سىرتتان سوتتاۋ – شاراسىزدىقتىڭ بەلگIسI مە؟

الماتىدا بiر اپتاداي ۋاقىت قازاقستاننىڭ اۆسترياداعى بۇرىنعى توتەنشە جانە وكiلەتتi ەلشiسi بولعان، پرەزيدەنتتiڭ ەكس-كۇيەۋ بالاسى راحات اليەۆتiڭ ۇستiنەن سىرتتاي سوت پروتسەسi باستالدى. سوت 21 قىلمىستىق iس بويىنشا جۇرگiزiلiپ جاتىر.

وعان 26 ادامنىڭ قاتىسى بار دەلiنگەن. ونىڭ بەسەۋi — راحات اليەۆ، ۇلتتىق قاۋiپسiزدiك كوميتەتiنiڭ بۇرىنعى توراعاسى ءالنۇر مۇساەۆ، ۆاديم كوشلياك، تولەگەن يماشەۆ جانە ۆيكتور ساپوجنيكوۆتار شەتەلدە. راحات اليەۆتiڭ iسi وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا باستالعان. وسى كەزدە اۆستريادا جۇرگەن ەكس ەلشiنi تۇتقىنداۋ جايىندا قازاقستان ۇكiمەتiنiڭ ءوتiنiشi ورىندالعانىمەن، كوپ ۇزاماي اۆستريالىق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ونى بوساتىپ جiبەردi. ال، قازاقستان ۇكiمەتiنiڭ ونى قايتارۋ تۋرالى ءوتiنiشi قاناعاتتاندىرىلمادى.

قازiر المالى اۋداندىق سوتىندا سىرتتاي جۇرگiزiلiپ جاتقان سوتتا راحات اليەۆ پەن ونىڭ سەرiكتەستەرiن ادام ۇرلاۋ جانە وزگەنiڭ مۇلكiن زاڭسىز تارتىپ العان دەگەن ايىپتار تاعىلىپ وتىر. تەرگەۋ دەرەكتەرi بويىنشا، ونىڭ قۇرباندارى رەتiندە 2007 جىلدىڭ قاڭتارىندا جوعالىپ كەتكەن «نۇربانكiنiڭ» بۇرىنعى قىزمەتكەرلەرi ايبار حاسەنوۆ پەن جولداس تەمiراليەۆتi اتاۋدا.

اتالعان قىلمىستىق iس 64 توم، 600 بەتتەن تۇرادى. كەلتiرiلگەن زيان ونداعان ميلليارد تەڭگەگە باعالانعان.

سونىمەن، تاۋەلسiز قازاقستان تاريحىندا ەكiنشi رەت سىرتتان سوتتاۋ iسi ورىن الىپ وتىر. بۇعان دەيiن ەكس-پرەمەر، بەلگiلi وپپوزيتسيونەر اكەجان قاجىگەلديننiڭ سىرتىنان سوت iسi جۇرگiزiلiپ، 10 جىلعا سوتتالعان ەدi. ال، راحات اليەۆكە جۇكتەلەر جازا ازiرگە بەلگiسiز. الايدا، سوت پروتسەسi باستالىپ كەتتi.

ەسەنگۇل كاپقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button