جولداما YشIن جان تالاس

دزيۋدو – جۇمىر جەردiڭ بەتiنە تامىر جايعان كۇرەس ءتۇرi. وليمپيادالىق سپورت ءتۇرi بولعاندىقتان دا بۇل كۇرەسكە بۋىرقانعان جاستاردىڭ ىقىلاسى ەرەكشە. ورىستىڭ سامبو كۇرەسi قانشا بەدەلدi بولسا دا وليمپيادالىق سپورت ءتۇرi ەمەس. قازاق جاستارىنىڭ كوبiسi سامبونىڭ ءادiس-ايلاسىمەن اۋىزدانىپ، شەبەرلiك مەكتەبiنەن وتكەن سوڭ دزيۋدوعا اۋىسىپ كەتەدi. قازiرگi دزيۋدودا جۇرگەندەردiڭ كوپشiلiگi – سامبودان اۋىسقاندار.

قازاق توپىراعىندا دزيۋدو كۇرەسiنەن وتەتiن ەڭ ۇلكەن ءداستۇرلi جارىس – سانجار جاندوسوۆ اتىنداعى تۋرنير. قازاقستان دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتi سانجار جاندوسوۆتى ەسكە الۋعا ارنالاتىن بۇل تۋرنيردiڭ بەدەلi جوعارى. جىل سايىن ءداستۇرلi جارىسقا قيىرداعى جاپونيادان باستاپ توڭiرەكتەگi كۇرەسسiز توي وتكiزبەيتiن ەلدەردiڭ بۋرا سان بالۋاندارى كەلەدi.

وتكەن سەنبi، جەكسەنبi كۇندەرi الماتىدا ءدۇبiرلi جارىس ۇلكەن تارتىسپەن ءوتتi. ەكi كۇن بويى 12 ەلدiڭ بالۋاندارى جانتالاسا سiلكiلەستi. ويتكەنi وسى جارىستا العان ۇپاي سانى وليمپياداعا جولداما بەرەتiن ۇپاي قورجىنىنا قوسىلادى. ەڭ كوپ ۇپاي جيناپ پەكين وليمپياداسىنا جولداما العان بالۋانداردىڭ ەسiمi ۇستiمiزدەگi جىلدىڭ ءساۋiر ايىندا كورەيادا وتەتiن ازيا چەمپيوناتىندا بەلگiلi بولادى.

جارىسقا قاتىسۋشىلاردى قازاقستان دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتi ءماجيت ەسەنباەۆ، الماتى قالاسى اكiمiنiڭ ورىنباسارى سەرiك سەيدۋمانوۆ، سانجار جاندوسوۆتىڭ قىزى جانار جاندوسوۆا قۇتتىقتادى. "ا" كلاسىنداعى ليتسەنزيالىق ءدۇبiرلi تۋرنيرگە قۇرمەتتi قوناق رەتiندە حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ سپورت ديرەكتورى ارمەن باگداساروۆ قاتىستى.

قازاق ەلi كەيبiر سالماقتاردا 4 بالۋاننان كiلەمگە شىعاردى. سوندىقتان دا كiلەمدە كەيبiر ساتتەردە قازاقتىڭ قوس بالۋان قىزى، ەكi قازاق جiگiتi جانتالاسا ايقاسىپ جاتتى. بالۋان شولاق سارايىنىڭ تورiندە جايىلعان قوس كiلەمنiڭ باۋىرى بiر سۋىمادى. جارىستىڭ العاشقى كۇنi جiگiتتەر ءتورت سالماقتا، قىزدار ءۇش سالماق دارەجەسi بويىنشا سىنعا ءتۇستi. اسحات جيتكەەۆ، ماكسيم راكوۆ، شولپان قاليەۆا سياقتى توپجارعان بالۋاندار ءا دەگەننەن قارسىلاستارىنان باسىم ءتۇستi. 52 كەلi سالماقتاعى شولپان قاليەۆا مەن لەناريا مينعازوۆانىڭ اقتىق ايقاسى وتە تارتىستى ءوتتi. كوپكە دەيiن بiر-بiرiنە الدىرمادى. اقىرى شولپان لەناريانى ءسۇرiندiرiپ، التىن مەدالدi ولجالادى. اتى-جونiمەن دە نايزاعاي قيمىلىمەن دە كوزگە تۇسكەن – ۆەتنامدىق بالۋان قىز ۆان گوگ. سۋزۋكي، ۋتيشيبا سياقتى وليمپيادا چەمپيوندارىن، قوس بiردەي وليمپيادانىڭ التىن تۇعىرىنا شىققان سايتونى شىعارعان جاپون ەلi دزيۋدو كۇرەسiمەن جۇمىر جەردi مويىنداتتى. جۇمىر جەردiڭ بەتiندە دزيۋدو كۇرەسiنەن ءۇش دۇركiن وليمپيادا جەڭiمپازى بولعان جالعىز داڭقتى بالۋان نامۋرانى ايتسايشى!

جاپوندار بۇل جولى ەكi اۋىر سالماقتاعى بالۋاندارىن عانا اكەلiپتi. جاپون ەلiنiڭ قوس بالۋانىنىڭ دا قارقىندارى سۇراپىل ەدi. اقتىق ايقاستا 100 كەلi سالماقتاعى حيدەكاشي ينوماتادان بiزدiڭ توپتان وزعان بالۋانىمىز اسحات جيتكەەۆ سوڭعى سەكونتتەردە عانا باعىن اسىردى. +100 سالماقتاعى تورتباق ساتوشي يشيل ەشكiمگە ەسە بەرمەدi. اقتىق ايقاستا بويى كوك تiرەگەن اتان تۇيەدەي الىپ يران ميرانفاشاندي ماحمودتى كوتەرiپ ۇرعاندا، جانكۇيەر iشiن تارتتى. وسى اسا اۋىر سالماقتا جەرلەسiمiز ەلدوس ىقسانعاليەۆ قولا مەدالعا قول جەتكiزدi. 81 كەلiدە 19 جاستاعى قازاق بالۋانى تيمۋر بولات ءوز سالماعىندا ەشكiمگە دەس بەرمەدi. بولاشاعىنان ۇلكەن ءۇمiت كۇتەتiن بالۋان ەكەن. ماكسيم راكوۆ وزبەك رامشيددين سايدوۆقا ۇتىلىپ، كۇمiس مەدالدi قاناعات تۇتتى.

جارىستىڭ ەكiنشi كۇنi جiگiتتەر ءۇش سالماقتا، قىزدار ءتورت سالماقتا بەلدەستi. دزيۋدو كۇرەسiندەگi قازاقتىڭ بەلدi بالۋاندارىنىڭ بiرi – ازيا چەمپيونى، ازيا ويىندارىنىڭ كۇمiس جۇلدەگەرi بازاربەك دومباي. تاجiريبەلi بالۋان اقتىق ايقاسقا دەيiنگi قارسىلاستارىن قيراتا جىقتى. اقتىق ايقاستاعى قارسىلاسى وتە قارۋلى موڭعول بالۋانى گانبات ەدi. جانكۇيەر قاۋىم دەمدەرiن iشتەرiنە تارتىپ، ۇزاق ارپالىستى ايقاستى كۇتتi. ۇستاسا كەتكەن ساتتە گانبات وڭ اياعىن iلگەرi باسقانى سول ەدi، قاس-قاعىم ساتتە بازاربەك قىرقادان شالىپ قوس جاۋىرىنىمەن ءتۇسiردi. تازا جەڭiس. بار بولعانى 27 سەكونت.

66 كەلi سالماقتاعى جۇلدەلi ءۇش ورىندى دا قازاق بالۋاندارى يەلەندi. سايات المۇقاشەۆ – التىن، داستان ۇكiباەۆ – كۇمiس، قۋانىشباي شپانوۆ قولا مەدالدi جەڭiپ الدى. 73 كەلi سالماقتا دا تۇعىرلى ءۇش ورىن قازاق بالۋاندارىنىڭ ەنشiسiندە. ءمادي قۇرىمباەۆ موينىنا التىن مەدال تاقتى. ەكiنشi، ءۇشiنشi ورىندار ماقسات مازiباەۆ پەن راشيد قۇلباەۆتىڭ قانجىعاسىنا بايلاندى. وسى مازiباەۆ كورەي بالۋانىنا "ۆازاريگە" ۇتىلىپ جاتىپ، بەلدەسۋ ۋاقىتى بiتۋگە 45 سەكونت قالعاندا "يپپونعا" ءتۇسiردi. قايتپاس قايسار مiنەز، شەبەرلiك دەگەن – وسى!

قىزدار دا قاراپ قالعان جوق. 63 كەلi سالماقتا جۇلدەلi ءۇش ورىندى قازاق بالۋان قىزدارى ەشكiمگە بەرمەدi. التىن مەدال قالجان تايجانوۆانىڭ ەنشiسiندە. گۇلزات ورالباەۆا – كۇمiس، زارينا الجiكوۆا قولا مەدالعا يە بولدى. 70 كەلiدە جانار جانجۋتوۆا توپ جاردى. ءماريام ورداباەۆانىڭ ەنشiسiندە – كۇمiس مەدال. 78 جانە +78 سالماقتاردا موڭعول، وزبەك، قىرعىز، تايپەي قىزدارى بiرiنشi، ەكiنشi ورىنداردى ءوزارا ءبولiستi.

الماتى تۋرنيرiندە ءار بالۋان بارىنشا كوپ ۇپاي الۋعا جانتالاسىپ باقتى. الدا – ازيا چەمپيوناتى. پەكين وليمپياداسىنا باراتىن بالۋانداردىڭ ەسiمدەرi ەندi سول جەردە بەلگiلi بولادى.

زەينەل جەكەي ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button