جۇمىر جەردI دۋىلداتقان وليمپيادا!

جۇمىر جەر كوز تiككەن پەكين وليمپياداسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا 80 ەلدiڭ باسشىسى كەلگەن بولاتىن. تاۋەلسiز قازاق ەلiنiڭ پرەزيدەنتi نۇرسۇلتان نازارباەۆ پەكيندە قازاقستاننىڭ نامىسىن قورعايتىن 131 سپورتشىعا ۇلكەن ءۇمiت ارتىپ، اق جول تiلەگەن ەدi.

پەكيندەگi تىسىر ەتكەن دىبىسقا قۇلاق ءتۇرiپ، تاقىم قىسىپ وتىرعان قالىڭ ەلدiڭ تiلەۋi بiر توبە. سول قالىڭ ەلدiڭ تiلەۋi قابىل بولىپ، العاشقى ءسۇيiنشi حابار دا كەلiپ جەتتi. ۇشتوبە اۋىلىنىڭ قىرانى — نۇرباقىت تەڭiزباەۆ، پەكين تورiندە قولا مەدال iلiپ ءتۇستi. ازيا قۇرلىعىن مويىنداتىپ جۇرگەن تەڭiزباەۆ، قالىڭ جۇرتىن دۋ ەتكiزiپ پەكين وليمپياداسىنىڭ توپ جارعاندار تۇعىرىنا شىقتى. سونىمەن الماتى وبلىسى، پانفيلوۆ اۋدانىنىڭ ۇشتوبە اۋىلىنداعى مولداحمەت پەن نۇرعايشا تەڭiزباەۆتاردىڭ وتباسىندا ۇلكەن توي. قازاق ەلiنiڭ تويى. قالىڭ قازاقتىڭ جانارىن جارق ەتكiزگەن پەكين وليمپياداسىنداعى العاشقى قۋانىش.

نۇرباقىتتىڭ قۋانىشىنا ءسۇيiنشi سۇراعان ەلدiڭ دۋىلى باسىلىپ ۇلگەرمەي، تاعى بiر شاتتىققا تولى حابار جەتتi. زiلتەمiر كوتەرۋشi يرينا نەكراسوۆا پەكين وليمپياداسىنىڭ كۇمiس تۇعىرىنا شىقتى. 20 جاسار يرينا ءوزi تۇڭعىش قاتىسقان وليمپيادانىڭ كۇمiس جۇلدەگەرi!

ناعىز الاپات ايقاستار ءالi الدا. تۇندiگi جەلپiلدەگەن الەمدiك سپورت تويىندا اتى جالپاق دۇنيەگە جايىلعان نەبiر بiرتۋار سپورتشىلار بۋىرقانا توپ جارىپ بارادى. ءار ەل ۇكiلەپ قوسقان سپورتشىلارىنىڭ تiلەۋiن تiلەپ وتىر. شىڭ باسىنداعى جەڭiس تۇعىرىنا اپارار سوقپاق تىم اۋىر. قازاق ەلiنiڭ ەرەكشە كوز تiگەتiن سپورت ءتۇرi — بوكس. قازiر 9 بوكسشى جۇبىن جازباي، بيiككە بەتتەپ بارادى. قازاق سپورتشىلارىنىڭ قورجىنىنداعى ەكi مەدال ۇلكەن جەڭiستiڭ باسى بولسىن دەپ تiلەيiك، اعايىن! Iرگەدەگi قىتاي ەلiنiڭ سپورتشىلارى مەدال ساپاسىمەن كوش باستاۋدا. قىتاي ەلiن وكشەلەگەن — اقش سپورتشىلارى. ال، ارپالىسقا تولى سپورت تويىنداعى قازاق ەلiنiڭ قوماقتى نەسiبەسi ءالi الدا ەكەنi داۋسىز.

زەينەل جەكەي ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button