"اسسالاۋماعالەيكۋم!" دەپ "ايقارا" كەلدI...

جاڭا جىلدا قازاقتiلدi بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قاتارىنا جاڭا بiر باسىلىم — "ايقارا" رەسپۋبليكالىق قوعامدىق اپتالىعى ءوز ۇنiمەن كەلiپ قوسىلدى. بۇل اپتالىقتىڭ العاشقى سانى بيىلعى جىلدىڭ 1 قاڭتارىندا استانا قالاسىندا جارىق كوردi.

ءوز بەتiندە تالدامالىق ماتەريالداردى باسىم تۇردە بەرۋدi ماقسات ەتiپ قويعان، جۋرناليستەر ۇجىمىنىڭ جەكەمەنشiگiندەگi بۇل العاشقى گازەت تاۋەلسiزدiكتi قورعاۋ جولىندا بارىن سالاتىنىن الدەن-اق ايگiلەپ وتىر. باسىلىمنىڭ باس باعدارى — تسەنتريستiك باعىت.

تالانىنا جازىلعان ماماندىعىنا ادال جۋرناليستەر جاڭا بiر iستi قولعا العان سىڭايلى. جاڭا گازەت ەلiمiزدەگi، قوعامداعى قالىپتاسقان احۋالدارعا جاي قاراپ قويمايدى، ۋاقىت بيiگiنiڭ تالابىنا ساي قارايدى دەپ سەنەدi وقىرمان قاۋىم.

ج.باققوندى ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button