اپتاپ ىستىق سالدارىنان تىرشىلىك ەتۋگە قولايلى جەرلەر ازايۋدا

جەر بەتىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كوتەرىلۋى كوپتەگەن اۋماقتى ادامنىڭ ءومىر سۇرۋىنە جارامسىز ەتۋدە. Science Advances جۋرنالىندا جاريالانعان امەريكانىڭ عىلىمعا جاردەمدەسۋ قاۋىمداستىعى ماماندارىنىڭ زەرتتەۋى وسىنى كورسەتىپ وتىر.

قازاقپاراتتىڭ جازۋىنشا، زەرتتەۋ اۆتورلارى تسەلسي شكالاسى بويىنشا 46 گرادۋس تەمپەراتۋرا عالامشاردا ءومىر سۇرەتىن كوپتەگەن تىرشىلىك يەلەرى ءۇشىن شەكتى بولاتىنىن تۇسىندىرگەن. ياعني وسى تەمپەراتۋرا ەڭ بولماعاندا ءبىر گرادۋسقا كوتەرىلگەن كەزدە تەر شىعۋ جۇيەسى دەنەنى سالقىنداتىپ ۇلگەرمەيدى، بۇل ورگانيزمنىڭ ولۋىنە اكەلىپ سوقتىرادى.

دەگەنمەن عالىمدار ءۇندىستان، پاكىستان، مەكسيكا، اقش جانە پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ كەيبىر اۋماقتارىندا شەكتى تەمپەراتۋرانىڭ ءوسۋى ءالسىن-ءالسىن تىركەلەتىندىگىن اتاپ وتكەن. ەگەر كليماتتىڭ جىلۋ پروتسەسىن ەرتەرەك توقتاتپاسا، وسىنداي وڭىرلەر حالقى تىعىز قونىستانعان ەۋروپادا دا تۋىنداۋى مۇمكىن.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button