«قارا التىننىڭ» الەگI

ەكونوميكانىڭ كۇرەتامىرى سانالاتىن "قارا التىننىڭ" الەگi بiتەر ەمەس. نارىقتاعى باعا ساياساتىنىڭ سان قۇبىلۋى ەكونوميكالارى قارجىلىق داعدارىستان ونسىز دا وراسان زور زيان شەككەن الپاۋىت ەلدەردiڭ جۇرەك سوعىسى iسپەتتi.

اپتا باسىندا الەمدiك نارىقتاعى "قارا التىن" باعاسى ءسال تومەندەگەن ەدi. بۇل كوپكە سوزىلمادى. كەلەسi كۇنi امەريكالىق ۆاليۋتانىڭ قۇنسىزدانۋى، اقش فەدەرالدىق قور جۇيەسiنiڭ پايىزدىق كورسەتكiشتi 2،25%-عا تومەندەتۋگە شەشiم قابىلداۋى، گابوندىق مۇنايشىلاردىڭ نارازىلىق شەرۋiنە شىعۋى قور نارىعىنداعى مۇناي باعاسىنىڭ قايتا قىمباتتاۋىنا ىقپال ەتتi. لوندوندىق IسE (InterContinental Exchange Futures) بيرجاسىندا Brent Crude Oil ماركالى مۇنايدىڭ بiر باررەلi 100،6 دوللارعا ساتىلسا، نيۋ-يوركتاعى NYMEح (New York Merchantile Exchange) بيرجاسىنداعى Light Sweet Crude Oil 101،22 دوللارعا باعالاندى.

حالىقارالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ورەس قۇرامىنداعى گابوندا مۇنايشىلاردىڭ نارازىلىق شارالارىن وتكiزۋi Shell كەن ورنىنداعى مۇناي ءوندiرۋ جۇمىستارىن بiر كۇنگە توقتاتىپ تاستاۋىنىڭ كەسiرiنەن قور نارىعى سەيسەنبiدە قىمباتشىلىققا ۇشىراعان.

ورەس پرەزيدەنتi شاكيب حاليل 2008 جىلدىڭ اياعىنا دەيiن مۇنايدىڭ بiر باررەلi 80-110 دوللار ارالىعىندا ساتىلۋى مۇمكiن دەگەن جورامال ايتتى. الجيرلiك تەلەارناعا سۇحبات بەرگەن ش.حاليل مۇنايدى تۇتىنۋشى ەلدەر تاراپىنان ورەس-كە قىسىم جاسالىنىپ جاتقانىن، ولاردىڭ "قارا التىنعا" دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋى سەبەپتi مۇناي شيكiزاتىن كوپتەپ ءوندiرۋدi تالاپ ەتەتiنiن، كومiرسۋتەگi تاپشىلىعى مەن باعا ساياساتىنىڭ تۇراقتانباۋىنا ءوزi باسشىلىق ەتەتiن حالىقارالىق ۇيىمدى كiنالi ەتكiسi كەلەتiندiكتەرiن ايتتى. رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، ورەس ۇستiمiزدەگi جىلى مۇناي ءوندiرۋ كولەمiن وزگەرiسسiز قالدىردى. شاكيب حاليل الەمدiك نارىقتاعى ەنەرگەتيكالىق قورلاردىڭ قۇنى ارتۋىنا ەكونوميكالىق قيىندىقتار مەن امەريكالىق دوللار باعامىنىڭ تومەندەۋi باستى سەبەپ دەگەن سەنiمدە. سوندىقتان مۇنايدى بارىنشا كوپ وندiرۋگە ەمەس، كەرiسiنشە، شيكiزاتتى وڭدەۋگە دەن قويىلۋى تيiس.

2008 جىلدىڭ اقپان ايىندا ورەس وندiرگەن مۇناي شيكiزاتىنىڭ تاۋلiكتiك كولەمi — 32،1 ملن. باررەل. ءۇش ايدىڭ iشiندە مۇناي مەن باسقا دا شيكiزات تۇرلەرiنiڭ باعالارى تىم قىمباتتاپ كەتكەن. الەمدiك قارجىلىق داعدارىس ابiگەرگە سالعان iرi ينۆەستورلار جىل باسىندا قولدارىنداعى قورلارىن امان ساقتاپ قالۋ ماقساتىندا نارىقتى تاستاي قاشۋى مۇناي نارىعىنا دا كەرi اسەر ەتتi. الايدا، دۇيسەنبi كۇنi بۇعان دەيiن رەكوردتىق كورسەتكiش — 111،80 دوللارعا جەتكەن "قارا التىننىڭ" ەكونوميكالىق وسiمدەردiڭ باسەڭدەۋiنەن ءسال دە بولسا ارزانداۋى شيكiزاتقا دەگەن الەمدiك سۇرانىستىڭ قىسقارۋىنا اكەپ سوعۋى مۇمكiن.

ءنازيا جويامەرگەنقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button