"موڭعول" «وسكارعا» شىقتى

ەستiمەگەن ەلدە كوپ. انەبiر جىلدارى "كوشپەندiلەر" تۇسiرiلگەن كەزدە فيلمدi كانن فەستيۆالiنە قاتىسادى ەكەن دەگەن ءسوز شىعىپ ەدi، كەيiن الگi قاۋەسەتتiڭ سوڭى جەلگە ۇشىپ كەتتi. ەندi مiنە، ساپاسى جاعىنان "كوشپەندiلەردەن" وزىق تۇسپەسە، كەم تۇسپەيتiن "موڭعول" فيلمi «وسكارعا» نومينانت بولىپتى دەگەن اڭگiمە قاۋلاپ تۇر.

الدىڭعىسىنا قاراعاندا، "موڭعولدىڭ" "وسكارعا" تۇسكەندiگi تۋرالى اقپاراتتىڭ راس ەكەندiگiندە داۋ جوق. اقپارات بiتكەن جارىسا جازىپ جاتقانىنا قاراعاندا، كوبiنiڭ بوركi اسپاندا جۇرگەن سىڭايلى. ارينە، شىڭعىسحانداي تيراننىڭ اتى الەمگە تانىمال بولعاندا، ول تۋرالى تۇسiرiلگەن فيلمنiڭ داڭقى نەگە اسپانداماسىن. «حوش» دەلiك. ازiرگە، قازاقستاندىق دەگەن اتى عانا "موڭعول" فيلمi «وسكارعا» قاتىستىرىلاتىن ازيالىق فيلمدەردiڭ بەسەۋiنiڭ قاتارىنا ەنiپ تۇر. فيلمنiڭ رەجيسسەرi – سەرگەي بودروۆتىڭ رەسەيلiك ەكەندiگi كەدەرگi كەلتiرمەسە، "موڭعولدىڭ" قارجىسىنىڭ كوبi قازاقستاننىڭ قورجىنىنان شىققانى تاعى ءمالiم. ءارi پروديۋسەرلەرi دە قازاقتار. مۇمكiن، سول ءۇشiن قۋانۋ دا كەرەك شىعار، ءا.

– قايداعى "وسكار"؟ — دەدi "موڭعولدى" كورگەن اعالارىمىزدىڭ بiرi. – ول قالاي سىيلىق الماق. ونى سوڭىنا دەيiن كورiپ شىعۋدىڭ ءوزi مۇڭ. ءارi ونىڭ قازاققا بەرەتiن تاربيەسi دە جوق. تاريحتان تابىنىپ وسكەن بورتەنiڭ ءوزiن جەزوكشە قىپ شىعارعان فيلم سىيلىق اكەلسە دە قۋانباس ەدiم.

مۇنداي پiكiردi اتالمىش فيلمدi كورگەن ەكiنiڭ بiرiنiڭ اۋزىنان ەستiرiڭiز حاق. نە باتىرلىق جوق، نە اقىلدىلىق جوق، نە تاپقىرلىق جوق، نە كوڭiلگە قوناتىن سيۋجەت جوق، نە ادەمiلiك جوق "موڭعولدان" امەريكاندىقتار قانداي ماحاببات iزدەمەكشi? ەستۋiمiزشە، فيلمنiڭ باستى ماقساتى – شىڭعىسحان مەن بورتەنiڭ اراسىنداعى سۇيiسپەنشiلiكتi، ايەل-انانىڭ ءوز ازاماتىن قورعاۋداعى ەرلiك بەينەسiن كورسەتپەك ەكەن. تەمiر توردىڭ ارجاعىندا باسى سالبىراپ وتىرعان شىڭعىسحاننىڭ بەينەسiنەن سۇستىلىقتى، كەكشiلدiكتi، نامىستى بايقاسام، كەشiرiڭiز، كوزiم شىقسىن. ەرلiك رۋحى بايقالمايتىن، باسشى رەتiندە كورەگەندiلiك تانىتقان ۇلى تيراننىڭ ءمۇساپiر، جاي عانا كوپ باتىرلاردىڭ قاتارىندا قالىپ قويعانى جاندى اۋىرتادى. "و-و، ات، كوپ اتتاردى قارا" دەپ جۇگiرiپ كەلiپ، تەلەديداردىڭ الدىنا جايعاسا كەتكەن بەس جاستاعى iنiمنiڭ كوزiمەن قاراۋ كەرەك شىعار، مۇمكiن ول فيلمگە. ويتكەنi، وعان اتقا شاپقاننىڭ ءبارi باتىر كورiنەدi.

"موڭعول" فيلمiندەگi شىعىس ايەلدەرiنiڭ بەينەسiن كورسەتەتiن بورتە ءرولi جوعارى تۇرۋى كەرەك ەدi. كەرiسiنشە، كۇيەۋiن قۇتقارامىن دەپ جولعا شىققان بورتەڭiز جولاي كەزدەسكەن ساۋداگەرگە "كوز قىسۋ" ارقىلى ومiرگە قىز اكەلiپ، سودان كەيiن، شىڭعىسحاندى قۇتقارۋعا قولى جەتەدi. اكەسiن iزدەگەن كiشكەنتاي قىزعا "سەنiڭ اكەڭ وسى" دەپ تانىستىرۋى دا ەرسi. شىعىس قىزى ءوزiنiڭ نامىسىنىڭ جولىندا باسىن بايگەگە تiكپەۋشi مە ەدi?! الدە سەرگەي بودروۆتىڭ ۇعىمىنداعى شىعىس قىزدارى مۇلدەم باسقا ما؟

ايتەۋiر، كوپ كوڭiلiنەن شىعا قويماعان فيلمنiڭ "وسكارعا" قول سوزۋى ءبارiمiزدi تاڭداندىرىپ وتىر. مۇمكiن، راسىندا دا ميحالكوۆتىڭ "12" اتتى فيلمi دە ۇسىنىلىپ وتىرعان سوڭ، ەكi بiردەي ورىس رەجيسسەرi بايقاۋعا قاتىسا المايتىندىقتان، امال-جوقتىقتان قازاقستاندىق فيلم بولىپ شىعا كەلگەن شىعار. قازاق ۇعىمىنا ءۇش قايناسا سورپاسى قوسىلمايتىن "موڭعولدىڭ" جاساندى سيۋجەتتەرi كوپتiڭ كوڭiلiندە ۇزاق ساقتالادى دەگەنگە دە كۇمانiم بار. الەمدiك كينوگەرلەردiڭ "موڭعولعا" iشi جىلىپ، بiر بۇيرەگi بۇرىلىپ كەتپەسە، بۇل فيلمنiڭ جەڭiپ شىعۋى دا نەعايبىل. ايتەۋiر، ءالiپتiڭ ارتىن باعامىز دا. تەك، شەتەلدiكتەردiڭ الدىندا ماسقارا بولماساق جارادى.

گۇلزينا بەكتاسوۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button