حاسەن قوجا احمەت — ەميگرانت

حاسەن قوجا احمەت ەلiن، وتانىن تاستاپ، شەتەل اسپاقشى. ول بۇنىڭ سەبەبiن بۇگiنگi ساياسي جۇيەنiڭ توقىراۋعا، داعدارىسقا ۇشىراعانىنان iزدەيدi.

حاسەن قوجا احمەت حالىققا جانە دەموكراتيالىق مەملەكەتتەر باسشىلارىنا جاساعان ۇندەۋiندە ونىڭ ساياسي تۇتقىن رەتiندە تۇرمەگە ءتۇسۋi 1970 جىلى باستالعانىن ايتادى. ال، 1977 جىلى "جاس قازاق" اتتى پارتيا قۇرىپ، كسرو ساياساتىنا اشىق قارسى شىققانى ءۇشiن، 2 جىلعا سوتتالىپتى. ءدال وسى جىلى حاسەن قوجا احمەت "الەمنiڭ ساياسي تۇتقىندارىنىڭ حەلسينكي تiزiمiنە" ەنگەن ەكەن. بۇدان كەيiن وعان ساياسي باسپانا الۋعا 3 رەت ۇسىنىس تۇسكەن. حاسەن قوجا احمەت 1970 جىلى باستاعان ۇلت-ازاتتىق يدەياسىن اقىرىنا دەيiن جۇرگiزۋ ءۇشiن، بۇلاردىڭ قاي-قايسىسىنان باس تارتىپتى. تاۋەلسiزدiكتiڭ 17 جىلىندا ۇلت-ازاتتىق يدەياسى ءۇشiن كۇرەستەن جالىققان كۇرەسكەر ەندi شەتەلدە ءوزiنiڭ ۇلتتىق يدەيالارىن دامىتۋدى ءجون ساناپ وتىر.

بۇل مۇحتار ماعاۋيننەن كەيiنگi ەكiنشi ساياسي ەميگرانت. الايدا، ەكەۋi دە ەشكiمنiڭ قىسىمىنسىز وزدەرi كەتتi. ءسوز لامدەرiنە قاراعاندا، بۇگiنگi جۇيەدەن، سiرەسكەن سەڭنiڭ بۇزىلماي 20 جىلعا جالعاسقانىنان شارشاعان حاسەن قوجا احمەت ءوزiنiڭ بۇگiنگi حالiن مۇستافا شوقايمەن سالىستىرادى. "وسىنىڭ ءبارiن ويلاي كەلە مەن مۇستافا شوقايدىڭ جولىن تاڭدادىم. ءسويتiپ ۋاقىتشا ەلدi-جەردi ارتقا تاستاپ، يدەيالارىمنىڭ جۇزەگە اسۋى ءۇشiن كۇرەسiمدi جالعاستىرماقپىن" – دەيدi. حاسەن قوجا احمەت قازاقستان ازاماتتىعىنان باس تارتپايتىندىعىن ايتادى. ال ساياسي باسپانا سۇراپ وتىرعان ەلدەرiنiڭ اراسىندا اقش پەن يزرايل جوق، كەرiسiنشە، ۇلىبريتانيا، ۋكراينا، يران، ساۋد اراۆياسى جانە تۇركيا بار ەكەن.

قوعام قايراتكەرi، "ازات" قوزعالىسىنىڭ ليدەرi حاسەن قوجا احمەتتiڭ ايتۋىنشا، ءساۋiر ايىنىڭ باسىندا ۇلت اسپاپتارى مۇراجايىنداعى كابينەتiندە ونى بەيتانىس بiرەۋ ەشقانداي سەبەپ-سالدارسىز سوققىعا جىعادى. ال، مەدەۋ اۋداندىق iشكi iستەر ءبولiمi بۇل iس بويىنشا قىلمىستىق iس قوزعاۋدان باس تارتقان. دەمەك، شەتەل اسۋىنا وسىنىڭ ءوزi تۇرتكi بولعان بولسا كەرەك. ونىڭ بۇل شەشiمiنەن الدىن-الا حاباردار بيلiك وكiلدەرi وعان حابارلاسىپ، نەگە كەتiپ بارا جاتقانىن سۇراپ، بۇل رايىنان قايتۋىنا كەڭەس بەرگەن ەكەن. بiراق، ول العان بەتiنەن قايتار ەمەس.

ەسەنگۇل كاپقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button