ەلەكتريك سۇيىكتىسىمەن كەزدەسۋ ءۇشىن اۋىلدىڭ جارىعىن وشىرگەن

ءۇندىستاندا ەلەكتريك سۇيىكتىسىمەن كەزدەسۋ ءۇشىن اۋىلدا ۇزدىكسىز ەلەكتر جارىعىن ءوشىرىپ تۇرعان دەپ حابارلادى turkystan.kz.

ءۇندىستاندا گانەشپۋر اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى بىرنەشە اپتا بويى ەلەكتر قۋاتىنىڭ ءجيى ۇزىلگەنىنە شاعىمدانعان. كۇندە كۇن باتقاننان كەيىن بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتا اۋىلداعى جارىق ەكى-ءۇش ساعاتقا ءسوندىرىلىپ تۇرعان. بۇل رەتتە ەنەرگەتيكالىق كومپانيادان ەشقانداي تەحنيكالىق اقاۋلار تۋرالى حابارلاما كەلمەگەن. كەيىن اۋىل تۇرعىندارى ەلەكتر جارىعىن بىرەۋ ادەيى ءوشىرىپ جاتىر دەپ كۇدىكتەنە باستاعان.

ازاماتتى ۇستاۋ ءۇشىن اۋىل تۇرعىندارى پوليتسەيمەن بىرگە جوسپار قۇرعان. ولار مەكتەپ اۋلاسىنان ەكى عاشىقتىڭ كەزدەسۋىنىڭ ۇستىنەن ءتۇستى. ولاردىڭ ءبىرى ەلەكتريك بولىپ شىقتى.

كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، اۋىلداستارى عاشىق بولعان ەلەكتريكتى سوققىعا جىققان. ەر ادام اۋىلداستارىنا سۇيىكتىسىن كورۋ ءۇشىن ەلەكتر قۋاتىن وشىرگەنىن مويىندادى. اۋىل اقساقالدارى اقىلداسا كەلە جۇپتىڭ اراسىن زاڭداستىرۋعا رۇقسات بەردى.

پوليتسەيلەر ەلەكتريكتىڭ ۇستىنەن ەشقانداي شاعىم تۇسپەگەنىن ايتتى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button