"بەس تۇلعانىڭ" تاعدىرى قىل ۇستIندە

رەداكتسياعا قاراما-قارسى بوي تۇزەگەن عيماراتتىڭ كورiنiسi كۇندەلiكتi كوز الدىمىزدا. بiر-بiرiمەن جارىسا، قاتارلاسا كوبەيiپ كەلە جاتقان تۇرعىن ءۇي كەشەنi كۇن سايىن بيiكتەي تۇسپەسە، الاسارعان ەمەس. تەرەزەدەن قۇرىلىستىڭ ماڭايىندا قىبىر-قىبىر تiرلiك جاساپ جاتقان قۇرىلىسشىلاردىڭ دا ءجۇمىسى انىق كورiنەدi. تاعى بiر قىزىعى، الەمدiك قارجى داعدارىسى باستالدى دەپ، ۋاقىتشا توقتاتىلعان وزگە قۇرىلىس كومپانيالارىنداي ەمەس، بۇل عيماراتتىڭ جۇمىسى توقتاعان جوق. "اناۋ قاباتىنداعى ەكi بولمەلi پاتەر مەنiكi، مىنا قاباتىنداعىسى سەنiكi" دەپ، كەيدە قالجىڭداپ، ءوز وزiمiزبەن iشiنارا ءبولiسiپ الاتىنبىز. ەندi مiنە، "كوك تiرەگەن قۇرىلىس اياق استى بۇزىلاتىن بولىپتى" دەگەن حابار جەتكەن كەزدە تاڭدانىسىمىزدى جاسىرا المادىق.

وسىدان بiر اپتا بۇرىن "قازاقستان بۇگiن" اقپارات اگەنتتiگi الماتىنىڭ قاق ورتاسىنداعى گاگارين – مىڭباەۆ – ساتباەۆ – رادوستوۆەتس كوشەلەرiنiڭ شەڭبەرiندە سالىنىپ جاتقان 21 قاباتتى عيماراتتىڭ بۇزىلاتىندىعى جونiندە اقپارات تاراتقان بولاتىن. وندا الماتى قالالىق ساۋلەت قۇرىلىس دەپارتامەنتiنiڭ ديرەكتورى قايرات قوڭىرباەۆ: بۇل اۋماقتاعى تۇرعىن ءۇيدi "اتامەكەن قۇرىلىس" كومپانياسى سالىپ جاتىر. قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ قۇرىلىس سالۋعا رۇقساتى جوق. بiز ونى بەرمەيمiز. سەبەبi، ولاردىڭ تەحنيكالىق جاعدايى، جوبا بويىنشا قورىتىندىلارى جوق. ولار بۇل نىساندى ەشقانداي رۇقسات قۇجاتتارىنسىز سالعان"، – دەگەن مالiمدەمە كەلتiرگەن.

دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ تۇسiندiرۋiنشە، وسى مەكەمەنiڭ سوتقا ۇسىنعان ماتەريالدارى نەگiزiندە زاڭسىز قۇرىلىستى بۇزۋ تۋرالى ۇكiم شىعارىلعان. "ولاردىڭ دا، بiزدiڭ دە بيۋدجەتiمiزدە بۇزۋ قاراجاتى قاراستىرىلماعان"، – دەدi ق. قوڭىرباەۆ. جانە زاڭعا سايكەس زاڭ بۇزۋشىلىق ايىپتى جاق، ياعني قۇرىلىس كومپانياسى ەسەبiنەن جويىلۋى تيiس ەكەنiن جەتكiزدi. "بiز ونى بۇزۋمەن اينالىساتىن مەردiگەر ۇيىمدى ۇسىندىق. قازiر "اتامەكەن قۇرىلىس" كومپانياسى مەردiگەرمەن كەلiسiمگە قول قويىپ، عيماراتتى بۇزۋ قاراجاتىن الدىن – الا تولەۋi تيiس"، – دەيدi. بۇل اقپاراتتى الماتى قالالىق مەملەكەتتiك ساۋلەت قۇرىلىس باقىلاۋ دەپارتامەنتiنە سiلتەمە جاساي وتىرىپ، دايىنداعان ەكەن.

اراعا بiر اپتا سالىپ، وسى مالiمەتكە وراي، كەشە "ۇلتتىق ءباسپاسوز كلۋبىندا" اتامەكەن قارجى جانە ونەركاسiپ توبىنىڭ جەتەكشiلەرi ارنايى ءباسپاسوز-ءماسليحاتىن وتكiزدi. ءباسپاسوز-ءماسليحاتىندا كومپانيا باسشىلارى "قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ قۇرىلىستى سالۋعا رۇقساتى جوق" دەگەن پiكiردi جوققا شىعاردى. اتالمىش كومپانيانىڭ باسقارما توراعاسى ۇزاقباي ايتجانوۆتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ زاڭدىلىعىنا تيiستi ورگانداردىڭ بارلىق قورىتىندىسى بار كورiنەدi.

"قالاداعى مىڭباەۆ جانە گاگارين كوشەلەرi اۋماعىنان كوپ قاباتتى تۇرعىن ءۇيدi سالماس بۇرىن بiزگە الماتى قالالىق اكiمشiلiگi مەن قالالىق قۇرىلىس-ساۋلەت دەپارتامەنتiنەن وسى اۋدانعا كەشەندi قۇرىلىستاردى سالۋ قاجەتتiگi جونiندە ۇسىنىس ءتۇستi. ءسويتiپ، بiز دەرەۋ دەپ iسكە كiرiسiپ، وسى ايماقتا بۇرىنىراق سالىنىپ اياقتالماي قالعان قۇرىلىس نىسانىمەن قوسا، الگi جەردi زاڭدى يەسiنەن ءوزارا كەلiسiمشارت ارقىلى الدىق. تiپتi قالانىڭ اكiمiمەن دە، "الماتىجەر" مەملەكەتتiك كاسiپورنىمەن دە زاڭدىق تۇرعىدان كەلiسiم جاساپ، تيiستi جەردi انىقتاپ، كوپ سالالى تۇرعىن ءۇي كەشەنiن سالۋدى قولعا الدىق" – دەيدi.

"اتامەكەن حولدينگi" باسشىلارى قالالىق قۇرىلىس دەپارتامەنتi مەن "الماتىجەر" مەكەمەسiن ايىپتاپ، "تۇرعىن ءۇي كەشەنiنiڭ قۇرىلىسىنا قاساقانا كەدەرگi كەلتiرiپ وتىر" دەگەندi ايتادى. "ايتپەسە، بiزدiڭ قۇجاتتارىمىزدىڭ ءبارi زاڭدى. بارلىق تالاپتارعا ساي" دەيدi. حولدينگ باسشىسىنىڭ بۇل ءسوزiن، ياعني ەشقانداي شيكiلiكتiڭ جوق ەكەندiگiن قالا قۇرىلىسىن باقىلايتىن ارنايى كوميسسيانىڭ مۇشەسi دە راستاپ وتىر.

اتالمىش "بەس تۇلعا" كەشەنiنiڭ بۇزىلماۋى ءۇشiن الماتى قالاسىنىڭ پروكۋرورىنا الماتى قالالىق سوتىنىڭ قۇرىلىستى بۇزۋ تۋرالى انىقتاۋىنا قاداعالاۋ تارتiبiمەن نارازىلىق بiلدiرۋ جونiندە ءوتiنiم بەرiلiپتi.

سونداي-اق، قازiرگi تاڭدا "بەس تۇلعا" ساۋدا كەشەنiنiڭ بۇزىلۋ-بۇزىلماۋى جايىندا قويىلعان جۋرناليستiڭ ساۋالىنا، ۇزاقباي ايتجانوۆ:

"جاۋ جاعادان العاندا، ءبورi ەتەكتەن" دەيدi عوي. جاعالاسىپ جاتقاندار بار. ءدامدi نارسەنi كورگەننەن كەيiن، ءدامiن تاتقىسى كەلەتiن شىعار. بiراق، بۇعان "بۇرىنعى قالا باسشىسى مەن بۇگiنگi قالا باسشىسىنىڭ قاتىسى جوق پا؟" دەگەن سۇراق تۋى مۇمكiن. تiكەلەي ايتايىن، ول كiسiلەردiڭ بۇعان ەشقانداي قاتىسى جوق. جاڭادان كەلiپ جاتقان قالا باسشىسى بۇل ماسەلەمەن ءالi تانىسا قويعان جوق"، — دەدi. تiپتi، «بۇل ماسەلەگە وزگە باسەكەلەس قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ قاتىسى جوق پا؟» دەگەن ساۋال قويىلعان. ونى دا حولدينگ باسشىسى جوققا شىعاردى. "قازiر قانشاما قۇرىلىس كومپانيالارى توقتاپ تۇر. قانشاما جانۇيالار كۇندەلiكتi نانىن تابا الماي قالدى. ويتكەنi، نان-سۋىن سول قۇرىلىستاردان تاۋىپ جۇرگەن جوق پا ەدi. قانشاما مەكەمەلەر توقتاپ تۇر. بiزدiڭ كومپانيا ەشكiمنەن اقشا سۇراماي، ءوزiن-ءوزi قارجىلاندىرىپ، جۇمىس iستەپ تۇرعان.

"ايقىن" گازەتiنiڭ تiلشiسi، "بۇل ءۇيدi بۇزعانشا، ونىڭ ورنىنا ون بالالى انالارعا بەرiلسە…" دەگەن ساۋالىن تاستادى. وعان ۇزاقباي ايتجانوۆ: "جەكە ينۆەستورلار ءوز ۇلەسiن سالىپ جاساپ جاتقان دۇنيەسiن تارتىپ العانمەن بiردەي. ول ەندi اكiمشiلiك بۇزباي بiرەۋگە تاراتىپ بەرەمiن دەگەننiڭ ءوزi، «تارتىپ الامىن دا بiرەۋگە بەرەمiن» دەگەن سياقتى. سوندا ەرتەڭ كiم بۇل جەرگە ينۆەستيتسيا سالادى؟ جالپى، قۇرىلىسشىلار عانا ەمەس، باسقا سالانىڭ يەلەرi دە بۇل ماسەلەگە قۇلاق ءتۇرiپ وتىر. ولار: "قالاي بولادى ەكەن، بۇلار بۇدان امان-ەسەن شىعا ما، الدە تاپتاپ جەپ قويا ما؟" دەپ وتىر. ەگەر دۇرىس شەشiم قابىلدانىپ جاتسا، "ادiلەتكە ءالi دە سەنۋگە بولادى عوي" دەگەن ۇمiتپەن قارايدى ول كiسiلەر. جالپى، قايىرىمدىلىق بەرۋ جاعىنان بiزدiڭ كومپانيا قالىس قالعان ەمەس. ۇنەمi كومەك قولىمىزدى سوزۋعا تىرىسىپ وتىرامىز"،-دەپ جاۋاپ قايىردى. .

تاعى بiر قىزىعى، ءباسپاسوز-ءماسليحاتىنا كەلگەنiمiزدە قولىمىزعا سول اۋماقتا تۇراتىن تۇرعىنداردىڭ حاتى تيدi. قىرىقتان اسا ادام قول قويعان حاتتا، تۇرعىندار اتالمىش قۇرىلىستىڭ، ياعني ساتپاەۆ-مىڭباەۆ-گاگارين-رادوستوۆەتس كوشەلەرiنiڭ قيىلىسىنداعى "بەس تۇلعا" كەشەنiنiڭ قۇرىلىسىنىڭ بۇزىلعانىن قالاپتى. ءدال وسى ساۋالدى ۇزاقباي ايتجانوۆقا قويعانبىز. ول كiسi بۇل حاتتى قازiر ەستiپ وتىرعاندىعىن ايتتى. "كەز كەلگەن قۇرىلىستىڭ زيانىن تيگiزەتiنi راس. تiپتi، ەسiكتiڭ الدىنا ساراي سوقساڭىز دا، اينالاسىن بۇلدiرەتiنi بەلگiلi. تۇرعىندارعا ەگەر بiزدiڭ قۇرىلىس جۇمىستارىمىزدان زيان شەگiپ وتىرسا، بۇگiنگi مۇمكiندiكتi پايدالانا وتىرىپ، كەشiرiم سۇرايمىن. سونداي-اق، بۇل كەشەننiڭ كوممەرتسيالىق ەمەس، الەۋمەتتiك سيپاتقا يە ەكەندiگiن دە ايتا كەتكiمiز كەلەدi. مۇندا 21-قاباتتى بەس تۇرعىن ءۇي، 16-قاباتتى ەكi تۇرعىن ۇيمەن بiرگە وليمپيادالىق ستاندارتقا ساي ءجۇزۋ باسسەينi بار سپورتتىق-ساۋىقتىرۋ ورتالىعى، 2-زالدى كينوتەاتر، قۋىر¬شاق تەاترى، مەديتسينالىق ورتالىق، قازiرگi زامانعى ونەر مۇراجايى، بۋكينيستيكالىق جانە ەلەكتروندى حالدارى بار كiتاپحانا، كوپ دەڭگەيلi جانە جەراستى اۆتو تۇراقتارى بولماق. سونداي-اق، وسى اۋماقتا تۇرعان №22 ورتا مەكتەپتi جانە گاگارين داڭعىلى مەن اباي كوشەسiنەن باستاپ، جاندوسوۆ كوشەسiنە دەيiن ءوز قاراجاتىمىزعا جاڭارتىلىپ، كوركەيتiلەتiنiڭ ايتقىم كەلەدi"، – دەدi.

الپاۋىت كومپانيا قۇرىلىسقا جۇمسالعان قارجى 100 ميلليون اقش دوللارىنا جەتكەنiن ايتادى. وعان قوسا، 200-دەن اسا ۇلكەسكەرلەر بار. سوندىقتان، ولار "قۇرىلىستى سوڭىنا دەيiن جەتكiزiپ، مiندەتiمiزدi ورىندايمىز" دەگەندi ايتادى. قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىلارى: "قالا اكiمi احمەتجان ەسiموۆ دۇرىس شەشiم قابىلدار" دەگەن ۇمiتتە. ازiرگە قۇرىلىس توقتاعان جوق. ەندi قالاي شەشiم قابىلدانادى، ول اكiمشiلiككە بايلانىستى.

گۇلزينا بەكتاسوۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button