شاقپاقتاعى ساۋدا...

ادامنان ۇيات كەتە باستاعان با، قالاي؟!

بيىلعى قىستىڭ قاھارى قاتۋلى بوپ تۇر. بۇرىندارى جاۋعان قار بiر-ەكi كۇننەن اسپاي، ەرiپ جاتۋشى ەدi. بيىلعى قاردىڭ كوبەسi اجىراماي، سiرەسiپ تۇر.

ال تاۋلى وڭiردەگi قالىڭ تۇسكەن قار شاقپاق اسۋىن ادام وتە المايتىن قامالعا اينالدىرىپتى. قازiر وڭتۇستiكتiڭ تۇلكiباس، بايدiبەك، سوزاق، جۋالى، سارىسۋ، تالاس اۋداندارىنداعى جولدار جابىلىپ قالدى. اينالانى قالىڭ قارمەن كومكەرگەن تابيعاتتىڭ دۇلەي كۇشiنە قارسى تۇرار قاۋقار بار ما؟ اپپاق قارمەن كومكەرiلگەن ايماقتا تiرشiلiك تە بiراز ۋاقىتقا توقتاپ قالدى.

سونداي-اق، 23 جەلتوقساننان باستالعان ىزعىرىقتى بوراندا شىمكەنت پەن جامبىل وبلىسىنا تيەسiلi كۇيiك، شاقپاق اسۋلارىندا جۇزدەگەن كولiك تۇرىپ قالسا، ەكi جارىم مىڭ ادام بوراندا دالادا قالىپتى. ەڭ قىزىعى، دالادا قالعان ەكi جارىم مىڭ ادامعا ماڭايداعى تۇرعىندار بiر بولكە ناندى 500 تەڭگەدەن، 200 گرامم اراقتى ەكi مىڭ تەڭگەدەن ساتىپتى. مiنە، ساۋدا دەگەن قايدا جاتىر؟! ماڭايداعى تۇرعىندار قازاقىلىقتان كەتكەن بە، الدە نارىقتىڭ دامiنە دانiككەن قۋلار ما، ايتەۋiر، ءۇسiپ ولگەلi جاتقان جۇرگiنشiلەرگە دە ساۋدا جاساعانعا ۇقسايدى. قارلى بوراندا ۇسiككە شالىنىپ جاتقان اعايىن ءدام-تۇزىنىڭ تاۋسىلماسىن ويلاپ، قالتاسىنداعى بارىنا نان ساتىپ الماعاندا نە ەتسiن؟! سەكۋندىنا 18-20 مەتر جىلدامدىقپەن سوققان جەلدiڭ وتiندە جاتقان جاننىڭ باسىنداعى قايعىسىن تۇسiنە الماعان، كومەك كورسەتiپ، قولۇشىن بەرۋدiڭ ورنىنا بايۋدى كوزدەگەندەردەن شىن مانiندە ۇيات كەتكەن بە دەپ قالاسىڭ؟! الدە بۇل دا ازعىنداۋدىڭ بەلگiسi مە؟!

انشەيiندە، بولماشى جەتiستiككە جەتiسiپ، راپورتتايتىن وبلىستىڭ اكiمشiلiگi، جەرگiلiكتi اكiمشiلiك، توتەنشە جاعدايلار جونiندەگi دەپارتامەنت قىزمەتكەرلەرi وسىندايدا نەگە بۇعىپ قالادى؟ "مىناسىنا جاردەم بەردiك، اناۋسىن اجالدان الىپ قالدىق، پالەندi ويتتiك، تۇگەندi سويتتiك" دەيتiن راپورتتارى قايدا؟! نەگە ءۇنسiز؟! بiز وسىعان تاڭبىز…

گۇلزينا بەكتاسوۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button