تىنىشتىق ساقشىلارىنىڭ مەرەكەسI

1992 جىلى ماۋسىمنىڭ 23-iندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارعى كەڭەسi "قازاقستان رەسپۋبليكاسى Iشكi Iستەر ورگاندارى تۋرالى" زاڭ قابىلدادى. بۇل قازاقستان پوليتسياسىنىڭ قىزمەتi مەن مiندەتiن انىقتايتىن العاشقى قۇقىقتىق اكت بولدى.

مەملەكەت باسشىسى ن. ءا. نازارباەۆ 2007 جىلى ماۋسىمنىڭ 5-iندە ءوز جارلىعىمەن ماۋسىمنىڭ 23-iن — پوليتسيا كۇنi دەپ بەكiتتi. سودان بەرi ۋاقىتپەن ساناسپايتىن تىنىشتىق ساقشىلارىنا دەگەن قۇرمەت وسى كۇننiڭ ەنشiسiندە. بيىلعى جىلى دا اتالمىش مەرەكە ۇلكەن قۋانىشپەن اتالىپ ءوتتi. "الماتىلىق پوليتسيا قويىلعان تالاپتاردى ورىنداپ، ارتىلعان ءۇمiت ۇدەسiنەن شىعا بiلۋلەرiڭiز قاجەت" دەگەن قازاقستاننىڭ بiر توپ ەسترادا انشiلەرi م. اۋەزوۆ اتىنداعى ونەر وشاعىندا قازاقستان پوليتسياسى كۇنiمەن قۇتتىقتاپ كونتسەرتتiك باعدارلاماسىن ۇسىندى. قاباقتارىنان قار جاۋىپ قاتال كورiنەتiن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرiنiڭ جۇزiنە ۇيالاعان كۇلكiنiڭ سەبەپكەرلەرi بولعان ناعيما ەسقاليەۆا، ساعىناي ابدۋللين، مەدەۋ ارىنباەۆ، اسىلبەك ەڭسەپوۆ، سەيفۋللين جولبارىس اننەن شاشۋ شاشتى.

مانار اليەۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button