كوشەسI تازا دەسەك تە...

ەكi اۋىلدىڭ اراسىن بiر وزەن ءبولiپ جاتىر. كۇنباتىس جاق بەتiندەگi ەلدi مەكەن "فابريچنىيعا" قارايدى دا، كۇنشىعىس جاق بەتiندەگi اۋىل "قاينار" دەپ اتالادى. جول ءتۇسiپ فابريچنىيعا قاراستى اۋىلدا تۇراتىن تانىسىما باردىم. ۇيدەن سىرتقا شىعىپ، سويلەسiپ تۇرعانىمىزدا قارسى بەتتەگi اۋىلدىڭ كوڭiلدi جابىرقاتار كورiنiسiنە كوزiم ءتۇستi. جارلاۋىتتان ىلديلاتا تاستاعان قوقىس ەتەكتەگi ۇيلەردiڭ قورشاۋ شارباعىنا دەيiن جەتiپتi.

تانىسىم: "بiزدiڭ ۇيگە كەلگەندەردiڭ كوزi وسى قوقىسقا تۇسەدi. جاردىڭ ۇستiڭگi جاق بەتiندەگi "ينتەرناتسيونال" كوشەسiنiڭ تۇرعىندارى بار قوقىسىن وسى جەرگە توگەدi. قىستا قاتىپ قار استىندا جاتادى. كوكتەمدە جاۋعان جاڭبىرمەن جiپسيدi. جازدىڭ اپتاپ ىستىعىندا بورسىپ، كۇلiمسi يiسi وسى بiز تۇرعان جەرگە دەيiن جەتەدi. شامالعان جولىنان بىلايىراق، تاسالاۋ جەردە بولعان سوڭ ارى وتكەن، بەرi وتكەن اۋدان باسشىلارى كورە بەرەدi. بiراق ولار بايقاماعاندى بiز كۇندە كورەمiز. قايناردىڭ كوركiن بۇزىپ-اق تۇر" – دەدi قىنجىلىپ.

"تازالىق – دەنساۋلىق كەپiلi". بۇل ۇلاعاتتى ءسوز ادامداردىڭ جەكە باسىنا عانا قاتىستى بولماسا كەرەك. اۋلا، كوشە تازالىقتارىنا دا قاتىستى ايتىلعانى كامiل. تاپ وسى قوقىستان ەرتەڭگi كۇنi مال-جانعا اۋرۋ تاراماسىنا كiم كەپiل؟

قاينار-قاراساي اۋدانىنىڭ بiرiنشi ماي اۋىلدىق اۋماق اكiمشiلiگiنە قارايتىن ەلدi مەكەن. اۋماقتا 1035 وتباسى، ياعني 6،5 مىڭ جان تۇرادى. جاڭا اكiم باعدات احمەتتاەۆتىڭ تاعايىندالعانىنا بiر-اق كۇن بولىپتى.

– اۋىلدارىمىز تازا. سەنبiلiك وتكiزiپ تۇرامىز. كۇن سايىن بiر ءماشينا قوقىستى ايتيداعا ارناۋلى قوقىس توگەتiن جەرگە اپارامىز. جاڭا اكiم وسىلاي دەيدi. راس، اۋىلدىڭ باستى كوشەلەرi مۇنتازداي. قاتار تۇزەپ وسكەن اعاشتاردىڭ ءتۇبi اقتالعان. اي قاراپ، بوسقا وتىر دەۋ اسىلىق بولار. ءاي-شايعا قاراماي وعان كiنا ارتۋدان اۋلاقپىز. الايدا ول كەلە سالىپ، اۋىلدىڭ ۇڭعىل-شۇڭعىلىن قايدان بiلسiن. دەگەنمەن ول بiلمەگەندi، ول كورمەگەندi بۇرىننان قىزمەتتە جۇرگەن ورىنباسارلارى، تiپتەن iس باسقارۋشى رىسبالا الiكەنوۆا دا بiلمەدi، كورمەدi دەگەنگە كiم سەنەدi? ازابىن شەگiپ، جۇيكەسiن توزدىرعان ەتەكتەگi تۇرعىندار تاباندارىن توزدىرىپ، تابالدىرىقتارىنان تالاي رەت اتتاپ، شاعىمدانعان دا شىعار. جالپى جوعارىدان قوقىس تاستاۋشىلاردىڭ تومەندەگiلەردi ادام رەتiندە ەلەمەي وسىنداي جونسiزدiككە بارعاندارىن قالاي تۇسiنۋگە بولادى؟ بiر اۋىلدا تۇرعاندار قاشاندا بiر باۋىر ەمەس پە؟ كوشەنiڭ اتى دا "ينتەرناتسيونال". بiرiن بiرi قۇرمەت تۇتقان سىيلاستىقتارى قايدا؟ بۇل ماسەلەدە اكiمشiلiك تاراپىنان ۇگiت-ناسيحات جۇمىستارىن دا ۇدايى جۇرگiزiپ، قاداعالاپ تۇرۋ دا كەرەك-اۋ.

قاي ماسەلەگە دە ايعاق كەرەك. سول ءۇشiن مىنا قوردالانعان قوقىستى فوتوسۋرەتكە ءتۇسiرiپ الدىم. جامباستاپ جاتقان پالەكەت بيىل دا جىل بويىنا دەيiن كوڭiرسiپ جاتىپ الار ما ەكەن. جوق الدە اكiمشiلiكتەگiلەر "ينتەرناتسيونالدىڭ" تۇرعىندارىن جۇمىلدىرىپ كۇنi ەرتەڭ-اق تازالاپ، ورنىنا تال ەگiپ جاڭارتىپ تاستار ما ەكەن. قايتەر ەكەن؟..

كولباي ادىربەك ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button