بالالار باسىلىمى نەگە از؟

ءدال وسى سۇراقتى «باقىتتى جۇلدىز استىندا» اتتى مەديافەستيۆالدە ۇيىمداستىرىلعان بريفينگتە قويدىم. بۇعان «ءمولدiر بۇلاق» جۋرنالىنىڭ باس رەداكتورى ج.كۋلچيكوۆا، سەنات دەپۋتاتى س.جالماعامبەتوۆا جاۋاپ بەرۋگە تىرىستى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، بالالار باسىلىمى بارشىلىق. بiراق، شالعاي اۋىلداردا تۇراتىن بالالارعا مەرiزiمiندە قولعا تيمەيتiن كورiنەدi. كەڭەس ۇكiمەتi كەزiندە بالالارعا ارنالعان باسىلىمدار وتە كوپ بولعان دەسەدi.

سول ارقىلى بارلىق مەكتەپتەردە تاربيە سالاسىنا بايلانىستى وقۋشىلار اراسىندا ۇگiت-ناسيحاتتار كەڭiرەك جۇرگiزiلگەن. جاس بالالاردىڭ شىعارماشىلىعىن دامىتۋ مەن شىڭداۋدا مۇعالiمدەردiڭ قىزمەتi ەرەكشە بولعان. بiر سوزبەن ايتقاندا، باسىلىمدار ماڭىزدى ءرول اتقارعانى داۋسىز.

گازەت، جۋرنالدار اقپارات كوزi دەيمiز. جاڭالىق كوزiن وقۋشىلار پايدالانىپ جاتىر. ورتا مەكتەپتەردە باسىلىمدارعا دەگەن كوزقاراس قانداي؟ بۇل كۇندە مەكتەپ وقۋشىلارى گازەت وقىمايدى دەسەم ارتىق ايتقانىم ەمەس. كiتاپ وقۋ ماسەلەسiن مۇلدەم قوزعاماي-اق قويايىن. ادەبيەت ساباعىندا شىعارما جازۋ تاپسىرىلسا، بiردەن ينتەرنەتكە جۇگiرەدi. دايىن نارسەنi كوشiرiپ اكەلە سالادى، ونى قاداعالايتىن مۇعالiمدەر از. ونىڭ ۇستiنە باسىلىمدارعا دەگەن كوزقاراس دۇرىس جولعا قويىلماعان. مەنiڭ ويىمشا، بالالار پروبلەماسىن كوتەرەتiن گازەتتەر كوپ بولۋى كەرەك. ماسەلەن، تەلەارنالاردى الىپ قارايىقشى. بالالارعا ارنالعان باعدارلامالار كەزدەسپەيدi. ونىڭ ەسەسiن تاربيەلiك ءمانi جوق كۇندەلiكتi تەلەسەريالدار تولتىرىپ تۇر. سەريال بiتتi-اۋ دەگەندە، ەكiنشiسi دايىن تۇرادى… مۇندا كورسەتiلگەن ادام ءولتiرۋ، زورلىق-زومبىلىق جاس بالانىڭ پسيحيكاسىنا اسەر ەتەتiنiن بارلىق اتا-انالار جاقسى بiلەدi.

مەن — وقۋشىمىن. بالالارعا ارنالعان گازەت-جۋرنالدار وقىعىم كەلەدi. دوستارىم دا سولاي. وكiنiشكە قاراي، ەلiمiزدە باسىلىمدار وتە از. تiپتi، كiتاپحانالاردىڭ وزiندە وقۋشىلار وقيتىن كiتاپتار جەتiسپەيدi. ال، جاڭاسىن ساتىپ الۋعا قارجى ماسەلەسi بوي بەرمەيدi دەيدi. ۇكiمەتiمiز تاراپىنان بالالار باسىلىمىنا دەگەن جاڭاشا كوزقاراس، وقۋشىلارعا ارنالعان جەڭiلدiكتەر ويلاستىرىلسا، باسەكەگە بارىنشا قابiلەتتi ەلۋ ەلدiڭ قاتارىنا كiرۋگە اتسالىسۋعا بiز دە مۇددەلi ەكەنiمiزدi ەسكەرەر ەدiك.

شولپان نايمانباەۆا

تسەلينوگراد اۋدانى،

فارفور اۋىلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button