الIمباەۆتىڭ بالالار الەمI"

قازاق ادەبيەتiنiڭ قورجىنى تاعى بiر كiتاپپەن تولىقتى. ناقتىراق ايتساق، "ارىس" باسپاسىنان اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتiنiڭ ادەبيەت كافەدرا مەڭگەرۋشiسi اسەل جاكiمنiڭ "م. الiمباەۆتىڭ بالالار الەمi" عىلىمي ەڭبەگi قالىڭ وقىرمانعا جول تارتىپ وتىر.

اتاۋلى كiتاپتا مۇزافار الiمباەۆتىڭ بالالارعا ارنالعان شىعارمالارىنىڭ تاقىرىپتىق اياسى، كوركەمدiك ەرەكشەلiكتەرi، قازاق بالالار پوەزياسىنا جاڭا جانرلاردى ەنگiزۋدەگi شەبەرلiگi، iزدەنiس بەلەستەرi ءسوز بولادى. قالامگەر تۋىندىلارى جەكە-دارا الىنباي، ادەبي پروتسەسكە وزiمەن بiرگە ارالاسقان قازاق جانە شەتەل اقىندارىمەن، سونداي-اق وزiنەن كەيiنگi iنi اقىندار تۋىندىلارىمەن بiرلiكتە قاراستىرىلادى.

"اقىننىڭ بالالارعا ارنالعان ولەڭدەرi حرەستوماتيالىق سيپات الىپ، ادەبي سىننان دا، قالىڭ وقىرمانداردان دا جوعارى باعاسىن العانىنا قاراماستان، كۇنi بۇگiنگە دەيiن ارناۋلى نىسانىنا اينالماعان ەكەن. ونىڭ بۇل سالانى دامىتۋ مەن قالىپتاستىرۋداعى iزدەنiستەرi مەن جەتiستiكتەرi عىلىمي تۇرعىدا ءوز باعاسىن الماپتى. جاس زەرتتەۋشi ءا. جاكiمنiڭ ەڭبەگi وسى ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋعا ارنالعان العاشقى يگi قادام. تاقىرىپتىڭ وزەكتiلiگi، ماندiلiگi، مiنە وسىدان كورiنەدi" دەپ باعا بەرەدi سەرiك ماقپىر ۇلى.

بالالار ادەبيەتi – قالامىن قارۋ ەتكەندەردiڭ بارiنە بۇيىرا بەرمەس نەسiبە. ونىڭ كۇردەلiلiگi دە دۇنيەگە پەرiشتەدەي پاك ءسابيدiڭ كوزiمەن قاراي بiلۋiندە بولار. ەندەشە، وسىناۋ بالالار الەمiنەن سىر شەرتەر وقۋ قۇرالى وقىرمانىن جالىقتىرمايدى دەپ سەنەمiز.

بالجان ۇسەەۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button