يتاليا جاعالاۋىندا بوسقىندار كەمەسىنەن 26 قىزدىڭ دەنەسى تابىلدى

يسپانيانىڭ اسكەري كەمەسىندەگىلەر يتاليا جاعالاۋىندا بوسقىندار قايىعىنا كەز بولىپ، ونىڭ ىشىنەن  26 قىزدىڭ ءولى دەنەسى تابىلعان، دەپ حابارلايدى 24.kz.

ولاردىڭ دەنى – شامامەن 18 جاستاعى نيگەريالىق ازاماتشالار. يتاليا بيلىگى وسىعان بايلانىستى تەرگەۋ جۇمىستارىن باستاپ كەتتى. 5 بوسقىن قاماۋعا الىندى. ال سۋ كولىگىندەگى وزگە 64 بوسقىن نيگەريا، سەنەگال، گانا، گامبيا جانە سۋداننان باس ساۋعالاپ قاشقاندار بولىپ شىقتى.

ميگرانتتاردىڭ بارلىعى سالەرنو قالاسىنا جەتكىزىلدى. قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ دەرەگى بويىنشا، كونترابانداشىلار يتالياعا جەتكىزۋ ءۇشىن  بوسقىنداردان 6 مىڭ دوللار سۇرايدى ەكەن. بوسقىنداردىڭ كوپشىلىگى وزدەرىنە ۇدايى قوقان-لوققى جاسالاتىنىن ايتادى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button