Рухани жаңғыру − рух тазалығына ұмтылу

Әр дәуір өз жаңалығымен келеді десек те, ұлт ретінде қалып­тас­қан халықтың өзгермейтін бір талабы болады, ол − ру­хани тұрғыдағы біртектіліктен ажырамау. Елді ел ететін болмыс­тың осындай сергектігі болғанмен алақұйын замандардың екпініне шыдас бере алмай, құндылықтары ауысып кетіп жататын кезеңде түпкі негізді еске салып, жадыны жаңғыртып отыру өте маңызды. Сондықтан Тәуелсіздік алғаннан бергі уақытта бізде сондай зәру­лікті тез аңғарып, жедел іске асырылған бірнеше жоба жасалды. Соның арасында Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының мәні зор болғаны анық.

«Рухани жаңғыру» − 2004 жылы қа­был­данған «Мәдени мұра», 2013 жылы қабыл­дан­ған «Халық – тарих толқынында» бағ­­­­дар­ламаларының заңды жалғасындай кө­рінгенімен, ауқымы жағынан кең және жан-жақты болды. Елбасы айтқандай, «Мә­­дени мұра» арқылы әлемнің ең белді ар­хив­терінен төл тарихымызға қатысты құжат­тарды жүйелі түрде жинап, «Ха­­лық – тарих толқынында» бағдарла­ма­сы аясында Қазақстан аумағындағы та­ри­хи-мә­дени ескерткіштер мен нысандарды жаң­­ғырттық». Ал «Рухани жаңғыру» арқы­лы ұлт Көшбасшысы «мықты, әрі жауап­кер­ші­лі­гі жоғары біртұтас ұлт болу үшін бола­шақ­қа қалай қадам басатынымыз жә­не бұқа­ра­лық сананы қалай өзгер­те­ті­німіз туралы бұ­­рынғылардың бәрінен ау­қым­ды және ір­г­е­лі жұмыстарды бастау ке­рек» екенін көр­­сетті.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағ­­дарламалық мақаласы үлкен екі бө­лім­нен құралған. Алғашқы бөлімінде «ХХІ ға­сыр­­дағы ұлттық сана туралы» жан-жақты мә­­­селе көтеріліп, барлық істі бастауға «Праг­­­­матизм» керектігі ескертіліп, «Ұлттық бі­­ре­гейлікті сақтау» мәселесінде ұлттық код, ұлт­­тық мәдениет сақталмаса, ешқан­дай жаң­­ғыру болмайтыны және алға басу үшін ұлт­тың дамуына кедергі болатын өт­кеннің кер­тартпа тұстарынан бас тарту ке­ректігі» ай­тылды. Одан әрі «табысты болу­дың ең ір­гелі, басты факторы білім екенін әркім те­рең түсінуі» үшін «Білімнің салтанат құ­руы» қажеттігі сөз болса, «Қа­зақ­станның ре­­волюциялық емес, эволю­ция­лық дамуы» − «тарихтың ащы сабағын түсініп қана қой­май, өзіміз күнде көріп жүр­ген қазіргі құ­бы­лыстардан ой түйіп, бо­лашақтың бета­лысына қарап, пайым жа­сай білуге» жет­кізетіні саралана келе, осы айтылғандардың бәріне жеткізетін «Сананың ашықтығы» екені дәлелденді.

Ал екінші бөлімде «Таяу жылдардағы мін­­деттер» сараланып, онда «қазіргі за­ман­ғы технологиялық ортаның, коммуни­ка­ция­ның, сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылыми жә­не білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты» қазақ тілін латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керектігі; «қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын қолға алу» қажеттігі, сондай-ақ «білім беру саласында ауқымды өл­кетану жұмыстарын жүргізуді, эко­ло­гияны жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейтін» «Туған жер» бағдарламасын қолға алу, «Қа­зақ­станның киелі жерлерінің географиясы» жобасын жасау, «бүгінгі замандас­тары­мыз­дың жетістіктерінің тарихына назар ау­дару» үшін «Қазақ­стан­дағы 100 жаңа есім» жо­басы арқылы іске асыру мәселелері кеңі­нен сөз болды.

Осынша ауқымды әрі өте маңызды ша­ра­ларды жоспарлы түрде өз дәрежесінде орын­дап шығу үшін еліміздің барлық сала­сындағы интеллектуалдық күштер жұ­мылдырылып, жақсы жетістікке жете білдік. «Рухани жаңғыру» тақырыбымен, әсіресе гуманитарлық салаларда үлкен жұмыс атқарылды.

Шынын айту керек, әлемді алақандай гад­жетке сыйғызған мынау жаһандану дәуі­рін­де ұлттық бірегейлікті сақтап қалу жо­лында осындай терең ойластырылған бағ­дарламаның жасалып, жүзеге асуы – Қа­зақ­стан секілді дамушы жас мемлекет үшін айта қаларлық табыс.

«Рухани жаңғыру» аясында жасалған нәр­селердің бәрі де уақытша емес, елдің өр­кендеуіне ғасырлап пайдасын тигізетін игі­ліктер болды. Сондықтан бүгінде елі­міздің кез келген азаматы «Рухани жаңғыру» мә­селесін жеткілікті дәрежеде түсінетін жағ­дайға жетті. Себебі ол бүкілхалықтық си­пат алған бағдарлама болды.

Осы орайда Елбасының «Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып қалған дү­ние емес, үнемі дамып отыратын тірі ағза іс­петті. Ол өмір сүру үшін заман ағымына са­налы түрде бейімделуге қабілетті болуы ке­рек.

Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай, есік қақпастан бірден төрге озды. Сон­дықтан заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттің алдында тұр.

Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді кү­тіп тұрмайды, жаңғыру да тарихтың өзі сияқ­ты жалғаса беретін процесс.

Екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақ­станға түбегейлі жаңғыру және жаңа идея­лар арқылы болашағын баянды ете түсудің тең­дессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр» деуі бағдарламаның мән-маңызына ой жібе­ріп, парасатты пайымдаулар жасауға мүм­кіндік береді.

Әрине, әрбір жоспардың, мемлекет к­е­ле­шегі үшін жасалатын түрлі бағдар­ла­ма­лар­дың әрекет ету шегі, мөлшерленген мез­гілі болады. Бірақ «Рухани жаңғыруды» он­дай ресурсы шектеулі шаралардың қа­тарына қоса алмаймыз. Сондықтан болар 2019 жылғы 12 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының сайланған Президенті қызметіне ресми кірісу рәсіміндегі сөйлеген сөзінде мемлекет дамуының аса маңызды он бағыты туралы айта келіп: «Рухани жаңғыру» құндылық­тары біздің басты рухани бағдарымыз бо­лып қала береді. Тарихқа құрметпен қарау, Отан­ға адал болу, ғылым-білімге деген ұм­ты­лыс – мұның барлығы біздің халқы­мыз­дың бойындағы асыл қасиеттер. Бұл қа­сиет­тер біздің халқымыздың бірлігін және ұлты­мыздың жасампаздығын нығайтады, бәсе­кеге қабілетті ел болуға жол ашады.

Қазақстанды болашаққа бастайтын − жастар. Сондықтан бұл бағдарламаны жас ұрпақты тәрбиелеуге бағыттауымыз қажет»  деген еді.

Мемлекет басшысының бұл сөзі «Рухани жаң­ғыру» үдерісінің әлі талай-талай бе­лестерден асып, мемлекетіміздің кемелдене беруіне кепілдік боларын ұқтырса керек.

Дамудың даңғыл жолына түскен мем­лекетте өсемін деген ұлт әрдайым өз негізін ұмытпай, халық ретінде әлемдік қоғам­дас­тыққа өз үнін естірте білсе, ол өзіндік біре­гейлігін танытқаны. Оған жеткізетін рух та­залығына ұмтылу қасиеті. Бізде оған «Ру­хани жаңғыру» идеясы әрдайым ұстын бо­ла алады.

bereket k r baev

Берекет КӘРІБАЕВ,

ҚР ҰҒА академигі,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы:

Тарихымыз ерекше маңызға ие

– Тарихшылар арасында «Кешегі күн − бү­гінгі тарих, бүгінгі күн – ертеңгі тарих» деген сөз бар. Еліміздің тәуелсіздігін жария­ла­ғалы бір ғасырдың үштен біріндей уақыт өт­се де, сол тарихи оқиғалардың куәгері бол­ған біздер үшін, сол бір қуанышты сәт­тер күні кеше ғана болған сияқты болып кө­рінеді. Қазақ елі үшін тәуелсіздіктің әр кү­нінің тарихи маңызы бар десек қате­лес­пейміз. Ал биыл еліміздің ең басты мере­ке­сінің 30 жылдығын атап өткелі отырған ке­зеңде тарихшының көзімен өткен күндер мен жылдарға назар салсақ, ғасырларға тең келердей тарихи дәуірді өтіппіз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында осы 30 жыл­дық­ты шартты түрде үш онжылдыққа бөліп, әр­қайсысына қысқаша сипаттама береді де, үшін­ші кезеңде «мерейлі мемлекетке ай­налдық» деп жазады. Осы жылдары, яғни 2010-2020 жылдары нақты ұзақ мерзімге ар­налған жоспар қабылдап, мақсатымызды ай­қындадық, оны орындау үшін бірнеше ар­найы бағдарламаларды жүзеге асыра бас­тадық. Солардың бірі – «Рухани жаңғыру» деп аталып, ел арасында кең қолдауға ие болған және  Елбасы Н.Назарбаевтың 2017 жыл­ғы 12 сәуірде жариялаған «Бо­ла­шақ­қа бағдар: рухани жаңғыру» деп аталатын бағ­дарламасы болатын. Осы жылы бұл бағ­дар­ламаға төрт жыл болады. Жыл сайын 12 сәуір қарсаңында осы бағдарламаның қалай орындалып жатқаны туралы ақпаратты бас­­­пасөз беттерінен оқып жатамыз.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының қа­былдануы тәуелсіз Қазақ елінің 30 жыл­дық тарихындағы аса маңызды және елеулі оқи­ғалардың қатарына жатады. 30 жылдық ке­зеңнің екінші және үшінші кезеңдерінде ру­хани өмірімізді дамыту мен байытуға ар­налған бірнеше арнайы бағдарламалар жү­зеге асырылды. Екінші онжылдығымызда (2004-2011 жылдары) мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы жүзеге асырылса, 2012-2014 жылдары – «Халық тарих толқынында» бағ­дарламасы, 2014 жылдан бастап «Мәң­гілік ел» идеясына негізделген бағдар­ла­ма орындалды. Аталған бағдарламаларға са­бақтас ретінде 2017 жылдан бері «Болашаққа бағ­дар: рухани жаңғыру» бағдарламасы жү­зеге асырылып келеді.

Бұл бағдарламада нақты бес тап­сыр­маны жүзеге асыру міндеті қойылғаны белгілі. Олардың алғашқысы − қазақ тілін бір­тіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыс­тары болатын. Алғашқы кезде қоғамда бұл қа­лай болады екен деген үміт басым болса, қа­зір қашан көшеді екенбіз деген күту ба­сым секілді. Екінші міндет − «Жаңа гума­ни­тарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқу­лық» жобасы бойынша бүкіл әлем оқитын 100 оқулық іріктеліп, оларды қазақ ті­ліне аудару болса, олардың 70-80 пайызы орын­далды деуге болады. Қазір қазақ жас­тары, тіпті үлкендер де гуманитарлық са­ла­да әлем мойындаған оқулықтармен сусын­дап, таным көкжиегін кеңейтіп жатыр деуге болады.

Үшінші міндет − «Туған жер» бағдарла­ма­сы мен «Қазақстанның қасиетті рухани құн­дылықтары» немесе «Қазақстанның кие­лі жерлерінің географиясы» жобасы бойын­ша да орталықтар мен өңірлерде та­рих­шыларымыз жергілікті биліктің қол­дауымен белсенді жұмыс атқарып жатыр. Бұл міндетті жүзеге асыру барысында ауыл­дық жерлердегі мектеп оқушылары өлке тарихымен терең танысуда. Қазір әлеу­мет­тік желілер арқылы еліміздің түкпір-түк­пі­рінде жоғары сыныптардың белсенді оқу­шы­лары өз ауылдарындағы жергілікті тари­хи тұлғалар, тарихи оқиғалар, тарихи ме­кендер туралы хабарлар түсіріп, оны тара­тып жүр. Бұл біз айтып отырған үшінші мін­деттің, яғни «Рухани жаңғырудың» жүзе­ге асырыла бастағанының дәлелі болса ке­рек.

Келесі маңызды міндет – Қазақстанның киелі тарихи ескерткіштерінің белдеуін жа­сау болатын. Бұл міндет толығымен жү­зе­ге асты деуге болады.

Аталған міндетті орындау үшін арнайы ма­ман­дардан ғылыми мекеме құрылып, олар бірнеше жылда тарихи киелі ескерткіштер­дің жинағын шығарды. Бір өкініштісі, оның тиражы барлық ауылдарға жетті деуге бол­майды.

Қорыта келе айтарымыз, ел тәуелсіз­дігі­нің үшінші онжылдығындағы ауыз тол­ты­рып айтатын, тарихымызда ерекше маңызға ие болған «Рухани жаңғыру» бағдарлама­сы­ның рухани өмірімізде алар орны ерекше. Бұл бағдарлама жоспарланғанындай толық жү­зеге асқан кезде қазақ қоғамының ру­хани саласы сапа жағынан анағұрлым жо­ғары тұратынына сеніміміз мол.

moldahmet anaz 1

Молдахмет ҚАНАЗ,

жазушы, халықаралық

«Алаш» сыйлығының лауреаты,

«Денсаулық» журналының бас редакторы:

Мақсаты айқын да өміршең жоба

– «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аз сөз­бен түйіндей қоятын «атқа жеңіл» шаруа емес. Бұл – жаңа тұрғыдағы жас мемлекеттің кешенді ұстанымы. Анығырақ айтқанда, бү­гінгі ғана емес, Отанымыздың болашақ­тағы тыныс-тіршілігі, бағыты, бар болмысы.

Біз жай құндылықтарымызды түгендеп қана қоймай, жаңа тұрпаттағы мемлекетті өр­кендетуге көмегі тиер барлық құнды­лық­тарды іске қосуымыз қажет. Бұл жөнінен бағ­дарлама мақсаты айқын да өміршең.

Шүкір, бағдарлама негізінде іске асы­рыл­­ған шаруалар көңіл қуантарлық. Ше­кара­мыздан тыс қалған көптеген тарихи жә­дігерліктер Отанымызға оралды (кө­шір­мелері болса да). Ұлтымыздың алтын діңгегі  –ауыз әдебиетінің 100 томдығы шықты. Дү­ниежүзінде мойындалған 100 оқулық ау­дарылып, жоғары оқу орындарына жеткі­зіл­ді. Тарихи атаулар бірте-бірте қалпына ке­ліп жатыр. Ең бастысы,  ұлы державалық өк­темдіктен өрескел бұрмаланып келген тари­хымыз өзінің табиғи тұрғысынан қай­та түгенделіп, бағалана бастады. Бұрын қол­ жетпей келген сирек құжаттарды оқи ала­тын болдық. Мұның барлығы өз жұрты мен өз елін қадірлей білетін ұрпақ тәрбиелеу үшін керек. Ұлтын тани білмеген – ұл бола алар ма?

Ұлт ретінде бар болмыс-бітімімізді тү­гендеу үшін қызмет еткен бұл жоба әлі де мән-мағынасын жойған жоқ. Қайта оны мақ­саты мен мәні тұрғысынан әрі қарай кеңей­тіп, жүйелі де тұрақты кешенге айнал­дыру ләзім. «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» демекші, бұл ретте қолда бағыт-бағ­дар бар. Осы бағдардың қадір-қасиетін ке­тіріп, жалаң ұранға айналдырып жібермей, жерге еккен дәндей баптап өсіріп, пайдалана білсек, кәне!

Әдетте айы, күні, мерзімі белгіленген шаруа­лардың шалғайына шалағайлықтың да жабысып жүретіні бар. Ондайдан сақ болу керек. «Мәселен, осы жоба аясында жа­салған оқулықтар жайында ойлағанда, тез­детіп аударылған оқулықтарда асы­ғыс­тық жоқ па, оларда айтылған нәрселер біздің менталитетімізге үйлесе ме? Бұрын қа­лыптасып қалған іргелі білімді ілгері дамыта аламыз ба?» деген сұрақтар туын­дайды. Аударма қай тілден аударылса да, көлденең көк аттыны емес, арнаулы кәсіби ма­манды талап етеді. Бұл кәсіптің жылдар бойы қалыптасқан мектебі болушы еді. Сон­дай нәрселер өз кезінде ескеріліп жатса, нә­тиже ойдағыдай болары анық.

Айналып келгенде, руханият дегеніңіз «айда-шап» ұрпақтың шаруасына жатпайды. Оның кесіп-пішіп тастайтын кесімді мер­зімі де жоқ. Тұнып жылжи беретін мәңгілік ағыс­тар секілді адам санасына шым-шым­дап баяу сіңе беретін құдірет. Сондықтан мұн­дай шаруаның басында жүрген аза­маттарға саналы сабыр қажет, әрине жауап­кершілік те.

Қалай десек те, «Рухани жаңғыру» − жаңа ғасырда кемелденуге бет алған мемле­кет­тің ақыл-ойы тудырған парасатты дү­ние.

Әдетте жақсы жоба, жетілген бағ­дар­ламалар өмірге келіп жатқанымен, оның бағдарымен жасалатын шаруалар аса көп бола бермейтіні бар. Ал мына бағдарлама әрі жақсы жасалған, әрі ол бойынша істел­мек істер тұрақты түрде жүзеге асып, елдің ру­хани талап-тілегін ескерген күйде жасал­ды. Бұл Тәуелсіздіктің алғашқы 30 жылы үшін елеулі жетістік екені даусыз.

 

Редакция таңдауы

Толстой мен Прюдом. Бап шаба ма, бақ шаба ма?

Редакциядан: Амангелді Кеңшілікұлының аты-жөні әдебиет сыншысы ретінде қалың оқырманға кеңінен таныс. Сөз өнерінің ең нәзік, ең күрделі саласы әдеби сын бойынша қалам тербеп келе...

Қатыгездіктің күшеюі – қоғамның осалдығы

Адам өмірі – ең аяулы да ұлы құндылық. Өйткені жер бетін­де тіршілікке әр беріп тұрған одан асқан киелі де қа­сиетті нәрсенің өзі жоқ. Бірақ...

Тәуелсіздік құрдастары – жас актерлар

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында егемендіктің 30 жылдық жолына қорытынды жасап, болашаққа деген бағдарымызды тағы бір...

Салық – халықтың қазынасы

Қазіргі кезде ел азаматтарын төленбеген салық, өсімпұл мә­селелері жиі алаңдатады. Оған қоса салық рақым­шы­лы­ғы, салықтағы түрлі жеңілдіктер, жаңалықтар, жүр­гізі­ліп жатқан жұмыстар туралы ақпаратты білу...
mycollages

Толстой мен Прюдом. Бап шаба ма, бақ шаба ма?

Редакциядан: Амангелді Кеңшілікұлының аты-жөні әдебиет сыншысы ретінде қалың оқырманға кеңінен таныс. Сөз...
halima

Өзбек «Ақжүнісі». Ол кім?

Ақжүніс десе «Ер  Тарғын» дастанындағы ару да қайсар қыз және соның операдағы...
img23

Қатыгездіктің күшеюі – қоғамның осалдығы

Адам өмірі – ең аяулы да ұлы құндылық. Өйткені жер бетін­де тіршілікке...

Жаңалықтар

Еліміздің әр аймағының Ораза кестесі

Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы биылғы Ораза кестесін жариялады. Назарларыңызға 2021 жылғы Қазақстан елдімекендерінің Рамазан айындағы ораза және намаз кестесін ұсынамыз. Еске сала кетейік, биыл Рамазан...

Айта алмағанымды жазып шықтым. Жұлдыз Әбдікәрімова «Сезін» атты кітабының тұсаукесері өтетінін айтты

Жұлдыз Әбдікәрімова осыдан бірнеше ай бұрын оқырмандарымен ақылдаса отырып, алдағы шығатын кітабының атауын "Сезін" деп қойған болатын. "Мен бұл оқиғаны ешқашан айтпаймын, айта да алмаймын...

Өскеменде шыны жууға арналған сұйықтықтан улы зат табылды

Қазақстан автохимиясын өндірушілер мен тұтынушылар қауымдастығы қала дүкендерінің бірі құрамында улы зат - метанол бар шыны жуатын сұйықтықтың жалған өнімін лицензиясыз сатқанын мәлімдеді, деп...

Үздік 50 ғылыми қызметкерге 5 миллион теңге сыйақы тағайындалмақ

Бұл туралы Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. «Мұндағы механизм «ЖОО үздік оқытушысы» конкурсына ұқсас болады. Бұл «Ғылым туралы» Заңға енгізілген жаңа түзетулерге сәйкес...

Ербол Қарашөкеев Қаржы вице-министрі болып тағайындалды

Үкіметтің қаулысымен Ербол Қарашөкеев ҚР Қаржы вице-министрі қызметіне тағайындалды, - деп хабарлады primeminister.kz. Ербол Қарашөкеев еңбек жолын 1998 жылы Статистика агенттігі талдау және конъюнктуралық зерттеулер...

Өрттен зардап шеккен азаматқа көмек көрсетілді

«Nur Otan» партиясы Талдықорған қалалық филиалына өрттен зардап шеккен Еркін ауылының тұрғыны көмек сұрап жүгінді. Мәселе бойынша "Nur Otan" партиясы Талдықорған қалалық филиалы төрағасының бірінші...

Нұр-Сұлтандық оқушы NASA-да тағылымдамадан өтті

Нұр-Сұлтан қаласының 16 жастағы оқушысы Ерасыл Тәуекел NASA-да тағылымдамадан өтті. Ол «Назарбаев Зияткерлік мектебінің» 10-сынып оқушысы. Қазіргі уақытта ғылыми-зерттеу жобаларын әзірлеумен айналысып жүр, өзі...

Рахым Ошақбаев Республикалық арнайы мониторингтік топтың басшылығына тағайындалды

Рақым Ошақбаев Республикалық арнайы мониторингтік топтың басшысы болып тағайындалды, - деп хабарлайды Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің баспасөз қызметі. Бұған дейін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның жүзеге...

Мемлекет басшысы ғылым саласындағы қызметкерлерді құттықтады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ғылым саласындағы қызметкерлерді кәсіби мерекесімен құттықтады. "Ғылым саласының қызметкерлерін бүгінгі кәсіби мерекесімен құттықтаймын! Осы айтулы датаның аса көрнекті ғалым Қ.Сәтбаевтың туған...

Елімізде бір жыл ішінде кедей адамдардың үлесі 20%-ға артқан

Елімізде азық-түлік себетіне қаражаты жетпейтін отбасылар саны 50%-ға өсіп, 28 мың адамға жеткен. Соған қарамастан байлардың саны да артқан. Еліміз ауқаттылардың санының өсуі бойынша...

11 адам қамауға алынды: Киік мүйізін сатқандар ұсталып жатыр

Қазақстанның үш өңірінде киік мүйізін саудалаған браконьерлер мен алыпсатарлар ұсталды. Ауқымды шара аясында Нұр-Сұлтан қаласы, Батыс Қазақстан мен Қарағанды облыстарында тексеріс жүргізіліп, заң бұзған 11...

Алматылық әйел екі жасар қызымен бірге жоғалып кетті

Алматылық әйел екі жасар қызымен бірге жоғалып кетті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Бұл туралы ақпарат Facebook-те тарады. Олар 9 сәуір күні 15:00-де азық-түлік алу үшін үйден шығып,...

Батыста баспана сатып алғандар көбейген

Елімізде наурыз айында тұрғын үйді сатып алу және сату бойынша 52 673 келісім жасалған екен. Бұл ақпан айымен салыстырғанда 28,2 пайызға көп. Ұлттық статистика бюросының...

Филипп ханзадаға ескерткіш қойылмақ

Ұлыбритания патшайымы Елизавета II-нің жары ханзада Филиппке Лондон қаласының Мэлл көшесінде ескерткіш қойылады. Алдын ала келтірілген деректер бойынша, ескерткіш үшін жұмсалатын шығынның бір бөлігі қайырымдылық...

Парамен ұсталған жоғарғы сот судьясы қамауға алынды

Нұр-Сұлтандағы мамандандырылған сот 9 сәуірде Жоғарғы соттың судьясын екі айға қамау туралы шешім шығарды, деп хабарлайды zakon.kz. 63 жастағы Мейрам Жанғұттинов 11 ақпанда пара алып жатқан жерінен...

Бұршақ аралас жаңбыр: 13 сәуірдегі ауа райына болжам

Синоптиктер 13 сәуірдегі ауа райына болжам ұсынды. Еліміздің басым бөлігі бұрынғысынша антициклонның ықпалында болады, осыған байланысты жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Тек оңтүстік, солтүстік-шығыс аймақтарда жауын-шашын...

ІІМ заңсыз сақталған қару-жарақтарды ақшалай сыйақыға қабылдауды бастады

Қазақстандықтар заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәріні және жарылғыш затты ақшалай сыйақыға тапсыра алады. ІІМ әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Алексей Милюктің айтуынша, қарудың әр данасы...

Отандық ғалымдар вирусқа қарсы қорғаныс экранын жасады

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми-технологиялық паркінің жас мамандары Жану мәселелері ғылыми-зерттеу институты мамандарымен бірге бетке арналған ALFASHIELD қорғаныс экранын әзірлеп шығарды. Пандемия басталған кезде көптеген...

Толстой мен Прюдом. Бап шаба ма, бақ шаба ма?

Редакциядан: Амангелді Кеңшілікұлының аты-жөні әдебиет сыншысы ретінде қалың оқырманға кеңінен таныс. Сөз өнерінің ең нәзік, ең күрделі саласы әдеби сын бойынша қалам тербеп келе...

Президенттік Жастар кадрлық резервінің мүшесі лауазымды қызметке тағайындалды

Директорлар кеңесінің шешімімен "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ Басқарма Төрағасы лауазымына Ростислав Анатольевич Коняшкин тағайындалды. Ростислав Коняшкин 1989 жылы 4 қыркүйекте Жамбыл облысында дүниеге келген. М.В....

Карантин: Алматыда тарауық намазы мешіттерде жамағатпен оқылмайды

Пандемияға байланысты мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айында мешіттерде жамағатпен намаз оқылмайды. Бұл туралы Алматы қаласының бас имамы Еркінбек Шоқай айтты. «Алғашқы тарауық намазы бүгін оқылады....

Былтыр басы дауға қалған полицей жаңа басшылық қызметке тағайындалды

2020 жылы басы дауға қалып, қызметінен босатылған Алматы криминалдық полициясының бұрынғы басшысы Жанболат Зиадин Талғар аудандық полиция басқармасының бастығы лауазымына тағайындалды. Бұл ақпаратты Алматы...

Қазақстан екі аптадан бері «қызыл» аймақтан шықпады – Алексей Цой

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың коронавирус жұқтырғандардың саны күннен-күнге көбеймесе, азаймай отырғанын айтты.  Қазақстан 12 күннен бері «қызыл» аймақта, оның ішінде 8 өңір: Нұр-Сұлтан, Алматы...

Үкімет басшысы 2 облыс әкімінің орынбасарына қатаң сөгіс берді

Премьер-Министр Асқар Мамин мемлекеттік органдардың бірінші басшылары жетекшілік ететін экономика салаларында жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша жұмыс жалғасын табуы керегін айтты. «Биылғы жылғы қаңтар-наурыз қорытындылары...

«Nur Otan» партиясы вакциналарды аймақтарға бөлу мәселесін бақылауына алады

Тұрғындарға COVID-19-ға қарсы екпе салу және вакциналарды аймақтарға бөлу «Nur Otan» партиясының бақылауына алынады. Бұл туралы Партиялық бақылау комитетінің бірінші ұйымдастырушылық отырысында белгілі болды....

Жұмыс орнында ішімдік ішкен судьялар қызметінен босады

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Айрықша маңызды істер жөніндегі тергеушісі Данияр Биғайдаровтың айтуынша, судьялардың әлеуметтік жағдайы жақсарса да, жемқорлық дерегі азаймай отыр. Бұл туралы zakon.kz жазды. Биыл...

Өңірлерге 600 мың дозадан астам вакцина жеткізілді – Алексей Цой

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой өңірлерге 600 мың дозадан астам вакцина жеткізілгенін айтты. «1 ақпаннан бастап өңірлерге 611 мың доза вакцина жеткізілді. Вакцина жеткізу бекітілген...

Солтүстік Корея Токио Олимпиадасына қатыса ма?

Солтүстік Кореяелі бұған дейін 2 рет Олимпиада ойындарына бойкот жариялаған. 1984 жылы Лос-Анжелесте өткен Олимпиадаға Кеңес одағының талабы бойынша қатысудан баст тартқан. Ауғанстанға Кеңес...

Ғарышқа ұшқан мұсылмандар

Сұлтан бин Салман бин Абдулазиз әл–Сауд 1956 жылы 27 маусымда Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында дүниеге келді. Ол Сауд Арабиясы Корольдік Әуе күштерінің ұшқыш-полковнигі болған. 1985 жылы «Дискаверидің» СТС-51Г миссиясын орындау...

Өткен тәулікте 2290 адамнан коронавирус анықталды

Қазақстанда өткен тәулікте 2290 адамнан коронавирус анықталды, – деп хабарлайды coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 398 Алматы қаласы - 610 Шымкент қаласы - 53 ...

Елорда әкімдігі бірқатар құрылыс компаниясының жұмысын тоқтатты

Нұр-Сұлтан әкімдігінің мобильдік топтары күн сайын құрылыс компанияларының балшықты, топырақты, құрылыс қоқысын және т.б. шығаруын бақылау бойынша жұмыс жүргізуде. Мобильді топтардың құрамына Қалалық орта сапасы...

Биыл докторантураға түсу ережелері өзгерді – БҒМ

Білім және ғылым министрлігі Telegram каналында биылдан бастап докторантураға қабылдау емтиханы электрондық форматта жүргізілетінін хабарлады. Үміткерлер компьютерде отырып эссе жазады, докторантурада оқуға дайындығын растау...

12 сәуір: ел тарихындағы маңызды оқиғалар күнтізбесі

1961 жылы 12 сәуірде ұшқыш-ғарышкер Юрий Алексеевич Гагарин Қазақстанның «Байқоңыр» ғарыш айлағынан «Восток-1» ғарыш аппаратымен әуеге көтерілді. Қызылорда облысы аумағындағы №5 полигоннан күндізгі сағат...

12 сәуірге арналған ауа райы болжамы – Қазгидромет

12 сәуір республиканың басым бөлігіне жоғарғы қысым аумағы ықпал етуіне байланысты, ауа райы жауын-шашынсыз болады. Тек еліміздің оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында фронталды бөлімдердің өтуіне байланысты кей...

Араб әйелі ғарышқа аттанады

Біріккен Араб Әмірліктерінің премьер-министрі шейх Мұхаммед бен Рашид Әл-Мактум ғарышқа аттанатын алғашқы араб әйелінің есімін атады. Ол Нура Әл-Матруши. Бұл туралы baq.kz мәлімдеді. Нура Әл-Матруши...

Марста кемпірқосақ пайда болды

Марста түсірілген фотода ғажайып табиғи құбылыс байқалды. Америкалық Perseverance аппаратына түскен фотода кемпірқосаққа ұқсас белгі көрінеді. Аталған қызықты сурет ғарышқа қызығушыларды толғандырып қойды. Оларды жаңбыр...

Білім және ғылым министрлігі докторантураға түсу ережелері өзгергенін хабарлады

ҚР Білім және ғылым министрлігі биыл докторантураға түсу ережелеріне өзгеріс енгізілгенін хабарлады. Докторантура бөліміне қабылдау емтиханы электрондық форматта жүргізілетін болады. Үміткерлер компьютерде отырып эссе жазады,...

Еркін күрес шебері Юсуп Батырмұрзаев Олимпиада жолдамасын ұтып алды

Алматыда күрес түрлерінен өткен Азия аймақтық іріктеу турнирінің соңғы жарыс күнінде қазақстандық Юсуп Батырмұрзаев алтын жүлдені иеленіп, сонымен қатар олимпиада жолдамасын жеңіп алды. 125 келіге...

Бау-бақша мен жүзімдіктер үсіп кетті

Францияда аяз салдарынан бау-бақша мен жүзімдіктер үсіп қалды. Француз шарапшылары аязды түндер елдің ең танымал және беделді шарап аймақтарында егіннің едәуір бөлігіне қауіп төндіріп тұрғанын...

Қарағанды облысында жоғалып кеткен кәсіпкер тікұшақпен іздестіріліп жатыр

Із-түссіз жоғалып кеткен кәсіпкер Нұрлан Сүлейменов тікұшақпен іздестіріліп жатыр, - деп хабарлайды ҚазТАГ. "10 сәуір күні сағат 3:00-де Нұра ауданында адам жоғалғаны туралы хабарлама келіп...

Иманбектің шетел жұлдыздарымен бірлесіп жазған жаңа әні шықты

"Грэмми" сыйлығының лауреаты диджей Иманбек Зейкенов жанкүйерлеріне Шон Пол (Sean Paul) және София Рейеспен бірлесе жазған жаңа туындыны ұсынды. Ол  жаңалығымен өзінің Instagram парақшасында...

Clubhouse-тың 1,3 миллион пайдаланушысының деректері ашық дереккөздерде тарап кетті

Clubhouse әлеуметтік желісінің 1,3 миллион пайдаланушысының жеке деректері тарап кетті, деп хабарлайды Cybernews бейінді порталы. Бұған дейін Facebook-тің 533 миллион пайдаланушысының жеке деректері мен телефондары...

Солтүстік Кореяда қашықтан оқытуды дұрыс ұйымдастыра алмаған шенеунік өлім жазасына кесілді

Солтүстік Корея билігі қашықтан оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша комиссия төрағасын органның жұмысын дұрыс атқармағаны үшін өлім жазасына кесті, - деп хабарлайды РИА Новости.  Daily...

Елімізде өткен тәулікте 2842 адам коронавирус жұқтырған

Қазақстанда өткен тәулікте 2842 адамнан коронавирус анықталып, ПТР арқылы расталды. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 591, Алматы қаласы - 709, Шымкент қаласы - 88, Ақмола облысы - 103, Ақтөбе...

Түркістанда Орталық Азиядағы ең ірі туристік кешен «Керуен-сарай» ашылды

Түркістанда Орталық Азиядағы аса ірі көпфункционалды "Керуен-сарай" туристік кешенінің ашылу салтанаты өтті, деп хабарлайды Премьер-министрдің баспасөз қызметі. Инвестициялық жобаны "Turkistan Tourism City" компаниясы іске асырды....

Швейцариядағы турнирде қазақстандық тенисші чемпион атанды

Қазақстандық тенисші Анна Данилина грузиялық Екатерина Горгодземен бірге жұптық сында Швейцариядағы W60 BELLINZONA ITF турнирінің чемпионы атанды, деп хабарлайды Қазақстан теннис федерациясы. Қазақстандық-грузиялық жұп жүлде...

Гроссмейстер Динара Сәдуақасова интернеттің нашарлығына байланысты халықаралық турнирден шығып қалды

Гроссмейстер Динара Сәдуақасова интернет байланысындағы ақауларға байланысты Polgar Challenge халықаралық турнирінен шығып қалды. Бұл туралы шахматшы өзінің Instagram желісіндегі парақшасында жазды. "Қымбатты достар, интернеттің тұрақсыздығына байланысты...

ШҚО-дағы 12 елді мекенге тасқын қаупі төніп тұр

Шығыс Қазақстанның Новопокровка ауылында 10 тұрғын үйдің ауласын су басып, 36 адам эвакуацияланды, деп хабарлайды «Хабар 24». Қазір аумақта 40-қа жуық құтқарушы мен семейлік әскери...

293 дана киік мүйізін сатпақ болған браконьерлер ұсталды

Нұр-Сұлтан қаласының ПД қызметкерлері киік мүйізінің ірі партиясын тәркілеу бойынша арнайы операция өткізді, деп хабарлайды inbusiness.kz ІІМ ақпараттық сайтына сілтеме жасап. «Биыл 9 сәуірде киік мүйізінің...

Жириновскийдің тағы жыны қозған ба?

Әдетте өзге елдің ресми тұлғаларына қатысты сөз айтарда мәдениеттің шегінен шықпай, сыпай түрде сөз саптайсың ғой. Бірақ партия лидері бола тұра және бір елдің...

Өзбек «Ақжүнісі». Ол кім?

Ақжүніс десе «Ер  Тарғын» дастанындағы ару да қайсар қыз және соның операдағы бейнесін сомдаған қазақтың даңқты әншісі Күләш Байсейітова есімізге түседі. Ал Ақжүніс образын...

Нұр-Сұлтанда банкке берешегі бар ер адам өзін өртемек болды

Нұр-Сұлтанда банкке берешегі бар ер адам баспанасын тартып алмауы үшін өзін өртемек болды. Көп балалы отбасы көшеде қалғалы тұр. Астана тұрғыны бұл шешіммен келіспейді,...

Қазақстандық спортшы таға майыстырудан әлемдік рекорд орнатты

Қазақстандық Сергей Цырульников Гиннестің рекордтар кітабына енді деп хабарлайды "Хабар 24". Атақты балуан Қажымұқан Мұңайтпасовтың туғанына 150 жыл толғанына орай қазақстандық спортшы Сергей Цырульников...

Еліміздегі 10 миллион гектар орман алқабы жайылымға берілмек

Елде орман қоры ретінде арнайы қорғауға алынған алқаптың 10 млн гектары жайылымға беріледі. Бұл мәселе бүгін Жер реформасы жөніндегі комиссиясының үшінші отырысында қаралды. Жиын...

Журналистиканың ардагері Байдулла Қонысбектің 80 жас мерейтойы аталып өтті

Оңтүстік өңірдің ардақты журналисі Байдулла Қонысбектің 80 жас мерейтойын атап өту шаралалары Түркістанда бастау алды. Атап айтқанда, Қазақстанның құрметті журналисі, Түркістан облысы мен Бәйдібек...

Көктемде иммунитетті жақсартатын 5 дәрумен

Гиповитаминоз - адам ағзасына дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігі. Көбінесе гиповитаминоз қыста және көктемнің басында, жаңа піскен көкөністерді, жемістерді тұтынбағаннан, күн сәулесінен келетін дәрумендер азайған кезде...

ШҚО-да жоғалып кеткен екі жасар баланың денесі табылды

Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласында жоғалып кеткен баланың денесі табылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат. ШҚО Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, полицияға хабарласқан әйел 2 жасар...

Мемлекет басшысы Ұлыбритания патшайымына көңіл айту жеделхатын жолдады

Қасым-Жомарт Тоқаев Эдинбур герцогі Филипптің қайтыс болуына байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды akorda.kz Қазақстан Президенті Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің Патшайымы II...

Ingenuity тікұшағы 11 сәуір күні Марста алғашқы рейсін жасайды

Ingenuity тікұшағы 11 сәуірде Марста алғашқы рейс жасайды. Бұл туралы ToDay News Ufa РИА Новостиге сілтеме жасап хабарлады. Бастапқыда ұшу 8 сәуірге жоспарланған болатын, ұшу...

Қабдеш Жұмаділовтің телеарнаға берген соңғы сұхбаты (видео)

«Qazaqstan» Ұлттық телеарнасы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, Халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің 85 жас мерейтойына орай түсірген, алайда қаламгердің өзі көріп үлгермеген соңғы сұхбатын ұсынады. Жазушының...

«Ясауи ізімен» ғылыми-танымдық жобасына Түркия қолдау көрсетеді

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұйымдастырған "Ясауи ізімен" ғылыми-танымдық экспедициясы Түркі елдеріне ортақ жобаға айналады. Бүгін Түркия Республикасы Үкіметі жанындағы...

Пара алды деп айыпталған Жоғарғы соттың судьясы қамауға алынды

Ірі көлемде пара алып жатып ұсталған Қазақстан Жоғарғы сотының судьясы 2 айға қамауға алынды. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласының тергеу соты мәлімдеді. 2021 жылы 11 ақпанда Сыбайлас...

Нұр-Сұлтандағы карантинге қатысты жаңа қаулы жарияланды

Елорданың бас санитар дәрігері Сархат Бейсенова елордада шектеу және карантин шараларын қатаңдату туралы жаңа қаулыға қол қойды. Өткен қаулының мына тармақтары өзгеріссіз қалады: кинотеатр, боулинг,...

Елімізде өткен тәулікте 2734 адамнан коронавирус анықталды

Қазақстанда өткен тәулікте 2734 адамнан коронавирус анықталып, ПТР арқылы расталды.  Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 548, Алматы қаласы - 715, Шымкент қаласы - 85, Ақмола облысы - 99, Ақтөбе...

Вакциналарды араластырып салмаған жөн – ДСҰ

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері вакциналарды араластырып салдырмауға кеңес берді. Бұл мәлімдемеге Францияның денсаулық сақтау министрінің шешімі түрткі болған. Себебі министр «АстраЗенека» компаниясы екпесінің бірінші...

iPhone 13-ке қатысты жаңа деректер жарияланды

Apple-дің жаңа смартфонында деректерді қорғайтын екі сенсор — Face ID және Touch ID болады. Бұл туралы өзінің Twitter-дегі парақшасында белгілі инсайдер Макгуайр Вуд мәлімдеді,...

Президент: Сапасыз жолдарды жөндеуге мемлекеттің қаржысы тиімсіз жұмсалып жатыр

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жолдардың жағдайына қатысты азаматтардың айтып жүрген сыны орынды деп баға берді. Бұл туралы ол Twitter-дегі парақшасында жазды.  «Еліміздегі республикалық және жергілікті...

104 жастағы кейуана коронавирусты екінші мәрте жеңді (видео)

Колумбияның Тунха қаласында тұратын 104 жастағы Кармен Эрнандес коронавирусты екінші рет жеңді. Бұл туралы жергілікті БАҚ-қа сілтеме жасап centralasian.media хабарлады.  Алғашында кейуана коронавирустан 2020 жылдың...

Букингем сарайы: Эдинбург герцогы Филипп 99 жасында қайтыс болды

Британдық герцог Эдинбург ханзадасы Филип 99 жасында қайтыс болды. Бұл туралы Букингем сарайы ресми түрде мәлімдеді. Ол патшайым Елизаветамен 74 жыл отасқан. Олардың төрт баласы...

Қазақстандықтарға салынып жатқан вакциналар мутацияланған вирусқа төтеп бере ала ма – маман жауабы

Ел тұрғындарына салынып жатқан «Спутник V» вакцинасы коронавирустың мутацияланған штамдарына қарсы тұра ала ма? Бұл сауалға онлайн брифинг барысында С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық...

Алматының екі ауданында суық су болмайды

Медеу және Жетісу ауданына қарасты бірқатар тұрғын үйлер мен өзге де ғимараттар суық судан ажыратылады. Бұл туралы «Алматы су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны мәлім етті....

Солтүстік Корея «Қиын жорық» жолына түседі — Ким Чен Ын

КХДР көшбасшысы Ким Чен Ын Еңбек партиясының барлық деңгейдегі ұйымдары "Қиын жорық" жолына түсетінін мәлімдеді. Бұл саясат Солтүстік Кореяда 1990 жылдардағы экономикалық дағдарыс пен...

Қатыгездіктің күшеюі – қоғамның осалдығы

Адам өмірі – ең аяулы да ұлы құндылық. Өйткені жер бетін­де тіршілікке әр беріп тұрған одан асқан киелі де қа­сиетті нәрсенің өзі жоқ. Бірақ...

Мамыр айында зейнетақыға 40 мың теңге үстемақы қосылатыны рас па — министрлік түсініктеме берді

Қазақстандық зейнеткерлер мамыр айында зейнетақыға 40 мың теңге мөлшерінде үстемақы алатыны туралы жалған хабарлама таратуда. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл ақпаратты...

Тәуелсіздік құрдастары – жас актерлар

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында егемендіктің 30 жылдық жолына қорытынды жасап, болашаққа деген бағдарымызды тағы бір...

Тағы бір мемлекет төрт күндік жұмыс аптасына көшеді

Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту үшін Жапония билігі төрт күндік жұмыс аптасына көшу мәселесін пысықтап жатыр.  Daily Mail басылымының хабарлауынша, жапон үкіметі жұмыс уақытының қысқаруы...

Салық – халықтың қазынасы

Қазіргі кезде ел азаматтарын төленбеген салық, өсімпұл мә­селелері жиі алаңдатады. Оған қоса салық рақым­шы­лы­ғы, салықтағы түрлі жеңілдіктер, жаңалықтар, жүр­гізі­ліп жатқан жұмыстар туралы ақпаратты білу...

Алматыда жылжымалы вакцина салу пунктері ашылады

Алматыда коронавирусқа қарсы вакцинацияға арналған жылжымалы медициналық пунктер құрылады. Бұл туралы Алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының бастығы Нариман Табынбаев айтты. «Медициналық мекемелер мен емханалардан...

Байден АҚШ-тың әскери бюджетін қысқартпақ

АҚШ президенті Джо Байден елдің әскери бюджетін қысқартпақ. Бұл салаға бағытталатын қаржы көлемі елдің бұрынғы басшысы Дональд Трамптың  бөлгісі келген сомадан 7 млрд долларға...

Ажырасу алаңдатып тұр

«Үйлену оңай, үй болу қиын». Қазақ­тың бұл сөзінің өзектілігі жыл өткен сайын артып келеді. Сарапшылардың есе­бінше, Қа­зақстанда әр сағат сайын ал­ты неке бұзылады екен....

«Болашақ» – білімді мен біліктінің тірегі

ХХ ғасырдың соңғы онжылдығында жаңа тәуелсіз елдер пайда болып әлем картасына өзгеріс еніп қана қойған жоқ, осы ғасырдың туындысы − ақпараттық технологияның дамуы ғылым-білім...

Жанарбек ӘШІМЖАН: Miras кеңесіне үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр

Мемлекет басшысының «Халық үні­не құлақ асатын мемлекет» тұжы­рым­дамасын іске асыру аясында 14 кеңес құрылды. Әрине, барлығының өзін­­дік орны мен мақсаты, бағыт ба­ғ­да­ры алабөтен, бірақ...

Соңғы көш Кеңсайдан емес, кең даладан дамыл тапты…

Бұдан бұрынғы жылдары өмілдірік құйысқаны күнмен көмкеріліп кісінеп ерте жететін кербесті көктемнің биылғы келісі кештеу болды. Көкек шақырып үлгермей, Арқаның ақ түтек ақпа бораны...

Атырауда бала ұрған тәрбиеші 4 жылға сотталды

Атыраудағы №2 қалалық сот сөйлеу қабілеті нашар балаларға арналған №20 "Алтын балық" мамандандырылған балабақшасының тәрбиешісіне қатысты үкім шығарды деп хабарлайды облыстық соттың баспасөз қызметі. Педагог...

Негізгі ұстаным – елімізде адам капиталын дамыту

«Nur Otan» партиясының жанынан Білім мен ғы­лымды дамытудың Республикалық Қоғамдық кеңесі құрылғаны баршамызға белгілі. Еліміздің дамуының негізгі бағыттарын қамтитын дәл осындай 14 Қоғам­дық кеңес...

Америкалық отбасы Моңғолияда қазақ тілін үйретіп жүр

АҚШ азаматы Крейг Портелл отбасы­мен 1998 жылы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағына барып, ондағы жергілікті қазақтарға ағылшын тілінен сабақ бере бастайды. Кейін Портелл отбасы осы аймаққа...

СҚО «сары» аймақта: Өңірде карантин күшейтіледі

Солтүстік Қазақстан облысы коронавирустың таралуы бойынша «сары аймаққа» өтті. Осыған орай бүгін өңірдің бас мемлекеттік санитар дәрігерінің жаңа қаулысы жарияланады. СҚО санитаириялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше,...

Тәуелсіздік күнтізбесі

1993 жылғы 15 сәуірде Бельгия Корольдігінде Қазақстан Республикасының Елшілігі ашылды. 1996 жылғы 10 сәуірде Ресей Федерация­сын­да Қазақстанның әдеби және мәдени күндері өтті. 1999...

Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында энциклопедия тұсаукесері өтті

8 сәуір күні Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында «Өнер мен мәдениеттегі Қазақстан этностарының өкілдері: есімнамалар энциклопедиясы» басылымының тұсаукесері болып өтті. Руханият қоржынымыз тағы...

Ақордада тағы да кадрлық ауыс-түйіс болды

Мемлекет басшысының өкімімен Қанатбек Жайсаңбаев Қазақстан Президентінің Әкімшілігі Мемлекеттік бақылау және аумақтық-ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды Ақорда. Кеше Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан...

Алматы облысында 12 сәуірден бастап карантин шаралары күшейтіледі

Алматы облысының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің «Алматы облысының аумағында карантин режимі және кейбір шектеу шараларын күшейту туралы» жаңа қаулысы жарияланды. Құжатқа сәйкес, 12 сәуірден бастап...

Ғарышкер қазақ елін сағынышпен еске алды

1981 жылы нау­рыз айының 22-сі күні моңғол азаматы Жуг­дэрдэмидийн Гуррагчаа мен КСРО-ның екі дүркін Батыры, ұш­қыш-ғарышкер Вла­димир Жаныбеков «Союз-39» кемесімен Бай­қо­ңыр­дан ғарышқа көте­рілген болатын....

Қол ұстасып көш бастаған

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық белесіне  қадам басып отырмыз. Бұл жылдарда  елі­міз Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың тікелей  бас­шы­лығымен бұрын-соңды болмаған мол табыстарға жетті....

Бас мүфти Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ: Денсаулық – бәрінен қымбат құндылық

Өкінішке қарай, биыл да қасиетті Рамазан айын пандемия жағдайында өткізгелі отырмыз. Жұқпалы дертті оқшаулану, сақтану арқылы ғана жеңуге болатынын анық аңғардық. Осы ретте сіздерді...

Алматыдағы екпе салу орындарының тізімі жарияланды

Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасы қаладағы емханалардан басқа нысандарда ашылған екпе салу орындарының 9 сәуірдегі жаңартылған тізімін ұсынды Алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы екпе...

Зеренді ауданына жаңа әкім тағайындалды

Ақмола облысы әкімінің өкімімен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің және аудандық мәслихат депутаттарының келісімімен Әсен Жақсылықов Зеренді ауданының әкімі болып тағайындалды. Әсен Жақсылықов 1980 жылдың 3...

Қазақстандықтар мамыр айында 13 күн демалады

Мамыр айындағы күнтізбеде 3 мемлекеттік мереке күн бар, атап айтсақ 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні, 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні, 9...

Шығыс Қазақстанда жоғалып кеткен екі адам табылды

ШҚО Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сүйенсек, Алтай ауданы Қаракөл ауылынан Жаңа Бұқтырма кентіне бет алған 1988 жылғы әйел мен 1986 жылғы ер адам жоғалып...

Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 264 мыңға жуықтады

Қазақстанда өткен тәулікте 2440 адамда коронавирус расталды. Бұл туралы coronavirus2020.kz жазды. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 446, Алматы қаласы - 717, Шымкент қаласы - 72,...

Талдықорғанда жаңа қалашық тұрғындарын сотқа беріп жатыр

Талдықорғанда жаңадан салынған коттеджді қалашықтың тұрғындары газға белшесінен қарызға батып жатыр. 250 тұтынушының берешегі 22 миллионға жеткен. ҚазАқпараттың жазуынша, 2 жыл бойы үндемедік деген «ҚазТрансГазАймақ»...