Сарыбаев тағылымы

Сарыбаев тағылымы

Сарыбаев тағылымы
ашық дереккөзі
Еліміздің ғылымы мен біліміне өлшеусіз үлес қосып, отандық тіл ғылымының халықаралық деңгейде танылуына, түркі дүниесінде өзіндік орын алуына елеулі еңбек сіңірген көрнекті түрколог-ғалым Шора Сарыбаев. Академик Шора Сарыбаевтың 95 жылдық мерейтойына арналған тағылымдық-танымдық еңбектері мен ғұмырлық ғибратын болашақ ұрпаққа үлгі-өнеге ету және насихаттау мақсатында «Академик Ш.Сарыбаев тағылымы: тіл тағдыры және ұлт ұлағаты» атты дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстел отырысында Ұлттық ғылым академия­сы­ның академиктері мен кор­рес­пон­­дент мүшелері Бақтияр Сма­нов, Фаузия Оразбаева, Зей­неп Базарбаева, Бауыржан Омаров, Шерубай Құр­ман­бай­ұлы, Кәрімбек Құрманәлиев жә­­не филология ғылымда­ры­ның докторлары Бақытжан Ха­санов, Дандай Ысқақұлы, Жаңа­лық Балтабаева, Ғари­фол­ла Әнес, Қалбике Есенова, Ал­ты­най Тымболова, Алтыншаш Құр­манәлі, Әнипа Мұхтарова сын­ды ғалымдар баяндама жа­сады. Сөз алғандар Ш.Са­ры­баев­тың ғылыми шығар­машы­лы­ғы, ұстаздық ұлағаты, тіл тағ­дырына араласуы, кісілік кел­беті, қоғамдық қай­раткер­лігі және ұлт мүддесіне қызметі жайын­да айтты. Академик Ш.Сарыбаевтың тұлғалық келбетін жан-жақты қарастыру үшін, ғалымның ең­бектерінің мәнін терең түсіну ке­рек. Оның қазақ тілінің өзек­ті салаларының, атап айтқанда, қа­зақ тілі тарихы, диалектология, лексикология, лексикография, грамматиканың көкей­кес­ті мәселелерін көтерген 300-ден астам ғылыми мақа­ла­ларын­дағы, монографиялық ең­бек­те­ріндегі, оқулықтары мен сөз­дік­терінде қарастырған зерт­теу­ле­рін терең зерделеу мін­деті тұр.