اناسى سوققىعا جىققان 2 جاسار بالا حال ۇستىندە

اۋرۋحاناعا تۇسكەن 2 جاسار بالانى اناسى سوققىعا جىققان. بۇل تۋرالى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ شۋ وبلىسىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيلەستىرۋشىسى باقتىگۇل مامىتوۆا مالىمدەدى، دەپ حابارلادى turkystan.kz

سوكۋلۋك اۋداندىق ىشكى ىستەر بولىمىنە شامامەن  ساعات 21:30-دا ايماقتىق اۋرۋحاناعا ءتۇرلى دەنە جاراقاتى بار  2020 جىلى ومىرگە كەلگەن ءسابيدىڭ تۇسكەنى جايلى حابار جەتكەن.

«بالا جابىق باسسۇيەك-مي جاراقاتى، باسىنىڭ سوزىلۋى، بەتىنىڭ، اياق-قولىنىڭ جۇمساق تىندەرىنىڭ سوزىلۋى، گەمورروي جانە بەت پەن مويىننىڭ جىلىنشىك سۇيەكتەرىنىڭ سوزىلۋى دياگنوزىمەن جانساقتاۋ بولىمىنە جاتقىزىلدى»، – دەدى باقتىگۇل مامىتوۆا.

اتالعان فاكتى سوكۋلۋك اۋداندىق ىشكى ىستەر بولىمىنە تىركەلىپ، تەكسەرۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button