iستەدi. شيكi مۇناي دەگراداتسياسىنىڭ پروبلەمالارىن زەرتتەپ، قىتاي عىلىمي جۇرتشىلىعىنىڭ سىيلىعىمەن ماراپاتتالدى.

اقش-قا كوشiپ كەلگەننەن كەيiن عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىن تەرەڭدەتiپ جۇرگiزە باستادى. قازiر ول توكوتكiزەتiن پوليمەرلەردiڭ، جارتىلايوتكiزگiشتەر مەن فەرروەلەكترلiك ماتەريالداردىڭ سينتەزiمەن جانە نانوەلەكتروندى قۇرىلعىلاردى جاساۋ ءۇشiن نانوقۇرامداس بولشەكتەردi قۇراستىرۋمەن اينالىسادى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button