مينيسترلIك جاستار تاربيەسIنە الاڭدايدى

الماتىداعى قىزدار پەداگوگيكالىق ينستيتۋتىندا قر بiلiم جانە عىلىم مينيسترلiگiنiڭ ۇيىمداستىرۋىمەن "بiلiم بەرۋ سالاسىنداعى تاربيە بەرۋ جۇمىسىنىڭ قازاقستاندىق ۇلگiسi: وزەكتi ماسەلەلەرi مەن بولاشاعى" اتتى وزەكتi تاقىرىپ اياسىندا رەسپۋبليكالىق سەمينار-كەڭەس جۇمىسىن باستاعان.

"ەلiمiزدiڭ بiلiم بەرۋ سالاسىنىڭ بارلىق دەڭگەيiن قامتيتىن قازاقستاندىق تاربيە جۇيەسiنiڭ ۇلگiسiن جاساۋ، ونىڭ ماقساتىن، ستراتەگيالىق باعىتىن، تاربيەنiڭ ۇلتتىق قۇندىلىقتارىن ايقىنداۋ — وزەكتi ماسەلە. تاربيە مۇراتى — بالانىڭ تۇلعاسىن ايقىنداۋ مەن ونىڭ ازامات رەتiندە قالىپتاسۋىنا جول اشۋ"، – دەدi سەميناردىڭ اشىلۋىندا بiلiم جانە عىلىم ۆيتسە-مينيسترi كۇلاش شامشيدەنوۆا. قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتiندە باسى اشىلعان ماسەلە قازاق ۇلتتىق اگرارلىق ۋنيۆەرسيتەتiندە جالعاسىن تاپتى. رەسپۋبليكالىق سەمينار-كەڭەستi سالتاناتتى تۇردە ەلiمiزدiڭ ءان ۇرانى "مەنiڭ قازاقستانىممەن" اشقان رەكتور تiلەكتەس ەسپولوۆ يساباي ۇلى جاستاردى پاتريوتتىق رۋحتا تاربيەلەۋ، اسiرەسە، اۋىل جاستارىنا ۇلتتىق بوياۋعا ءتان قاسيەتتەردi سiڭiرۋگە بايلانىستى جاساعان بايانداماسىندا كوپ نارسەنi تiلگە تيەك ەتتi. سونداي-اق، قازۇاۋ رەكتورى اتالمىش سەمينار-كەڭەسكە رەسپۋبليكانىڭ 85 جوعارى وقۋ ورنىنىڭ وقۋ-تاربيە iسi جونiندەگi رەكتورلارى مەن بiلiم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرi قاتىسىپ وتىرعاندىعىن ايتا كەلە، بۇل وتە يگi باستاما ەكەنiن، الداعى ۋاقىتتا جوبا ءداستۇرلi جالعاسىن تاباتىنىنا سەنiمدiلiك بiلدiردi. سەبەبi، بۇگiندە اتالمىش ۋنيۆەرسيتەت جاستارىنىڭ 90 پايىزى اۋىلدان كەلگەن قاراكوزدەر. ەرتەڭگi كۇنi قاسيەتتi مەكەن — اۋىل اراسىنا بiلiمدi، ونەردi، مادەنيەتتi جەتكiزۋدە التىن كوپiر جاسايتىن دا سولار. سوندىقتان دا تەك قانا بiلiم بەرۋمەن شەكتەلiپ قويماي، تاربيە جاعىنا اسا ىجداھاتتىلىقپەن كوڭiل اۋدارۋ قاجەت ەكەندiگiنە كۇمان كەلتiرمەيدi.

ال قر بiلiم جانە عىلىم مينيسترi تاربيە جۇمىسى جانە جاستار ساياساتى دەپارتامەنتi ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ۆەنەرا جەكسەنبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل سەمينار-كەڭەستiڭ ماقساتى تاربيە جۇمىسىن ۇلكەن ۇلگi رەتiندە كورسەتۋ ەكەن. "ەگەر جاستار تاربيەسiن بۇگiن قولعا الماساق، ەرتەڭگi كۇنi ەلiمiزدiڭ بولاشاعى قانداي بولماق؟ جوعارى وقۋ ورىندارىندا باستالعان سەمينار-كەڭەس اياسىندا ماڭىزدى دەگەن ماتەريالدار ساراپقا سالىنادى. ونىڭ كومەگiمەن جۇمىس توبىنداعى بiلiم ماماندارى ون كۇننiڭ iشiندە قۇجات دايىنداپ، مينيسترلiككە ۇسىنادى" دەگەندi ايتتى.

سەمينار بارىسىندا اتالمىش ۋنيۆەرسيتەتتiڭ ستۋدەنتتەرi ون ەكi تاربيە جۇمىسىنىڭ باعدارلاماسى بويىنشا جوبالارىن ۇسىندى. قازاقستاندىق بiلiم بەرۋ سالاسىنداعى تاربيە جۇمىسىنىڭ وزەكتi ماسەلەلەرi سارالانىپ، ولاردى شەشۋ جانە بولاشاقتا ۇزدiك ناتيجەلەرگە قول جەتكiزۋ جولدارى تالقىلانعان سوڭ، وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا تيiستi شارالار قابىلدانىپ، بiلiم جانە عىلىم مينيسترلiگiنە جiبەرiلەتiن بولادى.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button