"قازاقمىس" جانە قازاق ادەبيەتI

ءار ءداۋiر، ءاربiر كەزەڭنiڭ وزiنە عانا ءتان ەستەلiكتەرi، ەرلiككە تولى داڭقتى ساتتەرi بولادى. قازiر الەمگە اتى كەڭiنەن ءماشھۇر جەزقازعان مىس زاۋىتىنىڭ ەڭبەك تاريحى ءوزi تiكەلەي iزباسارى بولىپ تابىلاتىن قارساقپاي مىس زاۋىتىنان باستالعان بولاتىن. وعان دا، مiنە، 80 جىل! عاسىرعا بەرگiسiز وسى مەرزiم iشiندە قازاقستان كەنشiلەرi مەن مەتاللۋرگتەرi ەلiمiزدiڭ ەكونوميكالىق دامۋىنا ەلەۋلi ۇلەس قوسىپ كەلەدi.

وسى ايتۋلى مەرەكە جانە رەسپۋبليكا كۇنiنە وراي "قازاقمىس" كورپوراتسياسى مەن قازاقستان جازۋشىلار وداعى بiرلەسە وتىرىپ "مىس ساپىرعان، كەن قازعان" دەگەن تاقىرىپتا شىعارماشىلىق بايقاۋ جاريالادى.

بۇل بايقاۋدىڭ ماقساتى – ەلiمiزدiڭ ءوندiرiس ورىندارىنىڭ تاۋەلسiزدiك جىلدارىنداعى جارقىن كەلبەتiن ۇلگi ەتۋ، ەل مەن جەردiڭ قادiر-قاسيەتiن ارتتىرۋ، مايتالمان ەڭبەككەرلەر – كەنشiلەر مەن مەتاللۋرگتەردiڭ ەڭبەگiن ناسيحاتتاۋ، ادامداردىڭ بويىنداعى پاتريوتتىق رۋحتى وياتۋعا ۇلەس قوسىپ، وتانعا دەگەن پەرزەنتتiك سۇيiسپەنشiلiكتi پاش ەتۋ.

"– سوڭعى ۋاقىتتا ەلiمiزدiڭ iرگەلi كاسiپورىندارى قازاق ونەرiنە بەت بۇرا باستادى. بۇل تۇستا iرگەلi ماگناتتاردىڭ بiرi – "قازاقمىس" كورپوراتسياسى ايرىقشا تۇسiنiستiك تانىتىپ، ءتول ونەرiمiزدi، ونىڭ iشiندە ۇلتتىق ادەبيەتiمiزدi دامىتۋعا قول ۇشىن بەرۋدi قولعا الۋدا. جانە دە بiر ەرەكشەلiگi، بۇگiننەن باستاۋ العان بۇل بايقاۋدىڭ قورىتىندىسى الداعى تامىز ايىندا، دالiرەك ايتقاندا رەسپۋبليكامىزدىڭ تاۋەلسiزدiك كۇنi شىعارىلماقشى. مۇنىڭ ءوزi، مەن ايتار ەدiم، "قازاقمىس" كورپوراتسياسى ۇجىمىنىڭ قازاق اقىن-جازۋشىلارىنا كورسەتiپ وتىرعان ۇلكەن قامقورلىعى"، – دەدi ۇيىمداستىرۋشىلار تاراپىنان بايقاۋدىڭ العا قويعان ماقساتى مەن ونىڭ شارتتارىن تانىستىرعان قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ توراعاسى نۇرلان ورازالين مىرزا.

"قازاقمىس" كورپوراتسياسى بۇدان بۇرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسiزدiگiنiڭ 15 جىلدىعىنا وراي مەملەكەتتiك تiلدەگi اقپارات قۇرالدارى اراسىندا "وتانىمىزدىڭ تاۋەلسiزدiگiنە تارتۋ" اتتى پاتريوتتىق تاقىرىپتا ادەبي كونكۋرس وتكiزگەن جانە وسى اتتاس جيناقتى جارىققا شىعارعان بولاتىن.

كورپوراتسيانىڭ جۇرتشىلىقپەن بايلانىس دەپارتامەنتiنiڭ باستىعى نۇرلان ماحمۇدوۆ مىرزانىڭ ايتۋىنشا، بايقاۋ پروزا، پوەزيا جانە دراماتۋرگيا نوميناتسيالارى بويىنشا وتكiزiلمەكشi جانە ءار نوميناتسيا بويىنشا بiر-بiر سىيلىق بەلگiلەنگەن.

ء"سويتiپ، ءۇش نوميناتسيانىڭ ءاربiرiنiڭ جۇلدە كولەمi 600 مىڭ تەڭگە (5 مىڭ اقش دوللارى) كولەمiندە بەلگiلەنiپ وتىر. تەك، اقىن-جازۋشىلارىمىز ءوز شىعارمالارىندا قارساقپايلىق كەنشiلەردiڭ كەشەگi جانە بۇگiنگi تىنىس-تiرشiلiگiن بيiك پاراساتتى بەينەلەپ، سول ارقىلى ەلiمiزدiڭ بiرتۇتاس مىزعىماس مەملەكەتتiگiن جىر ەتۋi تيiس"، – دەيدi نۇرلان ماحمۇدوۆ مىرزا.

بايقاۋعا جاڭا جازىلعان جانە بۇرىن باسپاسوزدە جاريالانباعان تۋىندىلار 2008 جىلدىڭ شiلدە ايىنىڭ سوڭىنا دەيiن قابىلدانادى.

اڭگiمە 10، پوۆەست 20-30، ولەڭدەر 7، پوەما 20، درامالىق شىعارمالار 20-25 كومپيۋتەرلiك بەتتەن (ينتەرۆال 1،5، قارiپ 14 بولعاندا) اسپاۋعا تيiس.

جۇلدەلi ورىنداردى يەمدەنگەن ەڭ ۇزدiك شىعارمالار بiر جيناققا توپتاستىرىلىپ، 1000 دانا تارالىممەن باسىلىپ شىعادى.

ج.باققوندى ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button