ەكونوميكا جاڭالىقتارى

استىقتى سىرتقا تاسۋعا تىيىم سالدى

ۇكiمەت باسشىسى ءماسiموۆ قول استىنداعى بiرنەشە مينيسترلiككە استىق ەكسپورتىنا شەكتەۋ قوياتىن شارالاردى قاراستىرىپ، جۇزەگە اسىرۋعا پارمەن بەردi.

دۇيسەنبi كۇنگi ۇكiمەتتiك سەلەكتورلىق كەڭەستە پرەمەر-مينيستر بiرنەشە مينيسترلiككە استىقتى ەكسپورتتاۋمەن اينالىساتىنداردىڭ ارەكەتiنە شەكتەۋ قويۋ ماقساتىندا بiرقاتار شارالار اتقارۋدى تاپسىردى. بۇل نۇسقاۋ دۇنيەجۇزiلiك نارىقتاعى استىققا دەگەن سۇرانىستىڭ كەسiرiنەن قازاقتىڭ قامبالارىنداعى ءداندi-داقىلدىڭ ورتالانىپ قالۋىنا جول بەرمەۋi تيiس. "اۋىل شارۋاشىلىعى، يندۋستريا جانە ساۋدا مينيسترلiگiنە استىق ەكسپورتىنا كەدەندiك باج سالىعىن ەنگiزۋدi نەمەسە استىق ەكسپورتىنا تولىعىمەن تىيىم سالۋ مۇمكiندiكتەرiن قاراستىرۋدى تاپسىرامىن" دەگەن ءماسiموۆ اتالعان مينيسترلiكتەردەن وسى ماسەلە بويىنشا ۇسىنىستاردى وسى اپتانىڭ اياعىنا دەيiن وتكiزۋi تيiس.

قازاقتار جالعا الدى

قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتiك مەنشiكتi باسقارۋ جونiندەگi كوميتەتتiڭ توراعاسى تۇرسىن تۇردىمباەۆ ىستىقكولدەگi 4 قازاقستاندىق دەمالىس ورنىنىڭ قازاقستاننىڭ مەنشiگiنە بەرiلەتiنiن مالiمدەدi.

قىرعىز شەنەۋنiگiنiڭ ايتۋىنشا، پانسيونتاتتار تۇرعىزىلعان جەر قازاقتارعا 49 جىلعا جالعا بەرiلەدi. ايىرقالپاقتىلاردىڭ ۇزاقمەرزiمدiك جوبانى قابىلداۋى تەگiن ەمەس. بۇگiنگi تاڭدا ىستىقكولدەگi قازاقستاندىق دەمالىس ورىندارى قىرعىزداردىڭ بيۋدجەتiنە تۇسەتiن كiرiستiڭ 70 پايىزىنا تەڭ. مىسالى، وسى ايماقتاعى قازاق كاسiپكەرلەرi بىلتىر 8،5 ملرد. سوم پايدا كەلتiرگەن. تۋريزم سالاسىنداعى باسەكەلەستiككە ءوز ازاماتتارى دا توتەپ بەرۋi ءۇشiن رەسمي بiشكەك ەل اۋماعىندا قىزمەت ەتەتiن شەتەلدiك ينۆەستورلاردىڭ نىساندارىندا قىرعىزداردىڭ 80 پايىزىن جۇمىسپەن قامتۋدى مiندەتتەيتiن زاڭدىق قۇجاتتار قابىلداناتىن كورiنەدi. 1960-1970 جىلدارى سالىنعان دەمالىس ورىندارى كسرو كەزiندە وداقتىڭ مەنشiگiندە بولاتىن. بiراق كەڭەستiك يمپەريا ىدىراعاننان كەيiن، 1992 جىلى تمد ەلدەرiنiڭ وكiلدەرi ىستىقكولدەگi تۋريستiك ايماقتى بiرiگiپ پايدالانۋ تۋرالى ورتاق كەلiسiمگە قول قويعان. بiراق 4-باپتا قۇرىلىس نىسانى قاي ەلدiڭ تەرريتورياسىندا ورنالاسسا، نىسان دا سول ەلگە تيەسiلi ەكەندiگi كورسەتiلگەندiكتەن، قازاقتار ايىرقالپاقتىلار جەرiندەگi دەمالىس ورىندارىن جالعا الۋعا ءماجبۇر.

الاياقتارعا الدانعاندار شەرۋI

الاياق كومپايالارعا الدانعان ۇلەسكەرلەر لەگi تولاستار ەمەس. وتكەن جەكسەنبiدە ۇكiمەتتiڭ نازارىن اۋدارۋعا تىرىسقان KUAT كومپانيالارىنىڭ ۇلەسكەرلەرi الماتى كوشەلەرiندە شەرۋ ۇيىمداستىردى.

بىلتىر قازاقستاندىق بانك جانە قۇرىلىس سالاسى، شاعىن جانە ورتا كاسiپكەرلiكتi قارجىلىق داعدارىستان امان الىپ قالۋ ماقساتىندا مەملەكەتتiك بيۋدجەتتەن 4 ملرد. دوللار قارجى ءبولiندi. سونىڭ 59 ملرد. تەڭگەسi ۇلەسكەرلiك قۇرىلىس نىساندارىن اياقتاۋ ءۇشiن 18 قۇرىلىس كومپانيالارىنا تيگەن بولاتىن. ولاردىڭ اراسىندا باسى داۋدان ارىلماي جۇرگەن KUAT تا بار. الايدا، كومپانياعا تيەسiلi "مەگاسايران" كەشەنiنiڭ 2، 20 جانە 42-كۆارتالدارى ۇكiمەتتiك قارجىلىق قولداۋ تiزiمiنە iلiنبەي قالىپتى. نارازىلىق تانىتۋشىلار ۇكiمەت قاراجاتتى بولگەندە ۇلەسكەرلiك قۇرىلىستاردىڭ سانىن ەمەس، بiتۋگە تاياۋ قالعاندارىن العانىن ايتادى.

تاجIكتەر قۋلىعىن اسىردى

حالىقارالىق قارجى قورى تاجiكستاننان 23،5 ملن. ەۋرونى تەز ارادا قايتارۋدى تالاپ ەتتi. اۋىل شارۋاشىلىعىن قارجىلاي قولداۋ كورسەتۋ ءۇشiن تاجiك شەنەۋنiكتەرi وتiرiك ايتۋعا ءماجبۇر بولعان كورiنەدi…

حالىقارالىق قارجى قورىنان قارىز سۇراعان تاجiكستاننىڭ ۇلتتىق بانكi ەلدiڭ التىن-ۆاليۋتالىق قورى 500 ملن. دوللار كولەمiندە ەكەنiن مالiمدەگەن ەكەن. بiراق قورداعى قارجى جارتى ملرد. ەمەس، 115 ملن. دوللار بولعان. سانىن سوعىپ قالعان حقق بۇگiندە تاجiكتەرگە شۇيلiگiپ وتىر. قور دۋشانبەگە بەرگەن 23،5 ملن. ەۋرونى قايتارىپ الۋعا تىرىسۋدا. ال ۇلتتىق بانك توراعاسى شاريف راحيمزادە بولسا، قاھارلى قىستان كوپ زيان شەككەن اۋىل شارۋاشىلىعىن كۇيرەۋدەن قۇتقارىپ قالۋ ءۇشiن وتiرiك ايتۋعا ءماجبۇر بولعانىن ايتىپ، اقتالادى. ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرiنiڭ iشiندەگi ەڭ كەدەيi — تاجiكستانداعى ەكونوميكالىق-الەۋمەتتiك احۋال وتە قيىن. حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ كەيبiرi تاجiكتەردiڭ الەۋمەتتiك داعدارىس كۇتiپ تۇرعانىن ايتادى.

ءنازيا جويامەرگەنقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button