IشكI كوشI-قوندى رەتتەيتIن بIرتۇتاس ورگان قۇرۋ قاجەت

IIم iشكi كوشi-قون ماسەلەسi بويىنشا بiرتۇتاس ورگان قۇرۋ مۇمكiندiگiن قاراۋدى تاعى ۇسىنادى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ماجiلiسiندە iشكi كوشi-قون ماسەلەلەرiنە وراي وتكiزiلگەن دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا iشكi iستەر ۆيتسە-مينيسترi اليك شپەكباەۆ مالiمدەدi، "ەلiمiزدە iشكi ميگراتسيا ماسەلەلەرiمەن اينالىساتىن مەملەكەتتiك ورگان جوق.

شەتەلدiك تاجiريبە وڭتايلى ۇلگi رەتiندە اقش، كانادا مەن رەسەيدە iشكi جانە سىرتقى كوشi-قون ماسەلەلەرi بويىنشا بiرتۇتاس ورگان قۇرىلۋىن العا تارتادى. وسى جول نازار اۋدارۋعا جانە دايەكتەۋگە تۇراتىن جول سەكiلدi"، – دەدi ا. شپەكباەۆ. ول وسى ورايدا IIم شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەل اۋماعىنا كەلۋiنiڭ قۇقىقتىق رەجيمi مەن ازاماتتىق ماسەلەلەرiمەن، ال قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ مينيسترلiگiنiڭ كوشi-قون كوميتەتi – ورالماندار ماسەلەسiمەن اينالىساتىنىن اتاپ ءوتتi. ياعني، iشكi كوشi-قوندى ەشكiم رەتتەمەيدi. ا. شپەكباەۆ "قۇقىق قورعاۋ iس-قىزمەتiن جوسپارلاۋ مەن الەۋمەتتiك شيەلەنiس وشاقتارىن بولجاۋدا كوشi-قون – ەڭ بiر شەشۋشi فاكتور ەكەنiن" اتاپ ءوتتi. بۇل رەتتە "ونداي جۇمىستى ۇيىمداستىرۋ ەلiمiزدە iشكi كوشi-قونعا مونيتورينگ جۇرگiزۋ، ونى رەتتەۋ تەتiكتەرiنiڭ جوقتىعىنا بايلانىستى شەكتەلۋدە". ەگەر iشكi ميگراتسيانى باسقارۋدى زاڭنامامەن رەتتەمەسە، احۋالدىڭ وسىلايشا جالعاسا بەرەتiنiن وڭاي بولجاۋعا بولادى"، – دەدi ۆيتسە-مينيستر. ونىڭ پiكiرiنشە، "قالىپتاسقان احۋالعا "Iشكi كوشi-قون تۋرالى" زاڭ جوباسىن جاساۋ ارقىلى اسەر ەتۋگە بولادى". ا. شپەكباەۆ "كوشi-قون تۋرالى" زاڭعا جەكە ءبولiم نەمەسە تاراۋ قوسۋعا بولاتىنىن، "وندا كوشi-قون اعىندارىن تەك ستاتيستيكالىق تۇرعىدان عانا جiتi قاداعالاۋدى عانا قاراستىرماي، سونىمەن بiرگە، ەل وڭiرلەرiنiڭ دامۋ نەگiزi جانە ولاردىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتiنiڭ نەگiزi رەتiندە ەڭبەك رەسۋرستارىن وڭiردە ۇستاپ قالۋ تەتiكتەرiن دە قاراستىرۋ قاجەت" ەكەنiن اتاپ ءوتتi.

ونىڭ ايتۋىنشا، رەسمي ستاتيستيكالىق مالiمەتتەرگە سايكەس، 2005 – 2007 جىلدار ارالىعىندا 697 مىڭ ادام تۇراقتى تۇرعىلىقتى جەرلەرiن اۋىستىرعان. تەك 2007 جىلى iشكi كوشi-قونعا 295 مىڭ ادام قامتىلدى. ءوز كەزەگiندە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ ۆيتسە-مينيسترi سەرiك ابدەنوۆتىڭ مالiمدەۋiنشە، قازاقستاندا iشكi كوشi-قوننىڭ ورتاشا دەڭگەيi جىلىنا 300 مىڭ ادام دەڭگەيiندە تۇراقتانعانىن ايتتى. ونىڭ مالiمەتiنشە، 2007 جىلى اۋىلدان قالالارعا 87 مىڭ ادام قونىس اۋدارعان. سەرiك ابدەنوۆ سونداي-اق، قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ مينيسترلiگi كوشi-قون تۋرالى جاڭا زاڭنىڭ جوباسىن جاساپ جاتقانىن، وندا "iشكi كوشi-قوندى رەتتەۋ ماسەلەسiنە باسا نازار اۋدارىلاتىنىن" جەتكiزدi.

بيىلعى جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا 249 مىڭ شەتەل ازاماتى تIركەلگەن

بيىلعى جىلدىڭ 1 توقسانىندا iشكi iستەر ورگاندارىندا 249 مىڭ شەتەل ازاماتى تiركەلدi. بۇل تۋرالى iشكi iستەر ۆيتسە-مينيسترi اليك شپەكباەۆ استانا قالالىق IIد مەن كولiكتەگi ورتالىق IIد-نiڭ كوشi-قون پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەر قۇرامىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ءمالiم ەتتi،"ەلگە كەلۋ ءتارتiبiن بۇزعانى ءۇشiن 36 مىڭ ادام اكiمشiلiك جاۋاپكەرشiلiككە تارتىلىپ، 3867 ادام ەلدەن شىعارىلدى. زاڭسىز كوشi-قوندى ۇيىمداستىرۋشىلار مەن سوتتىڭ ەل اۋماعىنان الاستاۋ جونiندەگi قاۋلىسىن ورىنداماعاندارعا قاتىستى 54 قىلمىستىق iس قوزعالدى. شەتەلدiك جۇمىس كۇشiن زاڭسىز تارتىپ پايدالانعانى ءۇشiن 700 جۇمىس بەرۋشi جاۋاپكەرشiلiككە تارتىلدى. قازاقستان ازاماتتىعىن 30 915 ادام الدى، ولاردىڭ 93،5% ورالماندار"، – دەلiنگەن حابارلامادا. استانا قالالىق IIد وسى مەرزiمدە 25 مىڭنان استام شەتەل ازاماتىن تiركەدi، ولاردىڭ 1266-سى ەلگە كەلۋ تارتiپتەرiن بۇزعانى ءۇشiن اكiمشiلiك جاۋاپكەرشiلiككە تارتىلدى. "سونىمەن بiرگە كوشi-قون پوليتسياسىنىڭ الەۋەتi تولىق پايدالانىلماي وتىر. جەكەلەگەن باعىتتار بويىنشا بiرقاتار كەمشiلiكتەر بار"، – دەدi ا. شپەكباەۆ. اتاپ ايتساق، زاڭسىز كوشi-قونمەن كۇرەس جونiندەگi ارناۋلى ساپتىق بولiمشەنiڭ iس-قىزمەتiنiڭ تيiمسiزدiگiنە، كوشi-قون تارتiپتەرiن بۇزعان شەتەلدiكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامداردى جاۋاپكەرشiلiككە تارتۋ جۇمىستارىن پارمەندەندiرۋ قاجەتتiگiنە، شەتەلدiكتەردiڭ كەلiپ-كەتۋiنە باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە، تۇراقتى تۇرۋعا قابىلداۋ قۇجاتتارىن ساپالى قاراۋعا نازار اۋدارىلدى. "استانا قالالىق كوشi-قون پوليتسياسى قىزمەتكەرلەرiنە زاڭسىز كوشi-قونمەن كۇرەستi پارمەندەندiرۋگە، شەتەلدiكتەردiڭ قازاقستاندا بولۋ تارتiپتەرiن بۇزۋ وقيعالارىن انىقتاۋعا، شەتەلدiك جۇمىس كۇشiن زاڭسىز پايدالانۋشى جۇمىس بەرۋشiلەردi انىقتاۋعا، اليمەنت تولەمەگەندەر مەن بورىشكەرلەردi iزدەۋگە، ءوز قاتارىنداعى سىبايلاس جەمقورلىقپەن جانە ءتارتiپ پەن زاڭ بۇزۋشىلىقپەن كۇرەستi كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ناقتى مiندەتتەر جۇكتەلدi".

قازاقستانعا جىل سايىن كاسIبي بIلIگI جوعارى 100-150 مىڭ مامان قاجەت بولادى

جاقىن ۋاقىتتا قازاقستاننىڭ ەڭبەك نارىعىندا كاسiبي بiلiكتi 100-150 مىڭ مامانعا جىل سايىن سۇرانىس بولادى. بۇل تۋرالى KazEnergy قاۋىمداستىعىنىڭ كادر ماسەلەسi جانە بiلiم بەرۋ جونiندەگi ۇيلەستiرۋ كەڭەسiنiڭ وتىرىسى كەزiندە قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ مينيسترلiگiنiڭ ەڭبەك جانە جۇمىسپەن قامتۋ دەپارتامەنتiنiڭ ديرەكتورى ەركiن راحىمبەرگەنوۆ مالiمدەگەن. "جاسالعان ەسەپ-قيساپتار مەن بولجامدار بويىنشا قر قازiرگi ۋاقىتتا جىل سايىن 100 مىڭ جۇمىس ورنى قۇرىلادى. بۇل سوڭعى ەكi جىلدىڭ ستاتيستيكالىق دەرەكتەرi. يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق دامۋ ستراتەگياسى جانە قازاقستاننىڭ 30 كورپوراتيۆتi كوشباسشىسى باعدارلاماسىنا سايكەس، جىل سايىن ەڭبەك نارىعىندا شامامەن 100-150 مىڭ بiلiكتi مامانعا سۇرانىس بولادى"، – دەدi ە. راحىمبەرگەنوۆ. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكا iشكi جانە سىرتقى رەزەرۆتەر ەسەبiنەن كاسiبي جۇمىس كۇشiمەن قامتاماسىز ەتiلەدi. "Iشكi رەزەرۆتە 579 مىڭ جۇمىسسىز ادام بار، سونىڭ iشiندە 21 جاسقا دەيiنگi 100 مىڭ ادام بار". "وكiنiشكە وراي، قۇرىلىمدىق ساراپ قورىتىندىلارى كورسەتكەنiندەي، جۇمىسسىزداردىڭ ۇشتەن بiر بولiگi ەشقاشان جۇمىس iستەمەگەندەر، بiرازى بiر جىلدان بەرi جۇمىس iستەمەگەن، ارينە وسى ۋاقىت ارالىعىندا ولار وزدەرiنiڭ بiلiكتiلiگiنەن، تاجiريبەسiنەن ازداپ ايرىلدى دەۋگە بولادى "، – دەيدi ە. راحىمبەرگەنوۆ. قازاقستانداعى 2،6 ملن. ادام ءوز بەتiمەن جۇمىس iستەيتiندەر، سونىڭ iشiندە 1،3 ملن. ادام ءۇي اۋلاسىنداعى جۇمىستاردى اتقارادى. "بۇل كاتەگورياداعى ادامدار، جۇمىسپەن قامتىلعان دەپ سانالعانىمەن، ولاردىڭ تۇراقتى تابىسى جوق. سوندىقتان بۇل تۇلعالاردى بiز رەزەرۆكە الىپ، ولارعا كاسiبي بiلiم بەرۋ ەڭبەك مينيسترلiگiنiڭ عالامدىق ماقساتتارىنىڭ بiرi بولىپ وتىر"، – دەدi شەنەۋنiك. ول سىرتقى رەزەرۆتەرگە ورالماندار مەن شەتەلدiك جۇمىس كۇشiن جاتقىزدى. وتكەن جىلى قر ەڭبەك قىزمەتiن اتقارۋ ءۇشiن 50 مىڭنان اسا شەتەلدiك جۇمىس كۇشi جۇمىلدىرىلعان. شەتەلدەن اكەلiنگەن جۇمىس كۇشiنiڭ 50% تۇركيا ازاماتتارىن قۇراعان جانە ولاردىڭ باسىم بولiگi رەسپۋبليكانىڭ قۇرىلىس سەكتورىندا جۇمىس iستەۋدە. ويتكەنi، قازاقستانداعى وقۋ جۇيەسi بۇل ەكونوميكا سەكتورىنداعى سۇرانىستى وتەي الماي وتىر.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button