"اق بوتانىڭ" تۇساۋى كەسIلدI

ەلiمiز تاۋەلسiزدiك العاننان باستاپ شەتەلدەگi قازاقتارمەن ەتەنە جاقىن بايلانىس جاساۋعا بارىنشا كوڭiل ءبولiنiپ كەلەدi. الىس جانە جاقىن شەتەلدە تۇراتىن قانداس-باۋىرلارمەن مادەني-رۋحاني بايلانىس جاساپ، بۇل جونiنەن قاجەتتi كومەك، قولداۋ جۇمىستارىنا ءاردايىم مۇرىندىق بولىپ جۇرەتiن دۇنيەجۇزi قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعىنىڭ ورنى بولەك. قاۋىمداستىق كۇنi بۇگiنگە دەيiن قازاق ەلiندە بولىپ جاتقان يگi نىشاندار مەن يگi iستەردi قانداستارىمىزعا دەر كەزiندە جەتكiزiپ وتىرۋدا ۇلكەن جۇمىستار اتقارۋدا.

دۇنيەجۇزi قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى قر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلiگi اقپارات جانە مۇراعات كوميتەتiنiڭ جوسپارىمەن قاۋىمداستىق كiتاپحاناسىنان 2007 جىلى جارىق كورگەن كiتاپتاردىڭ تۇساۋكەسەرiن وتكiزدi. تۇساۋكەسەردە قاۋىمداستىقتىڭ "اتاجۇرت" باسپاسىنان 2007 جىلى شىققان اقىت ءۇلiمجi ۇلىنىڭ "جيھانشاھ"، سەيiتحان ابiلقاسىم ۇلىنىڭ "قۋعىن"، زاردىحان قينايات ۇلىنىڭ "موڭعولياداعى قازاقتار"، ءجادي شاكەن ۇلىنىڭ "قىتايداعى قازاقتار"، ۇجىمدىق جيناقتاردان قىتايداعى قازاق اقىندارىنىڭ "كۇنگەي بەت"، وزبەكستانداعى قازاق اقىندارىنىڭ ء"جۇزiم باعى"، بالالارعا ارنالعان "اقبوتا" جانە "قاۋىمداستىق – قازاقتىڭ بiر وتاۋى" سەكiلدi كiتاپتار وقىرمانعا جول تارتتى. سونىڭ iشiندە بiزدiڭ قولىمىزعا تيiپ وتىرعان گ.قوڭىراتباەۆانىڭ قۇراستىرۋىمەن جارىق كورگەن بالالارعا بازارلىق – "اق بوتا" كiتابى. بۇل كiتاپ العاشىندا "اتاجۇرت – اسىل قازىنا" اتىمەن جوسپارلانسا دا، ناتيجەسiندە بالالار "اق بوتا" اتىمەن قاۋىشتى. كiتاپ اتامەكەننەن جىراقتا ءومiر ءسۇرiپ جاتقان قازاق بالالارىنىڭ اتاجۇرت – قازاقستاننىڭ رامiزدەرiمەن تانىسىپ، اتامەكەن اندەرiن ۇيرەنۋمەن قاتار، ويلاۋ قابiلەتi مەن تاپقىرلىعىن شىڭداۋعا، سوزدەردiڭ ءمان-ماعىناسىنا ءۇڭiلدiرۋ، كەلەشەكتە شەشەن دە ۇتىمدى سويلەۋدiڭ نەگiزiن قالاۋدى كوزدەيدi. كوركەم بەزەندiرiلۋiمەن بۇلدiرشiندەردi باۋراپ الاتىن كiتاپتا ەلiمiزدiڭ رامiزدەرiنەن باستاپ، اتا زاڭ، قازاقتىڭ حالىق ەرتەگiلەرi مەن اندەرi، اتالى سوزدەر مەن ماقال-ماتەلدەر، ۇلتتىق ادەت-عۇرىپتار مەن ۇلتتىق ۇعىمدار، دانالاردان جەتكەن ءسوز سىندى بولiمدەردەن تۇرىپ، ارقايسىسىنا جەتە توقتالعان. بۇل كiتاپتى قولىنا تيگiزگەن جىراقتاعى قانداستارىمىز ءتالiم-تاربيە الۋمەن قاتار، اتامەكەنiن سۇيۋگە، ونىڭ رامiزدەرiن قۇرمەتتەۋگە دەگەن ماحابباتىن ارتتىرا تۇسەتiنiنە داۋ جوق. جارىق كورگەن بiرنەشە كiتاپ جوعارى وقۋ ورىندارى مەن قازاق مەكتەپتەرiنە تەگiن تاراتىلدى. تۇساۋكەسەر راسiمiنە وزبەكستاندا، موڭعوليادا، رەسەيدە، قاراقالپاقستاندا، قىرعىزستاندا، تۇركيادا، قىتايدا، يراندا، اۋعانستاندا جانە ەۋروپا ەلدەرiندە تۇراتىن قازاق دياسپوراسىنىڭ وكiلدەرi قاتىستى.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button