شەگIرتكەدەن ءشوپ قالاتىن ءتۇرI جوق

كوكتەمنiڭ سوڭعى ايى شارۋاعا جايسىز تيiپ وتىر. مامىر باستالعالى بەرi باستالعان ىستىقتىڭ بەتi قايتار ەمەس. اسiرەسە، بۇل وڭتۇستiكتەگi شارۋالار ءۇشiن تiپتەن قيىنعا اينالعانداي. ونىڭ ۇستiنە، "ايتپاي كەلگەن قوناقتىڭ" ياعني شەگiرتكەلەردiڭ زيانى شارۋانى ەسiنەن تاندىرىپ-اق جiبەردi. قازiر شەگiرتكەلەر ونسىز دا قۋاڭشىلىققا اينالعان دالانىڭ شوبiنە قىرعيداي تيۋدە.

شەگiرتكە قاپتاعان القاپتاردى زيانكەستەردەن تازارتۋ ماسەلەلەرi دە بۇگiنگi كۇننiڭ وزەكتi ماسەلەسiنە اينالعان. ءارi بۇل جاندiكتەر وڭاي الدىرا قوياتىن جاۋ ەمەس سياقتى. شەگiرتكەلەر قاپتاعان سايىن، جايىلىمداعى ءشوپتiڭ ازايۋى كۇننەن كۇنگە بەلەڭ الىپ بارادى. قازiر قولداعى iرiلi-ۋاقتى مالدارعا ءشوپ تابۋ شارۋا ءۇشiن مۇڭ بولىپ وتىر.

شەگiرتكەدەن زيان شەككەن اۋدانداردا مال جايىلىمدارىنىڭ كوبi قۋاڭشىلىققا اينالا باستاعان سوڭ، بۇگiندە وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىندا ءۇي جانۋارلارىن جاپپاي ميگراتسيالاۋ پروتسەسi باستالىپ كەتتi. قازiرگi تاڭدا ۇساق جانە iرi مالداردى سارىاعاشتان كورشi اۋداندارعا كوشiرە باستادى. كەيبiر مالiمەتتەرگە سۇيەنسەك، قازiر مالدىڭ باسى 10 مىڭ iرi باس، 150 مىڭ iرi قارا جانە 3030 جىلقىنى قۇراپ وتىر. مۇنىڭ iشiندە قانشاسى سوعىمعا جiبەرiلەتiندiگi دە بەلگiلەنiپ العانى ءجون. سونداي-اق، ەگiن القاپتارىنان بولەك، جايىلىم كولەمiنiڭ قانشا ەكەندiگi دە انىقتالۋى قاجەت.

پرەمەر-مينيستر كارiم ءماسiموۆ مىرزا iرi قارانىڭ ەتتەرiن ساتىپ الۋعا ارنايى تاپسىرما دا بەردi. بiراق، مۇنشالىقتى كوپ iرi قارانىڭ ەتiن مۇنداي ىستىق كۇندە ساقتاۋدىڭ ءوزi قيىندىق تۋدىراتىنى راس. ول ءۇشiن ارنايى ۇلكەن توڭازىتقىشتار قاجەت. ال، ونداي توڭازىتقىشتاردى بiردەن كوبەيتۋ دە مۇمكiن ەمەس شارۋا. ازiرگە ميگراتسيالاۋ پروتسەسi باستالدى. بiراق، مۇنىڭ سوڭى قالاي بiتەرiن ۋاقىت كورسەتەتiن بولادى.

گۇلزينا بەكتاسوۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button