تەگەۋرIندI تولقىننىڭ جۇلدىزى

سيدنەي وليمپياداسىنان كەيiن سپورت مەكتەپتەرiنە بالالارىن جەتەكتەگەن اتا-انا قاپتادى-اي كەلiپ. بوكسشى بولعىسى كەلگەندەردiڭ كوپشiلiگi سونشاما، سپورت زالدارىنا سىيماي جاتتى. باپكەرلەر جەتiسپەدi. چەمپيون بولعىسى كەلiپ، جۇرەگiندە وليمپيادا الاۋى جانعان تالاي بالا جانارىنا جاس تۇنىپ كەرi قايتتى. ورىن جەتپەدi. ارمان-اي، دەسەيشi! ءبارi دە بەكزات ساتتارحانوۆ، ەرماحان ىبىرايىموۆ، بولات جۇمادiلوۆ، مۇحتارحان دiلدابەكوۆ بولعىسى كەلدi. جارناماسىز-اق، بiر-اق كۇندە قالىڭ قارادومالاق بوكسقا ات باسىن بۇردى. «بوكس» دەسە ءبۇلدiرشiننiڭ دە جۇدىرىعى تۇيiلە باستادى…

باتىر اتىنداعى تۋرنير

كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى، "حالىق قاھارمانى" ارميا گەنەرالى ساعادات نۇرماعامبەتوۆ جۇلدەسi ءۇشiن وتكiزiلگەن حIII حالىقارالىق تۋرنير بوكس جانكۇيەرلەرiن بiر دۋ ەتكiزدi. جانكۇيەر قاۋىمدى ەرەكشە نازارىن اۋدارتقان — رەسەي قۇراماسى. بۇل جولى الماتىعا رەسەيدiڭ پەكين وليمپياداسىنا جولداما العان بiرنەشە بوكسشىسى جەتكەن ەدi. رەسەي قۇراماسىنىڭ تiزگiنiن ۇستاعان وليمپيادا چەمپيونى الەكساندر لەبزياكتىڭ بۇل قادامى قازاق جانكۇيەرلەرiن قۋانتتى دا، قوبالجىتتى. رەسەيدiڭ مىقتى بوكسشىلارىنىڭ ايقاسىن كورگەنگە نە جەتسiن! بiراق تۋعان توپىراعىڭدا باۋىرلارىڭدى ساباپ جاتقانىن كورۋ دە قۋانىش ەمەس. قالىڭ جانكۇيەر ارپالىسقان سەزiممەن دەمدەرiن iشتەرiنە تارتقان. قوناقتاردىڭ iشiندە وسالى جوق. الەم چەمپيونى، ەۋروپا جەڭiمپازى، رەسەيدiڭ توپجارعانى…

جارىس جولى قياعا بەتتەگەن سايىن تiستەسكەن ازۋلىلار شوعىرى كوزگە ءتۇسiپ، السiزدەر ىعىسىپ قالا بەردi. جارتىلاي اقتىق ايقاس كiم-كiمگە دە وڭاي تيگەن جوق. رينگكە ەۋروپانىڭ ءۇش دۇركiن چەمپيونى گەورگي بالاكشين شىققاندا، تالاي جانكۇيەر iشتەي جەڭiستi اتاقتى بوكسشىعا بەرiپ تە قويعان ەدi. قارسىلاسى ءتۇبiت مۇرتى جاڭا تەبiندەگەن تارازدىق ولجاس ساتتiباەۆ. بار-جوعى – جيىرما عانا جاستاعى حالىقارالىق دارەجەدەگi سپورت شەبەرi قارشىعاداي ءتۇيiلiپ شىقتى. ازۋلى قارسىلاسىنان ىقپاي، ءساتتi قورعانىپ، ورايلى تۇستا قاپىسىز ۇرىپ ءجۇر. ولجاس شاپشاڭ قيمىلمەن دالدەپ ۇرىپ، ۇپاي سانىن وزدىرىپ جاتتى. باۋىرىنان جاراعان بالاكشين قازاقتىڭ قايسار ولجاسىنا قايران قىلا المادى. 20:9 ەسەبiمەن ساتتiباەۆقا تiزە بۇكتi. ال ەۋروپا بiرiنشiلiگiنiڭ كۇمiس جۇلدەگەرi ارتەم چەبوتارەۆ سەمەيلiك قانات تاۋiرباەۆتان باعىن اسىردى.

دانيار جانە بەتەربيەۆ…

ناعىز ايقاس ەۋروپا چەمپيونى، رەسەي جەڭiمپازى ارتۋر بەتەربيەۆ پەن الماتىلىق دانيار ۇستەمباەۆتىڭ اراسىندا ءوتتi. پەكينگە بەت العان بەتەربيەۆ دانيارعا كوز توقتاتا قويمادى. مىعىم. ودان ىققان دانيار جوق. قازاقستاندا توپتان وزعان ۇستەمباەۆ ارتۋرعا ۇرعىزبادى. قورعانىسى مىقتى، سوققىلارى تەگەۋرiندi. الدىرمادى ارتۋرعا. ءۇشiنشi راۋند اياقتالعاندا ۇپاي سانى – 16:8 ەدi. جەڭiستiڭ سۋسىپ بارا جاتقانىن تۇسiنگەن بەتەربيەۆ تiستەنiپ ءجۇر. جارالى ارىستانداي جالىن كۇدiرەيتتi. جاڭا عانا بiزدiڭ جانىمىزدا وتىرىپ الىپ: "ارتۋر، ارتۋر، بەي!" دەپ قىلقىنعان جانكۇيەردiڭ ءۇنi وشكەن. ءجۇزi كۇرەڭiتiپ، توڭiرەككە جاقتىرماي قارايدى. قولىنان كەلسە ءتۇتiپ جەۋگە بار دانياردى. بەتەربيەۆتiڭ الماتىدا تۇراتىن تۋىسقان iنiسi ەكەن. "سەن نەگە رەسەي بوكسشىسىنا جاقتاساسىڭ؟" دەگەن، ەڭگەزەردەي بiر جiگiت ءتۇيiلiپ. ء"دال قازiر قازاقستاننان گورi باۋىر قىمبات" دەدi، ايىلىن جيماي. كوردiڭiز بە، ۇلت نامىسى داۋعا تۇسكەندە، قانعا تارتىپ كەتكەنiن. قالىڭ قازاقتان ىقپادى دا، بۇقپادى. مiنەزدi ەكەن. ال بiز شە؟! بiزگە كەيدە جەتپەي جاتاتىنى دا وسى مiنەز. جاعىمپاز، جالتاق بولىپ بارا جاتقان جوقپىز با، بiز وسى؟!

بەتەربيەۆكە بەت قاراتپادى. دانياردىڭ شوقپار جۇدىرىعى سوڭعى راۋندقا 18:9 ەسەبiمەن نۇكتە قويىپ، ارتۋردى رينگتەن قۋىپ ءتۇستi. تازا ايقاستا جەڭە الماعان بەتەربيەۆ گونگ سوعىلعان ساتتە دانياردى جەلكەدەن بiر ءتۇيiپ قالدى. وسى سالماقتاعى قاراعاندىلىق المات سەريموۆ وزبەكستاننىڭ ءۇش دۇركiن جەڭiمپازى تيمۋر مامەتوۆتى ساباپ قويا بەردi. ەكەۋi دە بiر جىلدىڭ ءتولi ەكەن. قۇرداسىن قاپى قالدىرىپ، وليمپيادا جۇلدەگەرi رۋسلان سايتوۆتىڭ شاكiرتiن تiزە بۇكتiردi.

91 كەلi سالماقتاعى لەۆيت ۆاسيليدiڭ سويقان سوققىلارى-اي! سولق ەتكiزiپ بiر نوكداۋن بەردi. ەل ەسiن جيعانشا سىلق ەتكiزiپ سۇلاتىپ سالدى وزبەكتi. ازيزجون راحمونوۆتىڭ سەكۋندانتى اق ورامال لاقتىردى…

رينگ ارقاندارى شيراتىلىپ، قالىڭ جانكۇيەر شيرىعىپ، اقتىق ايقاستى كۇتتi… اقتىق ايقاس نايزاعاي جارقىلىنداي جىلدام ءوتتi. 48 كەلi سالماقتاعى كوكشەتاۋلىق ادiلەت قاپەزوۆ الماتىلىق ەرلiك ءابدiرايىموۆتى 15:5 ەسەبiمەن تۇقىرتتى. كەلەسi سالماقتاعى تارازدىق مۇرات ءابiمسالiموۆتiڭ جاس قىرانى ولجاس ساتتiباەۆ الماتىلىق باعدات الiمبەكوۆتi 12:2 ۇپايمەن ۇتتى. 54 كەلi سالماقتاعى الماتىلىق اسىلان قابىلحانوۆ پەن سەمەيلiك مiرجان راقىمجانوۆ تiستەسiپ ايقاستى. اقىرى تاجiريبەلi مiرجان راقىمجانوۆ وزiنەن بەس جاس كiشi اسىلاننان ايلاسىن اسىرىپ كەتتi. 57 كەلiدەگi الەم چەمپيونى البەرت سەليموۆ رينگكە شىقپادى. الدىڭعى ايقاستا جاراقات الىپ قالىپتى. ايقاسسىز التىن تۇعىرعا شىققان — كوكشەتاۋلىق تيمۋر ماديەۆ. ءدال وسىنداي وقيعاعا بايلانىستى 60 كەلi سالماقتاعى بەرiك قاليەۆ تە التىن مەدالعا قول جەتكiزدi. 64 كەلi سالماقتاعى قاراعاندىلىق دۋلات بورانقۇلوۆ باقىتجان قوجابەكوۆتەن باعىن اسىردى. ال 69 كەلiدەگi اسحات جاقىپبەكوۆ دانابەك سۋجانوۆتى تiزە بۇكتiردi. ارتەم چەبوتارەۆپەن ايقاسقان جومارت بەكتاەۆ ءتورتiنشi راۋندتا رينگكە شىقپادى. كۇنi كەشە عانا بەتەربيەۆتi ساباعان دانيار ۇستەمباەۆ المات سەريموۆكە تiزە باتىردى. سوقىر ۇپاي ۇستاتپادى — 9:0. كەشە عانا 91 كەلiدەگi وزبەكتi سۇلاتىپ سالعان لەۆيت ۆاسيلي راحيم چاحكيەۆتەن ايلاسىن اسىرا المادى. اسا اۋىر سالماقتاعى پەكين جولداماسىن قالتاعا باسقان رۋسلان مىرساتاەۆ قانات التاەۆقا ايقاسسىز جولىن بەردi. بۇل — قۇراما باپكەرلەرiنiڭ شەشiمi بولۋى كەرەك…

شاپان جامىلعان لەبزياك

قالىڭ جانكۇيەر ءدۇر سiلكiندi. جۇيرiكتەر سولىعىن باستى. جارق ەتiپ كوزگە تۇسكەندەر ەلەۋسiز قالمادى. اسقان شەبەرلiگi ءۇشiن دانيار ۇستەمباەۆ ماراپاتتالدى. جەڭiس ءۇشiن ايقاسقان ارتۋر بەتەربيەۆكە دە قۇرمەت كورسەتiلدi. ال وسى بەتەربيەۆ سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ساتiندە قولا مەدالعا قولىن سiلتەدi. كەلمەي قويدى. كەسiر دەگەن وسى دا. جەڭiسكە دەگەن جiگەرi ءۇشiن ارتەم چەبوتارەۆ قوشەمەتكە يە بولدى. ەرەكشە كوزگە تۇسكەن ەڭ ءادiل ءۇش تورەشiگە قۇرمەت كورسەتiلدi. ولار رەسەيلiك ميحايل لەونوۆ، قازاقستاندىق نۇربەك باتىروۆ پەن راحىمجان سادىقوۆ.

الماتى وبلىستىق بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتi ماديحان ساۋدانبەكوۆ رەسەي قۇراماسىنىڭ باس باپكەرi داڭقتى بوكسشى الەكساندر لەبزياكقا قازاقى سالتىمىزبەن شاپان كيگiزدi. الماتى قالاسى بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتi ميحايل يۋرچەنكو شوقپارداي "التىن" قولعاپ سىيلادى. وليمپيادا جەڭiمپازى قازاق ەلiنiڭ ىستىق ىقىلاسىنا ۇلكەن راقمەت ايتتى.

جارىس كۇندەرi قازاق بوكسىنىڭ ارداگەرلەرi تۇگەلدەي سول جەردە ءجۇردi. ارقايسىسى بiر-بiر تاريح. رينگتەن الىستاپ كەتسە دە باۋىرلارىنا تiلەۋلەس. بiرەۋلەرi قارجىلاي كومەكتەسەدi، ەكiنشiلەرi قولداۋ كورسەتەدi. بۇل تۋرنير قازاق بوكسىندا تەگەۋرiندi تولقىن تۇرعانىن دالەلدەدi. قازاق ەلiنiڭ نەگiزگi قۇراماسىنىڭ وكشەسiن جىرتا باسىپ جiگەرلi، جالىندى، شوق بۇرiككەن شوعىر تۇر. بۇل — قازاق بوكسىنىڭ بولاشاعى…

زەينەل جەكەي ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button