بانگلادەش پەن ميانما اراسىنداعى لاگەر بوسقىندارعا تولىپ كەتتى

سوڭعى ەكى اپتانىڭ ىشىندە ميانمانىڭ راكحاين شتاتىنان بانگلادەشكە 300 مىڭعا جۋىق روحيندجا حالقى ۇدەرە كوشتى. مۇنداي مالىمەتتى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بوسقىندار ماسەلەسى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى جاريالادى، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

دەرەكتەرگە قاراعاندا اعىلعان ادامداردىڭ سانى اپتانىڭ ورتاسىنان باستاپ كۇرت ارتقان. سوندىقتان بانگلادەش پەن ميانما اراسىندا سالىنعان بوسقىندار لاگەرى لىق تولدى. ەندى مۇنداعى ادامدارعا ازىق-ت ۇلىك پەن اۋىزسۋ جەتپەي جاتىر. ءتۇرلى مالىمەتتەرگە قاراعاندا كوشىپ كەلىپ جاتقانداردىڭ دەنى – بالالار مەن ايەلدەر.

«بالا ەمىزىپ جۇرگەن انالارعا قيىن بولدى. ولار اش بولعاندىقتان، نارەستەسى شىرىلداپ جىلاپ جاتىر. ال ءبىزدىڭ قولىمىزدان نە كەلەدى؟ ازىق-ت ۇلىك، ءدارى-دارمەك جوق. باس ساۋعالاپ ۇيدەن قاشىپ شىققاندا وزىمىزبەن بىرگە ەشتەڭەنى دە الىپ ۇلگەرمەدىك»، – دەيدى ميانمادان كەلگەن بوسقىن ديلدار بەگۋم.

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button