الاشتىڭ ءاسانالIسI

اسا كورنەكتi ساحنا، ەكران شەبەرiنiڭ ""قازىعۇرت" باسپاسىنان 5 تومنان تۇراتىن كوپ تومدىق شىعارمالارى جارىق كوردi.

"مايرانىڭ ءانi"، "…جان بولەك"، "الاشتىڭ ءاسانالiسi"، "مەنiڭ جانرىم — كۇندەلiك"، "عۇمىر-داريا".

ءومiر. ونەر. ونەرپاز.

اياۋلى، اياۋسىز قيلى تاعدىرلار، ءومiر-ونەر سوقپاقتارى.

وبرازعا ورانعان، شەبەرلiك شىڭىنا كوتەرiلگەن قاس-قاعىم قايتالانباس ساتتەر.

كەشەگi ساحنانىڭ "سامورودوك" سارى التىندارى، ساعىنىشقا اينالعان ساڭلاقتار تۋرالى تەرەڭ، تۇڭعيىق تولعانىستار.

مارتەبەلi ونەر، ساف ونەر تۋرالى جانسارايىڭدى اشاتىن وي كەشۋلەر.

شىعارماشىلىق پورترەتتەر… تالانتتىڭ تالانتتى تانۋى، تالانتقا تاعزىم ەتۋi. ونەردەگi، ومiردەگi ارiپتەستەرi، قاراپايىم كورەرمەندەردiڭ جۇرەكجاردى لەبiزدەرi.

ونەرپازدىڭ ءار كۇنiن كەستەلەيتiن ءومiر ورنەكتەرi، جۇرەك قىلىن شەرتiپ، وقىرمانمەن بۇكپەسiز سىرلاساتىن، وڭاشاداعى وي وتاۋى، كوڭiل داپتەرi — كۇندەلiكتەرi.

قىسقاسى، وقىرماننىڭ رۋحاني سۇرانىسىن قاناعاتتاندىراتىن مۇنداي كوپتومدىقتىڭ ازiرگە ونەر ادامىنىڭ ومiرiندەگi اتاپ ايتار ەلەۋلi جاڭالىق ەكەنi داۋسىز.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button