بتا – «تۇرانالەم» بانكIنIڭ جاڭا اتى

«تۇرانالەم بانكi» اق تمد اۋماعىنداعى بانك جەلiسiن قۇرۋدا كوشباسشى جانە iرi بانكتەردiڭ بiرi. الدىن الا جۇرگiزiلگەن مالiمەتتەر بويىنشا ءتاب توپتاستىرىلعان اكتيۆتەرi جىل باسىنان بەرi 47،4%-عا، ياعني 24 084 ملن. اقش دوللارىنا، كاپيتالى – 2،3 ەسەگە 3 577 ملن. اقش دوللارىنا دەيiن وسكەن. بانكتiڭ تازا پايداسى وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭiمەن سالىستىرعاندا 2 ەسەگە ءوسiپ، 492 ملن. اقش دوللارىن قۇرادى.

قازiرگi تاڭدا اتالمىش بانكتiڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بارلىق ايماعىنا تارماقتالعان 22 فيليالدار جەلiسi جانە 256 ەسەپ ايرىسۋ كاسسالىق بولiمدەرi بار. شەتەلدەردە ءوز ونiمدەرiن ۇسىناتىن «تۇرانالەم» بانكi تمد ەلدەرiندەگi قىزمەت اياسىن كەڭەيتiپ، ونىڭ وكiلدەرi رەسەيدە، ۋكراينا، قىتاي مەن ءباا-دە جۇمىس iستەيدi. حالىقارالىق بiرنەشە باسىلىمداردىڭ ۇسىنىسىمەن الەمنiڭ ۇزدiك بانكتەر رەيتينگiسiنە ەنگەن «تۇرانالەم بانكi» ەۋروپالىق بيزنەس اسسامبلەياسىنىڭ شەشiمiمەن ەۋروپالىق ايماقتىق بانك سەكتورىنداعى «ەۋروپانىڭ ۇزدiك كومپانياسى» اتاعىن يەلەندi.

«ءتاب كونگلومەراتىنىڭ الدىندا تۇرعان جاڭا مiندەتتەر حالىقارالىق، جان-جاقتى جانە سونىمەن بiرگە جىلى شىرايلى، يننوۆاتسيالى بولاتىن جاڭا برەندتiڭ قاجەتتiگiن العا قويدى. مەن بۇرىنعى برەند ءساتتi بولدى دەپ ەسەپتەيمiن، بۇگiنگi تاڭدا نارىقتا قول جەتكiزگەن مارتەبەمiز ءۇشiن بانك وعان قارىزدار. ەگەر بۇرىنعى برەند ەلiمiزدەگi نارىق ۇلەسiن يەمدەنۋ ءۇشiن ازiرلەنگەن بولسا، جاڭا برەند حالىقارالىق اۋقىمداعى نارىق ۇلەسiن قامتۋى تيiس»، – دەپ مالiمدەدi جاڭا برەندiنiڭ تۇساۋكەسەرiندە «تۇرانالەم» بانكiنiڭ باسقارما توراعاسى رومان سولودچەنكو.

«بتا برەندiنiڭ وزگەرiسi بiرنەشە كەزەڭدەردەن تۇرادى. بiرiنشi كەزەڭ وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيiن جالعاسادى، ال جاڭا جىلدان باستاپ بانكتiڭ ءوزiنiڭ جانە ونىڭ كومپانيالارىنىڭ رەنەيمينگi جانە رەۆيزۋاليزاتسياسى باستالادى» – دەيدi اتالمىش بانكتiڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ج.شاموۆا.

P.S. «تۇرانالەم» بانكiنiڭ قازiرگi قىسقاشا اتاۋىنىڭ قازاقشاسى «ءتاب» («تۇرانالەم بانكi») بولادى. ايتسە دە، كوپشiلiك ونى «ءتاب» ەمەس، ورىسشالاپ «بتا» («بانكتۋرانالەم») دەيدi ەمەس پە؟ ايتپاقشى، ەلiمiزدەگi ەكiنشi دەڭگەيلi بانكتەر قاتارىنا جاتاتىن ءارi حالىقارالىق دەڭگەيدە ستراتەگيالىق باعىتىن كەڭەيتكەن «ءتاب» الەمدەگi قارجى داعدارىسىنان شىعاتىن تيiمدi جول تابا الار ما ەكەن؟ ۇكiمەتتەن بانكتەردiڭ iسiنە بولiنگەن 4 ملرد. اقش دوللارىنان «ءتاب» ءۇشiن ۇلەسi شامالى بولسا دا، حالىققا قالاي قىزمەت كورسەتەدi?

جانسايا پەرنەباەۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button