"مىس ساپىرعان، كەن قازعان" مارەسIنە جەتتI

جاستار جۇلدەگەر مارەسiنە قاشان جەتەدi?..

بۇگiنگi قازاق ادەبيەتiندە وقىرمان تۇشىنىپ وقيتىن شىعارما بار ما؟ الدە قازاق كiتاپ وقىمايتىن ۇلتقا اينالىپ بارا جاتىر ما؟ بۇل ساۋالدارعا قوعامدىق پiكiر ەكiگە بولiنەرi ءسوزسiز. جۇرەكپەن وقيتىن شىعارما جوق دەپ، سىڭارجاقتى كوزقاراسپەن قاساڭدىق تانىتىپ جاتساق، ادەبيەت سۇيەر قاۋىمنىڭ الدىندا كۇناھار بولارمىز. كوزiقاراقتى وقىرمانعا ەستi شىعارمانى سارالاپ بەرەمiز دەگەن نيەتپەن، ءتۇرلi بايگەلەردi ۇيىمداستىرۋ مەن وتكiزۋ سوڭعى كەزدەرi كەڭ ەتەك الىپ كەلەدi. دەگەنمەن، ادiلقازىلىقتىڭ باستى تورەشiسi — وقىرمان ەكەنiن ەستەن شىعارماعانىمىز ابزال.

قازاقستان جازۋشىلار وداعى مەن "قازاقمىس" كورپوراتسياسىنىڭ قارساقباي مىس قورىتۋ زاۋىتىنىڭ 80 جىلدىعى مەن رەسپۋبليكا كۇنi مەرەكەسi قارساڭىنا وراي وتكiزiلگەن "مىس ساپىرعان، كەن قازعان" كوركەم ادەبي شىعارمالارعا ارنالعان بايقاۋى، وتكەن بەيسەنبiدە، ءوز جەڭiمپازدارىنىڭ ەسiمiن انىقتادى. ايتا كەتەيiك، بۇل بايقاۋدىڭ وتەتiندiگi تۋرالى اعىمداعى جىلدىڭ ءساۋiر ايىنان باستاپ بۇقاراعا جاريا بولىپ، "قازاق ادەبيەتi"، "ادەبيەت ايدىنى" گازەتتەرiندە بايقاۋ شارتتارى ايىنا ەكi رەتتەن جۇيەلi تۇردە جاريالانىپ تۇردى. بايقاۋعا رەسپۋبليكانىڭ بارلىق وڭiرiنەن جالپى 13 پروزالىق، 21 پوەزيالىق، 4 درامالىق شىعارمالار كەلiپ تۇسكەن-دi. ادiلقازىلار قۇرامىندا بەلگiلi اقىن-جازۋشىلار كۇلاش احمەتوۆا، سماعۇل ەلۋباي، ءسۇلتانالi بالعاباەۆتار تورەلiك جاسادى. ولاردىڭ شەشiمi تومەندەگiشە قورىتىندىلاندى: پوەزيادان — كورنەكتi اقىندار جاركەن بودەش ("قانىشتىڭ كارتاسى")، باۋىرجان جاقىپ ("قارساقباي"); پروزادان — قۇلتولەۋ مۇقاش ("قوڭىر قاز")، ماقۇلبەك رىسداۋلەت ("مىس داريا")، درامادان — جەزقازعاندىق كەنجەباي احمەتوۆ جۇلدەگەر دەپ تانىلدى. ك. احمەتوۆتىڭ وسى پەساسى نەگiزiندە س.قوجامقۇلوۆ اتىنداعى جەزقازعان دراما تەاترىنىڭ كوركەمدiك ترۋپپاسى سپەكتاكلدiڭ قويىلىمىنا قىزۋ دايىندىق جۇمىسىن جۇرگiزۋدە.

جەڭiمپازداردى ماراپاتتاۋ كەزiندە ءسوز سويلەگەن "قازاقمىس" كورپوراتسياسىنىڭ قوعامدىق ۇيىمدارمەن بايلانىس دەپارتامەنتiنiڭ ديرەكتورى نۇرلان ماحمۋدوۆ بولاشاقتا دا قازاق تiلiنiڭ، ادەبيەتi مەن مادەنيەتiنiڭ وركەندەۋiنە ارقاشان مۇرىندىق بولا بەرەتiندiگiنە كورپوراتسيا اتىنان ۋادە بەردi. سونداي-اق، بايگەگە قاتىسقان بارلىق شىعارمالار توپتاستىرىلىپ، كiتاپ بولىپ شىعاتىن بولادى. دەمەك، وقىرمان تاعى دا بiر كiتاپتى سىن تەزiنەن وتكiزەدi دەگەن ءسوز.

بايقاۋدان كەيiن تۇيگەنiم: نەگە جاستار جالپى بايقاۋدا جۇلدەگەر اتانبايدى؟ ولار مۇنداي بايقاۋلارعا الدىنداعى اعا-اپالارىن سىيلاپ، جول بەرiپ قاتىسپايدى ما، جوق، الدە "ولار تۇرعاندا بiزگە جۇلدە قايدان؟" دەيدi مە ەكەن؟! ايتەۋiر ءوتiپ جاتقان بايقاۋلاردان جاستار جۇلدەگەر بولىپ جاتسا، بەرiلەتiن جۇلدە قورى ولاردىڭ قالتالارىن اجەپتەۋiر تومپايتىپ قويار ەدi. دۇرىسى، بايقاۋدى ۇيىمداستىرعاندا جاس ەرەكشەلiكتەرiنە دە ءمان بەرۋ كەرەك شىعار.

جادىرا نارماحانوۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button