اليانس بانك جارناماسىنىڭ قازاقشاسى جاقسى

جارناما نارىقتىق رەفورمالارمەن بiرگە كۇندەلiكتi ومiرiمiزگە دەندەپ ەنگەن قۇبىلىس بولسا دا، بۇل سالاداعى جاڭاشىلدىق پەن ساپالى ءونiم شىعارۋ iسi قازاقستاندا ەندi-ەندi اياعىنان قاز تۇرىپ كەلەدi. وسى سالاداعى جەتiستiكتەردi اتاپ ءوتۋ ماقساتىندا تiل مەرەكەسi اياسىندا "كوركەم تiل — كورiكتi جارناما" اتتى رەسپۋبليكالىق بايقاۋى ۇيىمداستىرىلعان بولاتىن. وتكەن اپتادا الماتىدا وسى بايقاۋدىڭ جەڭiمپازدارىن ماراپاتتاۋ ءراسiمi ءوتتi. جەڭiمپازدار قاتارىندا اليانس بانك تە بار.

بايقاۋدىڭ وتۋiنە الماتى قالالىق اكiمشiلiگi، "تiل" وقۋ-ادiستەمەلiك ورتالىعى مەن جەزقازعان قالاسىنىڭ مادەنيەت جانە تiلدەردi دامىتۋ ءبولiمi، "قازاقمىس" كومپانياسى مۇرىندىق بولعان. بايقاۋدىڭ ماقساتى — ەڭ ساپالى جارناما ءونiمiن ايقىنداۋ جانە ىنتالاندىرۋ. بايقاۋعا كەلiپ تۇسكەن جارناما ونiمiنە ساليقالى قازىلار القاسى تiلدiك، كوركەمدiك جانە ەستەتيكالىق تۇرعىدا باعا بەردi. رەسپۋبليكاداعى iرi كومپانيالاردىڭ بارلىعى دەرلiك وسى بايقاۋعا ءوز جارنامالارىن جiبەرگەن. بۇل جارنامالاردى قازاقستاندىقتار كۇن سايىن كورiپ-ەستiپ ءجۇر.

سانسىز جارنامانىڭ اراسىنان ەڭ ساپالىسىن تاڭداۋ قازىلار القاسىنا وڭايعا تۇسپەدi. دەگەنمەن، بايقاۋدىڭ باستى تالاپتارىنا جاۋاپ بەرەتiن جارناما يەلەرi انىقتالدى:

الەۋمەتتiك روليكتiك جارناما ءۇشiن بiرiنشi ورىن "الماتىقالابەزەندiرۋ" كاسiپورنىنا بەرiلسە، ەكiنشi ورىن ساپالى جارناما جاساعانى ءۇشiن "ايقىن" گازەتiنە، ال ءۇشiنشi ورىن "الماتى" تەلەارناسىنا بۇيىردى.

ال قازاق تiلiندەگi ەڭ ۇزدiك سىرتقى جانە تەلەۆيزيالىق جارناما ءۇشiن ارنايى ىنتالاندىرۋ جۇلدەسiنە "اليانس بانك" يە بولدى.

اليانس بانك وكiلi بايقاۋ ۇيىمداستىرۋشىلارىنىڭ بانكتiڭ ساپالى، قازاقتiلدi جارنامالار دايىنداۋداعى كۇش-جiگەرiن اتاپ وتكەنiنە ىرزاشىلىق بiلدiردi. اليانس بانك — قازاقستانداعى بانكتەردiڭ iشiندە العاشقى بولىپ، 2005 جىلى قازاق تiلiندەگi بiرقاتار بiرەگەي تەلەۆيزيالىق روليكتەر شىعاردى.

جارناما ونiمدەرiنiڭ باسىم بولiگi الدىمەن ورىس تiلiندە جاسالىپ، سودان كەيiن عانا ونىڭ قازاق تiلiندەگi نۇسقاسى جاسالاتىندىعى ەشكiمگە قۇپيا ەمەس. ال بۇل جارنامانىڭ ءمانiن وزگەرتiپ، ساپاسىنا، تiلiنە كەرi اسەرiن تيگiزەدi. اليانس بانك بۇدان باس تارتىپ، ەڭ قاتاڭ تالاپتارعا جاۋاپ بەرەتiندەي ساپالى جارناما جاساۋعا تىرىسادى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button