«بIز قالاي تIرI ءجۇرمIز؟..»

كولiكتi ماس كۇيiندە ايداعانى ءۇشiن ءۇش ايدا 3766 الماتىلىق ۇستالدى

سوڭعى جىلدارى الماتى قالاسىنىڭ اكiمشiلiك سوتى سپيرتتi iشiمدiك iشiپ، ماس كۇيiندە اۆتوكولiك جۇرگiزۋشiلەرگە زاڭدى شارا قولدانۋدان قولدارى بوسايتىن ەمەس. بiزگە بەلگiلi بولعانداي، جاڭا جىلدان بەرi قولعا تۇسكەن ماس جۇرگiزۋشiلەردiڭ ءۇش جارىم مىڭى سوت شەشiمi بويىنشا بiر جىلعا دەيiن كولiك ايداۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان كورiنەدi. بiراق، وسى جەردە زاڭدى سۇراق تۋىندايدى. ال الگi ۇستالعانداردىڭ iشiندەگi 266 ادامعا نەلiكتەن ەشقانداي شارا قولدانىلماعان؟ الدە الگiندەيلەر بارماق باستى، كوز قىستى ارەكەت ەتiپ، زاڭ قۇرىعىنان قۇتىلىپ كەتتi مە ەكەن؟ الدە جوعارى لاۋازىمدى قىزمەتكەرلەر بولعاندىقتان ولار زاڭنان جوعارى تۇر ما؟

ءساۋiر ايىنا دەيiن قالا كوشەلەرiندە سپيرتتiك iشiمدiك iشiپ، اۆتوكولiك جۇرگiزگەن 3766 ادامنىڭ ۇستالۋى قالا كوشەلەرiندە ەشقانداي ءتارتiپ ساقتالمايتىنىن كورسەتسە كەرەك. تiپتi، وسى ۋاقىت iشiندە 666 iرi جول-كولiك اپاتتارى ورىن الىپ، 53 ادام مەزگiلسiز قازاعا ۇشىراعان. ولاردىڭ 2-i جاس بالالار.

ورتاشا ەسەپتەگەندە، ءار تاۋلiك سايىن 37-38 جۇرگiزۋشi ماس كۇيiندە جول پوليتسياسىنىڭ قولىنا ءتۇسiپ وتىر. ال ۇستالماي كەتكەندەرi قانشاما؟

باسقا باسقا، ال سپيرتتiك iشiمدiك iشiپ، اۆتوكولiك جۇرگiزۋ ءوز ءومiرiن قاۋiپ-قاتەرگە بايلاۋ عانا ەمەس، باسقا ادامداردىڭ دا تاعدىرىن تارازىعا سالۋ ەكەنiن ءاربiر سانالى ادام جاقسى بiلەدi. كەز كەلگەن ادام الدەكiمنiڭ كەسiرiنەن ءوز ءومiرiن قاۋiپ-قاتەرگە تiكپەكشi. سوندىقتان دا ەلiمiزدە جىل سايىن 14-15 مىڭ ادام جول-كولiك اپاتتارىنىڭ قۇربانى بولىپ، ماڭگiلiككە كوز جۇمۋدا. جارالانعاندار قانشاما؟! وراسان زور قۇرباندىقتار… تiپتi، كەزiندە اۋعانستاندا سوعىسقان كەڭەس ارمياسى 10 جىلدا 13-14 مىڭ اسكەري قىزمەتكەرiنەن ولiدەي ايرىلعانىن ويعا الساق، بەيبiت ومiردە بiزدiڭ وسىنشاما وتانداستارىمىزدىڭ قۇربان بولىپ وتىرۋىن ەشتەڭەمەن اقتاۋعا بولمايدى.

ناۋرىز ايىندا تەلەارنالاردىڭ بiرiندە الماتى قالاسىنداعى جول-كولiك اپاتتارى تۋرالى حابار بەرiلدi. ءجاي عانا دەمالىس كۇندەرiنiڭ بiرi. وندا سەنبiدەن جەكسەنبiگە قاراعان بiر تۇندە جول ەرەجەسiن بۇزعان 60-تان استام جۇرگiزۋشiنiڭ ۇستالعانى، ولاردىڭ 52-53-i سپيرتتiك iشiمدiك iشiپ، ماس كۇيiندە رۋلگە وتىرعانى جونiندە ءسوز بولدى. قانشالىقتى قورقىنىشتى دەرەكتەر؟! ءار ءتۇن سايىن سانداعان جۇرگiزۋشiلەر قالا كوشەلەرiمەن ماس كۇيiندە ماشينالارىن ىزعىتىپ جۇرگەنi عوي. وسىندايدا جاياۋ جۇرگiنشiلەر: "قالاي بiز ءالi تiرi جۇرگەنبiز؟" دەپ ويلاۋلارى زاڭدى دا. راسىندا، قالاي؟!

ەسiرتكi پايدالانىپ، سوڭىنان ەس-ءتۇسسiز قالىپتا رۋلگە وتىراتىندار دا كوپتەپ ۇشىراساتىن كورiنەدi. "ۆەچەرني الماتى" گازەتiنiڭ جازۋىنا قاراعاندا، سولاردىڭ بiرi 22-جاسار پەتر س. دەگەن ازامات. ونى 17-ءساۋiر كۇنi تۇندە جول پوليتسەيلەرi باجەنوۆ كوشەسiنiڭ بويىندا توقتاتقان. الگi پەتر ەسiرتكi قولدانعان بولىپ شىققان. ("ۆە¬چەرني الماتى" گازەتi، №51، 24 ءساۋiر، 2008 جىل). سوعان قاراماستان ونى سوت 1 جىلعا عانا كولiك ايداۋ قۇقىعىنان ايىرعان كورiنەدi. مۇلدەم تۇسiنiكسiز جاعداي. كەيبiر شىعىس ەلدەرiندەگiدەي ەسiرتكi پايدالانعانى ءۇشiن ءولiم جازاسىنا كەسۋ قازاقستاندا جوق. دەگەنمەن، ەسiرتكi پايدالاناتىن الگi پەتر بiر جىلدان سوڭ قايتادان كولiك رۋلiنە وتىرىپ، اينالاداعى ادامداردىڭ ومiرiنە قاۋiپ توندiرمەسiنە كiم كەپiل؟!

ال بۇرىن وسىنداي زاڭدى جازاعا تارتىلىپ، بiر جىل كولiك جۇرگiزۋ قۇقىعىنان ايرىلعانداردىڭ كەيبiرi ەش كۋالiكتەرi بولماعاندىقتارىنا قاراماستان قايتادان رۋلگە وتىرۋ مىسالدارى دا جەتەرلiك. وسىندايلارعا سوت قانداي شارا قولدانۋدا؟ بۇلاردى نەبارى بەس كۇنگە قاماۋعا الاتىن كورiنەدi. سوت شەشiمدەرiن سىيلاماعاندىقتارى ءۇشiن. بۇل دا ناعىز قيسىنسىزدىق ەمەس پە؟! قايتا وندايلارعا نەعۇرلىم قاتاڭ شارا قولدانۋ بولاشاق جول اپاتتارىنىڭ الدىن الۋدىڭ وڭتايلى جولى عوي.

ج.باققوندى ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button