اكIمI اقىنىن بIلە مە؟

ۇزىن سانى جەتi جۇزدەن اساتىن قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەلەرi نەگiزiنەن الماتى قالاسىندا شوعىرلانعاندىعى بەلگiلi. ويتكەنi الماتى قالاسى قازاقستاننىڭ استاناسى رەتiندە رەسپۋبليكامىزدىڭ تۇكپiر-تۇكپiرiنەن كەلiپ وقۋعا تۇسكەندەردiڭ دە، كەيiن سول وقۋ ورىندارىن بiتiرiپ، وسىندا ورىن تەۋiپ قالعانداردىڭ دا باستارىن قوساتىن ۇلكەن رۋحاني ورتالىق ەدi عوي. بۇگiندە استانالىقتى استاناعا بەرiپ قويعانىمەن دە سول اتاق-داڭقىنان، اكەلiك تە، انالىق تا مەيiر-شاپاعاتىنان ايىرىلا قويعان جوق. سەبەبi ءار وبلىستان جينالعان جاستار بiر-بiرiمەن وسىندا ماحابباتىن تاۋىپ، تانىسىپ دەگەندەي تاعدىرلارىن توعىستىرىپ، ۇرپاقتارىن جالعاستىرىپ وتىر. سول سەبەپتەن دە الماتى قالاسى بارiنە ىستىق مەكەن.

الماتىدا اللاھ بەرگەن تابيعي تالانتىنىڭ ارقاسىندا قولىنا قالام ۇستاعاندار، اسiرەسە اقىندار مەن جازۋشىلار كوپتiڭ قۇرمەتتiسi سانالادى. ولاردى وزدەرiنiڭ تۋعان جەرلەرi دە، سونداي-اق قازiرگi تۇرعىلىقتى جەرلەرi دە قۇرمەت تۇتسا كەرەك-تi. سونىڭ جارقىن بiر مىسالىن وسىدان بiر جىل بۇرىن الماتى وبلىسىنىڭ اكiمi سەرiك ۇمبەتوۆ مىرزا ناقتى iسiمەن دالەلدەگەن دە ەدi. ول كiسi الماتىدا تۇراتىن ءوز وبلىسىنان شىققان اقىن-جازۋشىلارىنىڭ باسىن تالدىقورعان قالاسىندا قوسىپ، ولارمەن جەكە-جەكە اڭگiمە-دۇكەن قۇرىپ، ناقتى ويلارىن بiلگەن ەدi. ناتيجەسiندە اقىن-جازۋشىلار ءۇشiن ۇلكەن ماسەلەگە اينالعان كiتاپ شىعارۋدى قولعا الاتىندىعىن، جىلىنا ءۇش اقىن-جازۋشىنىڭ كiتابىن وبلىس بيۋدجەتi ەسەبiنەن تەگiن شىعارىپ بەرەتiندiگiن ايتىپ، بiر قۋانتىپ تاستاعان بولاتىن. بۇعان قوسا الماتى وبلىسىنىڭ جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەلەرiنە (تۇرعىلىقتى جەرiنە قاراماستان) ءار توقسان سايىن بەس مىڭ تەڭگەدەن ستيپەنديا تاعايىندايتىندىعىن جەتكiزگەن بولاتىن. مiنە، سوندىقتان دا ءبارiمiز «اكiمi اقىنىن iزدەگەن ەل باقىتتى» دەگەن ءسوزدi ايتىپ، تالدىقورعاننان مارقايىپ قايتقانبىز.

شىندىعىندا بۇل بiزدەر – جازۋشىلار مەن اقىندار ءۇشiن ۇلكەن قۇرمەت بولاتىن. سونداعى وبلىس اكiمiنiڭ تالدىقورعانعا شاقىرىپ، كەزدەسۋ وتكiزگەنiن كۇنi بۇگiنگە دەيiن ايتىپ تاۋىسا الار ەمەسپiز.

ال ءسوزiمiزدiڭ باسىندا اقىن-جازۋشىلاردىڭ دەنi الماتىدا تۇرادى دەگەن ەدiك قوي. وڭتۇستiك استانا دەپ جۇرگەن وسى الماتىدا بiرنەشە اۋدان بار. سول اۋداندار اۋماعىندا تۇراتىن اقىن-جازۋشىلارىن الماتى قالاسىنىڭ اۋداندارىنىڭ اكiمi بiلە مە ەكەن؟ مەنiڭشە، بiلمەيدi. كورiپ قالسا دا تانىماس ەدi. سەبەبi سول اۋدان اكiمi ءوزiنiڭ اۋماعىندا تۇراتىن اقىن-جازۋشىسىنىڭ كiم ەكەنiن دە، ولار نەمەن اينالىسىپ جۇرگەندەرiنەن دە بەيحابار دەپ ويلايمىن.

مەنiڭشە، الماتى قالاسى رۋحاني دا استانا بولىپ سانالاتىندىقتان، اكiمi ءوز اقىن-جازۋشىلارىن باۋىرىنا تارتىپ، جاقىن بiلiسiپ، ارا-تۇرا كەزدەسۋلەرگە شاقىرىپ تۇرسا، بۇدان ولار ۇتىلا قويماس دەپ ويلايمىن.

بەلگiلi بiر اۋداننىڭ اكiمi ءوز اۋدان اۋماعىندا تۇراتىن اقىندارى مەن جازۋشىلارىن iزدەپ جاتار بولسا، تاۋىپ الۋ دا ەش قيىندىق كەلتiرە قويماس ەدi. سەبەبi قازاقستان جازۋشىلار وداعى وسى الماتى قالاسىندا. سولارمەن حابارلاسىپ، ءوز اقىندارى مەن جازۋشىلارىن (تەلەفوندار انىقتامالىعى ارقىلى) وپ-وڭاي تاۋىپ، باستارىن قوسا الادى. ءسويتiپ ولارمەن يگi شارالار (كەزدەسۋلەر، ت.ب.) ۇيىمداستىرعان بولار ەدi.

شايمەرگەن الديبەك ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button